WYDZIAŁY

Nowości w ofercie studiów podyplomowych na Uniwersytecie w Białymstoku

8 nowych kierunków pojawiło się w ofercie studiów podyplomowych na Uniwersytecie w Białymstoku. Rekrutacja już trwa.

Aż 4 nowe propozycje ma od roku akademickiego 2017/2018 Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB. Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem gier strategicznych to studia podyplomowe, które mają przygotować swoich słuchaczy do realizowania zajęć z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i multimediów. Studia Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością przeznaczone są dla osób, które pracują lub chcą pracować z dziećmi niepełnosprawnymi w wieku przedszkolnym i ich rodzinami. Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu metod i form terapii stymulujących rozwój psychoruchowy i komunikację. Z kolei na studiach Terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu można będzie rozwinąć kompetencje w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób z autyzmem, a także nauczyć się jak współpracować z ich środowiskiem wychowawczym. W ofercie wydziału od nowego roku znalazły się też studia Nauczyciel plastyki. Ich celem jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z przedmiotu plastyka w szkołach podstawowych i średnich (także zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych) oraz do wspomagania rozwoju dziecka poprzez aktywność twórczą.

Wydział Ekonomii i Zarządzania zaprasza na  studia Ubezpieczenia społeczne. Na tym kierunku można będzie zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności związane ze specyfiką systemu ubezpieczeń w Polsce, zwłaszcza z zasadami funkcjonowania ZUS, ustalania wysokości składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego, obowiązkami płatników składek,  zasadami ich kontroli itd. Kolejna propozycja to Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w sektorze publicznym. Program studiów obejmuje wiedzę i umiejętności niezbędne do profesjonalnego, zgodnego z prawem wykonywania zadań administratora bezpieczeństwa informacji (od maja 2018 roku inspektora ochrony danych) oraz zadań administratora danych osobowych i procesora (związanych z sektorem publicznym). Na studiach Statystyczna analiza danych społeczno-ekonomicznych słuchacze nauczą się jak przygotować i zrealizować badania dotyczące różnych dziedzin, jak analizować i interpretować dane oraz jak je prezentować i formułować wnioski. Poznają też służące temu metody, modele i techniki analiz statystycznych.

Studia o zbliżonej tematyce – Metody statystyczne i analiza danych – proponuje także Wydział Matematyki i Informatyki. Tu jednak uczestnicy będą koncentrować się na wykorzystaniu metod matematycznych i informatycznych, wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem, a znaczną część zajęć zrealizują pracując w laboratorium komputerowym.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów pod adresem https://irk-sp.uwb.edu.pl/