WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji
Współpraca z zagranicą
Erasmus+Projekt „Kuźnia Kompetencji studentów Wydziału Biologiczno-Chemicznego oraz Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Okres realizacji projektu: 01.08.2017r.- 31.07.2020r. 

Budżet projektu: 2 162 171,22 PLN, w tym 2 096 479,32 PLN dofinansowania z Funduszy Europejskich

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji informatycznych, zawodowych, przedsiębiorczości, językowych, komunikacyjnych, pracy w grupie 450 studentów/tek z Wydziałów Biologiczno- Chemicznego oraz Matematyki i Informatyki UwB poprzez udział w Zajęciach Warsztatowych, Certyfikowanych Szkoleniach i Pracach Projektowych- realizowanych we współpracy z pracodawcami do końca lipca 2020r. oraz zatrudnienie lub kontynuacja kształcenia (na I,II,III stopniu studiów) odsetka 40% absolwentów uczelni, czyli 180 absolwentów objętych wsparciem w projekcie.

W ramach projektu każdy student/ka weźmie udział w:

  • Zajęciach warsztatowych,
  • Certyfikowanych szkolenia,
  • Pracach projektowych.

Korzyści dla studentów płynące z udziału w projekcie:

  • Podniesione kompetencje informatyczne, zawodowe, przedsiębiorczości, językowe, komunikacyjne, pracy w grupie potwierdzone zaświadczeniami i certyfikatami;
  • Certyfikaty uznawane i rozpoznawalne przez pracodawców;
  • Bezpośredni kontakt z potencjalnym pracodawcą;
  • ·     Możliwość znalezienia pracy u pracodawców uczestniczących w projekcie.