WYDZIAŁY

Uczelnia sukcesywnie dąży do poprawy warunków studiowania osób niepełnosprawnych w oparciu o przyjęty program wyrównywania szans edukacyjnych studentów niepełnosprawnych.

Niepełnosprawny student Uniwersytetu w Białymstoku może liczyć na:

 • organizację egzaminów/zaliczeń w formie zaadoptowanej,
 • adaptację materiałów do postaci elektronicznej lub brajlowskiej,
 • szkolenia i doradztwo w zakresie nowoczesnych technologii wspomagających proces kształcenia,
 • wypożyczenie sprzętu specjalistycznego wspomagającego proces kształcenia,
 • pomoc materialna – stypendium specjalne,
 • pomoc Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych – konsultacje w sprawach bieżącej sytuacji akademickiej studenta, opracowanie strategii wsparcia edukacyjnego, przygotowanie pisemnej opinii w sprawach wymagających uzasadnienia w ramach struktur uczelni,
 • pełną dyskrecję i poufność w zgłaszanych sprawach.

Zasady wprowadzania i stosowania alternatywnych rozwiązań ułatwiających studiowanie studentom niepełnosprawnym UwB.

Przykładowe alternatywne sposoby dostosowań warunków egzaminów:

 • zamiana formy pisemnej na ustną,
 • zamiana formy ustnej na pisemną,
 • możliwość rozłożenia egzaminów w czasie sesji egzaminacyjnej,
 • zdawanie egzaminu z wykorzystaniem formularzy przygotowanych w dostosowanej, wielkości czcionki, w brajlu lub na komputerze,
 • przedłużenie czasu zdawania egzaminu o 50% czasu standardowego.

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

dr Dorota Otapowicz

tel. 780 203 071

Biuro Pełnomocnika

dr Patrycja Goryń

Uniwersytet w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14
15-097 Białystok 

tel. 85 745 7889

biuro.pelnomocnikaon@uwb.edu.pl