WYDZIAŁY

Kandydaci podejmujący studia na zasadach odpłatności

(obywatele państw spoza Unii Europejskiej)

 

Rekrutacja dotyczy studiów na Uniwersytecie w Białymstoku prowadzonych w języku polskim albo języku obcym, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

 

Na jakich warunkach są podejmowane studia?

 

Kandydaci pochodzący z państw nienależących do Unii Europejskiej lub Konfederacji Szwajcarskiej lub EFTA na przykład Białorusi, Ukrainy, Rosji, Chin i innych, którzy nie spełniają warunków do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obywateli polskich, mają możliwość podejmowania studiów na następujących warunkach:

 – odpłatne studia stacjonarne (pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie)

 – odpłatne studia niestacjonarne (pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie)

Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą podejmować i odbywać studia wyższe, studia doktoranckie oraz kształcenie w innych formach, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach odpłatności. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.

Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie zawartych umów międzynarodowych oraz decyzji ministra (zgodnie z art. 43 ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy) mogą podejmować i odbywać studia wyższe, studia doktoranckie oraz kształcenie w innych formach, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych bez odpłatności. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.

 

Wymogi dotyczące przyjęcia na studia

Niezbędnym warunkiem rekrutacji na zasadach odpłatności jest dostarczenie do Uniwersyteckiego Centrum Rekrutacji poniższych dokumentów.


Kandydaci-cudzoziemcy dokonują rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) uzupełniają (wprowadzają) tylko dane osobowe i wnoszą opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia (85 zł).

 

Kandydaci-cudzoziemcy, ubiegający się o przyjęcie na studia na zasadach odpłatności, dokonują rejestracji w systemie IRK i wypełniają punkt pierwszy „wypełnij swoje dane osobowe”. Od kandydatów-cudzoziemców zakwalifikowanych do przyjęcia na studia są wymagane następujące dokumenty:

  • ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK),
  • poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału) kopia świadectwa dojrzałości opatrzonego apostille wraz z tłumaczeniem,
  • kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,
  • inne dokumenty określone w załącznikach do niniejszej uchwały (oryginały tych dokumentów wraz z tłumaczeniem),
  • poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału) kopia paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (oryginał dokumentu wraz z tłumaczeniem),
  • poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału) kopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce wraz z tłumaczeniem na język polski albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie, że może przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
  • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej [kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi],
  • deklaracja językowa do pobrania na stronie IRK – dotyczy kierunków studiów na których lektorat języka obcego obowiązuje od pierwszego roku studiów,
  • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego.

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunki prowadzone w języku angielskim, oprócz wyżej wymienionych dokumentów, muszą dostarczyć świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim, lub jeden z dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego,
a w szczególności: Certyfikat języka angielskiego TOEFL minimum 87 pkt (iBT); Certyfikat języka angielskiego TOEFL minimum 510 pkt (PBT) dodatkowo minimum 5,5 pkt (TWE) lub Certyfikat języka angielskiego IELTS – wynik minimum 6.0.

 

*Tłumaczenie powinno być dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę Ministra Sprawiedliwości, lub

- osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub

- konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa – miejsca wydania świadectwa, lub

- akredytowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej placówkę dyplomatyczną lub konsularną państwa, na którego terytorium bądź w którego systemie edukacji wydano świadectwo lub inny dokument.