WYDZIAŁY

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w języku polskim
(rejestracja na kierunki studiów odbywa się przez system IRK)

 • Kandydaci posiadający ważną Kartę Polaka
 • Kandydaci posiadający obywatelstwo polskie i jednocześnie posiadający świadectwo dojrzałości/dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą
 • Kandydaci podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, posiadający świadectwo dojrzałości/dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą
 • Kandydaci którym udzielono zezwolenia na pobyt stały
 • Kandydaci posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Kandydaci korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Kandydaci pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Kandydaci, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
 • Kandydaci, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy
 • Kandydaci, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Kandydaci obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu
 • Kandydaci, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Kandydaci obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w języku obcym
(informacje należy przesyłać na e-mail: studyinuwb@uwb.edu.pl)

 • Kandydaci, mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku obcym, jeżeli legitymują się dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego, w którym prowadzone są studia
 • Harmonogram czynności niezbędnych do wydania decyzji o przyjęciu na studia i do rozpoczęcia studiów: