WYDZIAŁY

Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnię zostają zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego, uzyskując maksymalną liczbę punktów, na wymienionych w poniższych tabelach kierunkach/specjalnościach studiów.

Uprawnienia te przysługują kandydatowi w roku uzyskania świadectwa dojrzałości, na jednym kierunku w Uniwersytecie w Białymstoku – wybranym przez kandydata.

Podstawą uzyskania uprawnień jest zaświadczenie wydane przez komitet organizacyjny  olimpiady lub konkursu.