WYDZIAŁY

Ogólnouczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej (CEU) zostało powołane do życia uchwałą Senatu Uniwersytetu w Białymstoku 9 lipca 2003 roku na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65 z dnia 27 czerwca 1990 roku poz 385 z późn. zm.).

 

Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu w Białymstoku realizuje kształcenie w zakresie:

1.    Specjalizacji nauczycielskiej

 

Program kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela obejmuje 420 godzin realizowanych w ciągu 2-3 semestrów. Każdy uczestnik otrzymuje na koniec świadectwo uzyskania przygotowania pedagogicznego.


2.    Kursów dokształcających i kwalifikacyjnych

Kurs kwalifikacyjny - ASYSTENT RODZINY 

270 godzin

Kurs kwalifikacyjny - Opiekun w Żłobku-

280 godzin

Kurs dla kandydatów na kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

10 godzin

SZKOLENIE ECDL BASE

80 godzin

Kształcenie matematyczne z programem Geogebra

10 godzin

Wykorzystanie ogólnodostępnych repozytoriów multimedialnych materiałów dydaktycznych

6 godzin

Multimedialne wspomaganie kształcenia matematycznego

10 godzin

Samodzielne odkrywanie wiedzy matematycznej przez uczniów jako czynnik motywujący do uczenia się matematyki

10 godzin

Wykorzystanie tablicy multimedialnej w pracy dydaktycznej

6 godzin

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu 

80 godzin

Kurs wychowawców kolonijnych

36 godzin

Kurs Etnografii dla Nauczycieli

45 godzin

Kurs - Sztuka w edukacji

18 godzin

Wychowawca jako strażnik granic

10 godzin

Wychowawcze i edukacyjne aspekty gier komputerowych

20 godzin

 

3.    Studiów podyplomowych

 

„SZACHY – EDUKACJĄ PRZYSZŁOŚCI”

350 godzin +30 godz.  praktyk

SZKOŁA GUWERNANTEK  i GUWERNERÓW

350 godzin

Nauczyciel Zawodu

350 godzin

Szkolny Doradca Zawodowy

350 godzin

Przywództwo w Społecznościach Lokalnych

350 godzin

Przywództwo w Oświacie

350 godzin

 Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu w Białymstoku mieści się w budynku Wydziału Pedagogiki i Psychologii przy ulicy Świerkowej 20. Informacje o ofercie można znaleźć na stronie internetowej UwB cen.uwb.edu.pl, a także uzyskać telefonicznie pod numerem (85) 745 74 10, 745 72 77 lub mailowo: ceu@uwb.edu.pl.