WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji

Kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 8 września 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę. (treść rozporządzenia)

Działalność Upowszechniająca Naukę: link do komunikatu MNiSW

Wnioski na 2019 rok składa się w terminie do 30 września 2018 roku - link do informacji MNiSW

Upoważnieni do składania wniosków na działalność upowszechniającą naukę – typ wniosku „UPOWSZECHNIANIE” są:
a) uczelnie (UWAGA: tylko na zadanie określone „Organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą”),
b) Polska Akademia Umiejętności,
c) podmioty działające na rzecz nauki.

Upoważnione do składania wniosków na działalność upowszechniającą naukę – typ wniosku „BIBLIOTEKI” są podmioty organizujące i prowadzące bibliotekę.

Upoważnieni do składania wniosków na działalność upowszechniającą naukę – typ wniosku „DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA” są:
a) wydawcy, w tym uczelnie i jednostki naukowe (np. wydziały uczelni),
b) Polska Akademia Umiejętności,
c) podmioty działające na rzecz nauki.

W przypadku zadania realizowanego wspólnie przez kilka podmiotów na podstawie umowy albo porozumienia o współpracy, wniosek składa wnioskodawca upoważniony do reprezentacji tych podmiotów.

Wnioski składa się w systemie teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), wskazanym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra (OSF), z tym że informacje określone w części A wniosku składa się na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra w formie dokumentu
elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Do informacji określonych w części A wniosku dołącza się oświadczenia o:

  1. oświadczenie o zgodności ze stanem faktycznym i prawnym informacji zawartych we wniosku złożonym w systemie (oświadczenie zawarte jest w części A wniosku);
  2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030) (oświadczenie zawarte jest w części A wniosku);
  3. oświadczenie o otrzymywaniu albo nieotrzymywaniu dotacji na działalność statutową;
  4. oświadczenie o wykonywaniu w sposób ciągły zadań z zakresu upowszechniania nauki oraz o prowadzeniu prac na rzecz promocji i popularyzacji wyników badań naukowych ‒ w przypadku wniosku o przyznanie środków finansowych na cel określony w art. 25 ust. 1 ustawy;
  5. oświadczenie o posiadaniu statusu wydawcy czasopism ‒ w przypadku wniosku o przyznanie środków finansowych na cel określony w art. 25 ust. 4a ustawy.


Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymagania formalne określone w rozporządzeniu. W przypadku złożenia wniosku niespełniającego wymagań formalnych wzywa się wnioskodawcę, za pośrednictwem systemu, do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że ich nieusunięcie w tym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.