WYDZIAŁY

Kandydaci podejmujący studia na zasadach odpłatności

(obywatele państw spoza Unii Europejskiej)

 

Rekrutacja dotyczy studiów na Uniwersytecie w Białymstoku prowadzonych w języku polskim albo języku obcym, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

 

Na jakich warunkach są podejmowane studia?

 

Kandydaci pochodzący z państw nienależących do Unii Europejskiej lub Konfederacji Szwajcarskiej lub EFTA na przykład Białorusi, Ukrainy, Rosji, Chin i innych, którzy nie spełniają warunków do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obywateli polskich, mają możliwość podejmowania studiów na następujących warunkach:

 – odpłatne studia stacjonarne (pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie)

 – odpłatne studia niestacjonarne (pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie)

 

Wymogi dotyczące przyjęcia na studia

Niezbędnym warunkiem rekrutacji na zasadach odpłatności jest dostarczenie do Uniwersyteckiego Centrum Rekrutacji poniższych dokumentów.


Kandydaci-cudzoziemcy dokonują rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) uzupełniają (wprowadzają) tylko dane osobowe i wnoszą opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia (85 zł).

 

 

Od kandydatów-cudzoziemców zakwalifikowanych do przyjęcia na studia są wymagane następujące dokumenty:

 

·  ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK),

· świadectwo dojrzałości, a w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia również dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich oraz inne dokumenty - zgodnie z wymogami zasad rekrutacji (w przypadku, gdy świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów nie można uznać za równoważne na podstawie umów międzynarodowych – oryginały dokumentów wraz z zaświadczeniami o nostryfikacji i tłumaczeniem*),

· apostille dołączony do świadectwa dojrzałości (oryginał dokumentu wraz z tłumaczeniem*),

· orzeczenie lekarskie (oryginał dokumentu wraz z tłumaczeniem*) stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku/specjalności,

 · aktualna fotografia kandydata do akt studenta (20x25mm),

· kopia dowodu tożsamości (np. paszport, karta pobytu) potwierdzone na podstawie przedłożonego oryginału lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata,

· podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej [kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi],

· deklaracja językowa (do pobrania na stronie IRK) – dotyczy kierunków studiów, na których lektorat języka obcego obowiązuje od pierwszego roku studiów,

· dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,

· świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim lub

- jeden z dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego, a w szczególności: Certyfikat języka angielskiego TOEFL minimum 87 pkt (IBT); Certyfikat języka angielskiego TOEFL minimum 510 pkt (PBT) dodatkowo minimum 5,5 pkt (TWE) lub Certyfikat języka angielskiego IELTS – wynik minimum 6.0.

*Tłumaczenie powinno być dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę Ministra Sprawiedliwości, lub

- osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub

- konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa – miejsca wydania świadectwa, lub

- akredytowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej placówkę dyplomatyczną lub konsularną państwa, na którego terytorium bądź w którego systemie edukacji wydano świadectwo lub inny dokument.