WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Kandydaci podejmujący studia na zasadach odpłatności

(obywatele państw spoza Unii Europejskiej)

 

Rekrutacja dotyczy studiów na Uniwersytecie w Białymstoku prowadzonych w języku polskim, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

 

Na jakich warunkach podejmowane są studia?

 

Kandydaci pochodzący z państw nienależących do Unii Europejskiej lub Konfederacji Szwajcarskiej lub EFTA, np. Białorusi, Ukrainy lub Rosji, którzy nie spełniają warunków do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obywateli polskich, mają możliwość podejmowania studiów na następujących warunkach przyjęcia:

 – odpłatne studia stacjonarne (pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie)

 – odpłatne studia niestacjonarne (pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie)

 

Wymogi dotyczące przyjęcia na studia

 

Na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na zasadach odpłatności, z pominięciem zasad rekrutacji mogą być przyjmowani kandydaci cudzoziemcy, którzy:

1.    posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski;

2.    wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia;

3.    posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia:

oraz

4.    posiadają kwalifikacje w zakresie języka polskiego na poziomie B2:

– ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub

– posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

– uzyskają potwierdzenie uniwersytetu, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

 

Podstawy kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie powinien legitymować się świadectwem dojrzałości lub dokumentem równoważnym świadectwu dojrzałości uzyskanym poza Polską uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wydania.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia powinien legitymować się dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub jednolitych studiów magisterskich lub dyplomem równoważnym uzyskanym poza Polską.

 

Niezbędne dokumenty

 

Niezbędnym warunkiem rekrutacji na zasadach odpłatności jest dostarczenie do Uniwersyteckiego Centrum Rekrutacji poniższych dokumentów lub przesłanie ich skanów na adres e-mail: rekrutacja@uwb.edu.pl

 

Studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie:

 

1.   podanie z prośbą o przyjęcie na studia wraz z życiorysem – podanie ma być skierowane do Rektora Uniwersytetu w Białymstoku, w podaniu należy zaznaczyć kierunek studiów, formę studiów wyższych (stacjonarne lub niestacjonarne), formę kształcenia (np. studia pierwszego stopnia)

2.      oryginału świadectwa dojrzałości lub dyplom IB (International Baccalaureate) lub dyplom EB (European Baccalaureate) lub świadectwa dojrzałości wydanego za granicą uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wydania

3.      oryginał świadectwa dojrzałości wydanego za granicą uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wydania, uznanego za równoważne z Polskim świadectwem dojrzałości na podstawie na podstawie umowy międzynarodowej lub na podstawie art. 93 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dotyczy świadectw wydanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Apostille

4.   oryginał zaświadczenia o legalizacji świadectwa dojrzałości wydanego za granicą z Polskiej placówki dyplomatycznej działającej w kraju wydania świadectwa lub z placówki dyplomatycznej, państwa wydającego świadectwo, działającej na terenie Polski, z zapisem, że: „świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w kraju wydania świadectwa” lub

5.      dodatkowo oryginał zaświadczenia o legalizacji świadectwa dojrzałości, z zapisem, że: „świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w kraju wydania świadectwa” wydanego przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub władze oświatowe państwa, na którego terytorium wydano świadectwo lub akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne państwa z którego pochodzi świadectwo (dotyczy świadectw, których nie można uznać za równoważne na podstawie umowy międzynarodowej lub na podstawie art. 93 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty)

6.   Apostille świadectwa posiadającego zapis, że: „świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w kraju wydania świadectwa” wraz z oryginałem zaświadczenia o nostryfikacji świadectwa dojrzałości wydanego za granicą, w kraju, z którym kwestie równoważności świadectw nie regulują umowy międzynarodowe,

7.    oryginał tłumaczenia świadectwa dojrzałości na język polski, sporządzony lub poświadczony przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP albo konsula RP urzędującego w państwie, w którym zostało wydane świadectwo

8.   oryginał tłumaczenia świadectwa dojrzałości na język polski sporządzonego przez: tłumacza wpisanego przez Ministra Sprawiedliwości RP na listę tłumaczy przysięgłych lub osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim EFTA, lub państwie członkowskim OECD lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie wydano świadectwo lub akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo

9.      zaświadczenie lekarski, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia (wraz z tłumaczeniem na język polski)

10.   dokument potwierdzający znajomość języka polskiego

11.   aktualna fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (1 szt.)

12.   kopia paszportu, strona ze zdjęciem oraz Karty Pobytu, dwie strony (jeżeli została wydana)


Studia drugiego stopnia:

1.   podanie z prośbą o przyjęcie na studia wraz z życiorysem – podanie ma być skierowane do Rektora Uniwersytetu w  Białymstoku, w podaniu należy zaznaczyć kierunek studiów, formę studiów wyższych (stacjonarne lub niestacjonarne), formę kształcenia (studia drugiego stopnia)

2.      oryginał dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) lub równoważnego dyplomu wydanego poza Polską uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia, w kraju wydania, (w przypadku gdy dyplomu ukończenia studiów nie można uznać za równoważne na podstawie umów międzynarodowych – oryginały dokumentów wraz z zaświadczeniem o nostryfikacji i tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego) (dotyczy dyplomów ukończenia studiów, które można uznać za równoważne na podstawie art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz umów międzynarodowych) – oryginał dokumentu wraz z tłumaczeniem na język polski oraz Apostille

3.     dodatkowo oryginał zaświadczenia o legalizacji dyplomu uzyskanego za granicą z Polskiej placówki dyplomatycznej działającej w kraju wydania dyplomu lub z placówki dyplomatycznej, państwa wydającego dyplom, działającej na terenie Polski, z zapisem, że: „dyplom uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w kraju wydania świadectwa” (dotyczy dyplomów ukończenia studiów, które nie można uznać za równoważne na podstawie art. 191a ust. 3 i 4 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym lub umów międzynarodowych) lub Apostille

4.      oryginał zaświadczenia o nostryfikacji dyplomy wydanego za granicą, w kraju, z którym kwestie równoważności świadectw nie regulują umowy międzynarodowe lub art. 191a ust. 3 i 4 ustawy

5.      oryginał świadectwa dojrzałości lub dyplom IB (International Baccalaureate) lub dyplom EB (European Baccalaureate) lub świadectwa dojrzałości wydanego za granicą uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wydania

6.      zaświadczenia o polskim pochodzeniu wystawionego przez Polską palcówkę dyplomatyczną, w przypadku ubiegania się o obniżenie odpłatności na podstawie posiadanego polskiego pochodzenia

7.      zaświadczenie lekarski, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia (wraz z tłumaczeniem na język polski)

8.      dokument potwierdzający znajomość języka polskiego

9.      aktualna fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (1 szt.),

10.   kopia paszportu, strona ze zdjęciem oraz Karty Pobytu, dwie strony (jeżeli została wydana)