WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Kandydaci podejmujący studia na zasadach obywateli polskich

 

O przyjęcie na studia na zasadach obywateli polskich mogą ubiegać się cudzoziemcy spełniający w chwili rekrutacji jeden z poniższych warunków, bez względu na miejsce uzyskania świadectwa dojrzałości, w Polsce lub poza Polską, są to kandydaci:

 

1. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej (np. Litwa, Łotwa, Estonia), Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, posiadający prawo stałego pobytu a także członkowie ich rodzin

2. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej (np. Litwa, Łotwa, Estonia), Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, pracownicy migrujący a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

3. posiadacze ważnej Karty Polaka z Białorusi, Rosji, Ukrainy lub Litwy

4. cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały

5. cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej

6. cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

7. cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

8. cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt czasowy udzielony przez Rzeczpospolitą Polską w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650), tzn.:

·    cudzoziemcy, którym udzielono pobytu czasowego w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

·    cudzoziemcy, którym udzielono pobytu czasowego w celu połączenia się z rodziną, będący członkiem rodziny cudzoziemca:

–   posiadającego zezwolenie na pobyt stały

–   posiadającego zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

–   posiadającego statusu uchodźcy

–   przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej

–   co najmniej przez okres 2 lat na podstawie kolejnych zezwoleń na pobyt czasowy, w tym bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny – na podstawie zezwolenia wydanego mu na okres pobytu nie krótszy niż rok

–   przebywającego na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemca, który jest naukowcem, którego celem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie umowy o przyjęciu go w celu realizacji projektu badawczego zawartej z jednostką naukową o której mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki – zatwierdzona w tym celu przez ministra nauki szkolnictwa wyższego

–   na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, cudzoziemca posiadającego dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady nr 1030/2002, z adnotacją „naukowiec” wydany przez inne państwo członkowskie UE dla obywateli państw trzecich

–   w związku z udzieleniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych

  •          cudzoziemcy, posiadający zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone rzez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz członkowie ich rodzin

9. cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

10. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej (np. Litwa, Łotwa, Estonia), Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, niemieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, posiadają prawo do ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów, lecz nie posiadają prawa do ubiegania się o stypendia o charakterze socjalnym, tzn.: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.

 

Zasady rekrutacji/kwalifikacji na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

 

Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane w Polsce – „nowa matura”, „stara matura”

 

Kwalifikacja na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

W przypadku, gdy wstęp na studia jest wolny, kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie złożonych wymaganych dokumentów, a w szczególności świadectwa maturalnego/świadectwa dojrzałości.

 

Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą

 

Rekrutacja kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie odbywa się na podstawie liczby punktów kwalifikacyjnych uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym z przedmiotów, objętych egzaminem maturalnym i jest określana indywidualnie dla kandydata.

Jeżeli liczba punktów nie jest możliwa do ustalenia, podstawą kwalifikacji jest wstępny egzamin pisemny, ustny lub rozmowa kwalifikacyjna, dotyczy tylko kierunków: Filologia, Filologia polska, Kulturoznawstwo, Pedagogika oraz Praca socjalna.

W przypadku, gdy wstęp na studia jest wolny, kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie złożonych wymaganych dokumentów, a w szczególności świadectwa maturalnego/świadectwa dojrzałości.

  

Zasady rekrutacji/kwalifikacji na studia drugiego stopnia

 

Kandydaci posiadający dyplom wydany w Polsce oraz kandydaci posiadający dyplom wydany poza Polską

Rekrutacja kandydatów na stacjonarne studia drugiego stopnia, odbywa się na podstawie liczby punktów kwalifikacyjnych uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym na podstawie oceny na dyplomie oraz średniej arytmetycznej ocen ze studiów, w zależności od kierunku. Liczba punktów określana jest indywidualnie dla kandydata.

Jeżeli ukończony kierunek studiów nie spełnia warunków przewidzianych przez wymogi rekrutacyjne podstawą kwalifikacji jest wstępny egzamin ustny lub rozmowa kwalifikacyjna dotyczy kierunku Filologia, Filologia polska oraz Praca socjalna.

Wskazane jest dostarczenie przez kandydata uwierzytelnionego dokumentu określającego skalę ocen obowiązującą w macierzystej szkole/uczelni.

 

Rekrutacja

Niezbędnym warunkiem rekrutacji na: 

– studia pierwszego stopnia

– jednolite studia magisterskie

– studia drugiego stopnia 

kandydata posiadającego polskie świadectwo dojrzałości/dyplom ukończenia studiów wyższych lub jego odpowiednik uzyskany za granicą jest założenie konta rekrutacyjnego w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz w przypadku zakwalifikowania na studia dostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentów.

 

Rekrutacja krok po kroku

Krok 1. Założenie i uzupełnienie danych konta rejestracyjnego w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) – wypełnienie i zatwierdzenie ankiety osobowej, w tym podanie informacji o ukończonej szkole, uczelni i dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów, (identyfikatorem konta jest numer PESEL kandydata, w przypadku braku numeru PESEL – jedenastocyfrowy numer wygenerowany przez system IRK).

Umieszczenie w koncie IRK kandydata lub dostarczenie do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (WKR) danego Wydziału:

– (plik pdf) dokumentu potwierdzającego uprawnienia kandydata cudzoziemca do ubiega się o przyjęcie na studia na zasadach obywatela polskiego, uprawnienia opisane wyżej w części strony ”Kto może podjąć studia na zasadach obywateli polskich” np. Kartę Polaka, kartę stałego pobytu. W przypadku nie potwierdzenia właściwym dokumentem posiadanego statusu, kandydat przyjmowany jest na zasadach odpłatności, szczegóły w zakładce: Zasady rekrutacji cudzoziemców Na zasadach odpłatności oraz

– (plik pdf) świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów, będącego podstawą kwalifikacji, wymogi opisane niżej w części strony ”Wymogi dotyczące świadectw dojrzałości i dyplomów uzyskanych poza Polską”.

Krok 2. Wprowadzenie informacji o egzaminach maturalnych i wynikach matury/dyplomie

W przypadku braku na świadectwie dojrzałości/dyplomie uzyskanym za granicą przedmiotów wymaganych zgodnie z zasadami rekrutacji, wybór egzaminów kwalifikacyjnych, dotyczy kierunków: Filologia, Filologia polska, Kulturoznawstwo, Pedagogika oraz Praca socjalna.

Krok 3. Wybór kierunku studiów lub specjalność.

Krok 4. Wybór egzaminów na studia (wyniki z przedmiotów maturalnych objętych postępowaniem rekrutacyjnym).

Krok 5. Kontakt z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną.

Krok 6. Wpłacenie opłaty rekrutacyjnej za wybrany kierunek lub kierunki studiów. Każdy kandydat po założeniu konta w systemie IRK będzie miał indywidualny numer rachunku, na który należy dokonać opłaty.

Informacje potrzebne do dokonania przelewu z zagranicy:

Właściciel konta:

Uniwersytet w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 14

15-097 Białystok

 

Nazwa Banku:

Bank Millennium S A

ul. Stanisława Żaryna 2 A

00-593 Warszawa

Kod Swift: BIGBPLPW

Dodanie na początku numeru konta liter PL.

Krok 7. Sprawdzenie wyników rekrutacji, informacja w koncie kandydata w systemie IRK.

Krok 8. W przypadku zakwalifikowania na studia:

– przesłanie zdjęcia do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) w systemie IRK,

– wydruk ankiety osobowej, wydruk podania o wydanie ELS.

Dostarczenie kompletu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (WKR) danego Wydziału, który prowadzi studia w ramach wybranego kierunku.