WYDZIAŁY

Kandydaci podejmujący studia na zasadach obywateli polskich

1.  Rekrutacja kandydatów posiadających obywatelstwo polskie oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, posiadających świadectwo dojrzałości/dyplom ukończenia studiów  wyższych uzyskane za granicą, na studia prowadzone w języku polskim odbywa się na następujących zasadach:

1)  liczba punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym określana jest indywidualnie dla każdego kandydata przez WKR na podstawie świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów wyższych,
2) jeżeli liczba punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym nie jest możliwa do ustalenia na podstawie świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów wyższych, podstawą rekrutacji jest wstępny egzamin pisemny, ustny lub rozmowa kwalifikacyjna.

2.    Kandydaci cudzoziemcy:

1)  którym udzielono zezwolenia na pobyt stały,

2)  posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,

3)  korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

4) pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

5) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

6)  cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1650 z późn. zm.),

7)  cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

8) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu, mogą podejmować i odbywać studia wyższe na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

3. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia wyższe, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg, albo na zasadach określonych w art. 43 ust. 3 i 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U.  z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.).

4.  Kandydaci-posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich albo na zasadach określonych w art. 43 ust. 3 i 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U.  z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.).

5. Kandydaci cudzoziemcy niewymienieni w ust. 2, 4 i 5 podejmują studia na podstawie art. 43 ust. 3 i 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U.  z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.).

6. Świadectwo dojrzałości wydane za granicą jest uznawane na podstawie art. 93 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Kandydat zobowiązany jest do dokonania tłumaczenia dokumentu na język polski przez tłumacza przysięgłego (wskazane jest dostarczenie przez kandydata uwierzytelnionego dokumentu określającego skalę ocen obowiązującą w macierzystej szkole).

7. Dyplom ukończenia studiów wyższych wydany za granicą jest uznawany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie art. 191a ust. 1 i 7 Ustawy. Kandydat zobowiązany jest do dokonania tłumaczenia dokumentu na język polski przez tłumacza przysięgłego (wskazane jest dostarczenie przez kandydata uwierzytelnionego dokumentu określającego skalę ocen obowiązującą w macierzystej uczelni).

 

*

 

Kandydaci cudzoziemcy podejmujący studia na podstawie art. 43 ust. 2a, 3, 4, 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U.  z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim, jeżeli:

1) ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub

2) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub

3) uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

 

*

 

Kandydaci posiadający obywatelstwo polskie oraz kandydaci cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, mogą być przyjmowani na prowadzone
w języku obcym studia:

1)  pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie – jeżeli złożyli egzamin maturalny z języka obcego, w jakim będą odbywali studia, 
2)  drugiego stopnia – jeżeli spełniają warunki określone w pkt 1, a w przypadku filologii obcych – jeżeli posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku filologia w zakresie języka, w jakim będą odbywać studia.

Kandydaci-cudzoziemcy, ubiegający się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich (w tym posiadacze ważnej Karty Polaka), dokonują kompletnej rejestracji w systemie IRK. Od kandydatów-cudzoziemców zakwalifikowanych do przyjęcia na studia są wymagane następujące dokumenty:

 • ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK),
 • poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału) kopia świadectwa dojrzałości opatrzonego apostille wraz z tłumaczeniem,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,
 • inne dokumenty określone w załącznikach do niniejszej uchwały (oryginały tych dokumentów wraz z tłumaczeniem),
 • poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału) kopia paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (oryginał dokumentu wraz z tłumaczeniem),
 • poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału) kopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce wraz z tłumaczeniem na język polski albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie, że może przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej [kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm)
  w rozdzielczości 300 dpi],
 • deklaracja językowa (do pobrania na stronie IRK) – dotyczy kierunków studiów na których lektorat języka obcego obowiązuje od pierwszego roku studiów,
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego.

*Tłumaczenie powinno być dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę Ministra Sprawiedliwości, lub

 • osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub
 • konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa – miejsca wydania świadectwa, lub
 • akredytowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej placówkę dyplomatyczną lub konsularną państwa, na którego terytorium bądź w którego systemie edukacji wydano świadectwo lub inny dokument.