WYDZIAŁY

Rozwój przez teatr obywatelski. Konsorcjum z udziałem Uniwersytetu w Białymstoku

Konsorcjum Naukowe - czyli samorząd województwa, Uniwersytet w Białymstoku i białostocki wydział Akademii Teatralnej złożą wspólnie wniosek do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Jerzy Leszczyński - marszałek województwa podlaskiego i Maciej Żywno - wicemarszałek wraz z dr. hab. Robertem Ciborowskim – rektorem Uniwersytetu w Białymstoku oraz prof. dr. hab. Wiesławem Czołpińskim - prorektorem ds. Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, podpisali umowę (26.09.2017) powołującą Konsorcjum Naukowe. Konsorcjum, z Województwem Podlaskim jako Liderem, powalczy o dofinansowanie przez NCBR projektu naukowo-badawczego pt. „Teatr partycypacyjny jako środek rozwijania kapitału społecznego poprzez czynne uczestnictwo w kulturze na terenie województwa podlaskiego”.

Celem współpracy ma być wypracowanie rekomendacji, które Samorząd Województwa Podlaskiego, jako mający w swych zadaniach wspieranie rozwoju kultury, uwzględni w realizowanej przez siebie polityce rozwoju na poziomie regionalnym.

Aby to osiągnąć, zaangażowani w realizację projektu pracownicy UwB najpierw przeprowadzą badania socjologiczne i na tej podstawie przygotują diagnozę uczestnictwa w kulturze na terenie województwa podlaskiego. Potem, we współpracy z artystami, wypracują modelowe rozwiązania praktyczne - na przykładzie teatru partycypacyjnego. Będą one wdrożone między innymi w formie pilotażowych spektakli oraz warsztatów skierowanych do praktyków i organizatorów kultury z Podlasia.

W oparciu o zdobytą w ten sposób wiedzę zostaną opracowane kompleksowe programy rozwoju kultury i współpracy z organizacjami pozarządowymi w województwie podlaskim oraz nowe kryteria oceny ofert składanych w otwartych konkursach w dziedzinie kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego, ogłaszanych przez urząd marszałkowski.

Projekt zostanie złożony do programu pn. „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG. To strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych finansowany ze środków krajowych, którego operatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Uniwersytet w Białymstoku ma już na koncie działania i projekty dotyczące budowania kapitału społecznego poprzez sztukę. Realizuje je przede wszystkim Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku. Przykładem może być działalność Pracowni Sztuki Społecznej, w ramach której powstały spektakle partycypacyjne „Modlitwa. Teatr powszechny” oraz „Metoda ustawień narodowych”.