WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) działa od 1991 roku. Jest pozarządową, apolityczną instytucją typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki.
Link do strony Fundacji: http://www.fnp.org.pl/

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
  • wspieranie wybitnych uczonych i zespołów badawczych we wszystkich dziedzinach nauki,
  • modernizację warsztatów badawczych,
  • wspomaganie innowacyjnych przedsięwzięć i komercjalizacji odkryć oraz wynalazków naukowych.
Zasady przyznawania wsparcia przez Fundację:
  • główna dewiza FNP: „wspierać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi”,
  • wsparcie bezpośrednie – kierowane do uczonych i grup badawczych
  • tryb konkursu – wszystkie subwencje, nagrody i stypendia przyznawane są na zasadach konkursu,
  • metoda peer-review – ocena osiągnięć uczestników konkursów Fundacji przez naukowców,
  • doskonałość naukowa – najważniejsze kryterium decydujące o przyznaniu wsparcia
  • zasada „trudnego pieniądza” – wysoka selektywność w udzielaniu wsparcia we wszystkich programach, ścisłe procedury rozliczania przyznanych środków.

Aktualne programy (na stronie podane są aktualne konkursy i terminy):
http://www.fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/aktywne/