WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji
Ogólne zasady finansowania w trybie konkursowym badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, przyjęte w Uniwersytecie w Białymstoku

Zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96 poz. 615):
 • finansowanie działalności statutowej obejmuje działalność jednostek naukowych uczelni polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym (art.18 ust. 1 pkt 3),
 • młody naukowiec to osoba prowadząca działalność naukową, która nie ukończyła 35 roku życia; (art. 2 pkt 19).
  
W Uniwersytecie w Białymstoku przyjmuje się następujące zasady finansowania w trybie konkursowym badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, zwanych dalej BMN:
 1. Nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych przeznaczonych na BMN sprawuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, zwany dalej kierownikiem jednostki.
 2. Ze środków przyznanych na BMN mogą być finansowane projekty naukowo-badawcze młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich wyłonione w trybie konkursowym oraz stypendia dla uczestników studiów doktoranckich przyznane w trybie konkursowym. Regulamin konkursu określający w szczególności  kryteria oceny wniosków konkursowych oraz skład komisji konkursowej ustala kierownik  jednostki. Przy dokonywaniu oceny wniosków konkursowych należy brać pod uwagę, że środki przeznaczone na BMN mogą być przyznane osobom, które w momencie rozstrzygnięcia konkursu nie ukończyły 35 roku życia.
 3. Kierownik jednostki przekazuje do Działu Nauki wykaz projektów i stypendiów finansowanych ze środków jednostki, określający wielkość środków przeznaczonych na finansowanie każdego projektu i stypendium. Do wykazu należy załączyć sporządzone przez kierowników projektów kosztorysy projektów zaakceptowane przez kierownika jednostki. Wzór kosztorysu projektu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych Zasad (link do dokumentu znajduje się pod tekstem).
 4. Dział Nauki nadaje projektom numery ewidencyjne BMN, prowadzi bieżącą ewidencję wydatków poniesionych w ramach poszczególnych projektów i sprawdza zgodność poniesionych wydatków z kosztorysem..
 5. Dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków w ramach projektu (faktury, delegacje itp.) powinny być niezwłocznie przekazywane przez kierownika projektu do Działu Nauki. Każdy dokument finansowy powinien być:
  1. opisany przez kierownika projektu (ze wskazaniem numeru ewidencyjnego BMN),
  2. zaakceptowany przez kierownika jednostki.
 6. Środki finansowe przyznane na finansowanie projektu powinny być wydatkowane zgodnie z kosztorysem. Każda zmiana kosztorysu wynikła w trakcie realizacji projektu powinna być zaakceptowana przez kierownika jednostki. Zmieniony kosztorys należy przekazać do Działu Nauki. Przesunięcie środków pomiędzy poszczególnymi rodzajami kosztów nie wymaga zmiany kosztorysu jeśli nie przekracza 20% kwoty przypadającej na każdy rodzaj kosztów w danym roku .
 7. Przyznane na realizację projektu środki finansowe niewykorzystane w danym roku kalendarzowym mogą zostać wykorzystane przez kierownika projektu w następnym  roku kalendarzowym wyłącznie w przypadku gdy przewidziana jest dalsza realizacja projektu.
 8. Przyznane na realizację projektu i niewykorzystane do jego zakończenia środki finansowe zwiększają środki jednostki przeznaczone na finansowanie BMN w następnym roku kalendarzowym. Środki finansowe niewykorzystane w roku kalendarzowym następującym po roku, na który zostały jednostce przyznane, podlegają zwrotowi na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego(§ 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej – Dz. U. Nr 218 poz.1438).
 9. Kierownik projektu zobowiązany jest do złożenia kierownikowi jednostki raportu rocznego z realizacji projektu w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku sprawozdawczym oraz raportu końcowego w terminie jednego miesiąca od zakończenia realizacji projektu. Raport powinien być złożony wraz z rozliczeniem finansowym projektu zaakceptowanym przez Dział Nauki. Wzór rozliczenia finansowego projektu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszych Zasad (link do dokumentu znajduje sie pod tekstem).
 10. Ocena realizacji projektu dokonywana jest na zasadach ustalonych przez kierownika jednostki.
 11. Po dokonaniu oceny realizacji projektu kopie rozliczenia finansowego projektu zaakceptowane przez kierownika jednostki powinny być przekazane do Działu Nauki.

Kosztorys_i_rozliczenie_BMN