WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Zasady przygotowania wniosków o przyznanie dotacji BST i BMN obowiązujące na Uniwersytecie w Białymstoku

Pismo okólne nr 2 Rektora UwB z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia "Zasad finansowania w trybie konkursowym badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich" oraz "Trybu przygotowywania wniosków o przyznanie dotacji bazowej oraz zasad podziału, wydatkowania i rozliczania przyznanych środków finansowych"


Trwają prace nad nowym Zarządzeniem Rektora w sprawie zasad przygotowania wniosków i rozliczania dotacji BST i BMN. Proponowane zmiany wynikające ze zmian w przepisach krajowych to m.in.:
1. wprowadzenie zapisów o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach BMN przez studentów studiów doktoranckich niezależnie od wieku (nie tylko osoby poniżej 35 roku życia),
2. wprowadzenie zmian w terminach przygotowania raportów merytorycznych z realizacji tematów badawczych finansowanych ze środków na utrzymanie potencjału badawczego - do 31 stycznia.