WYDZIAŁY

OFERTA KURSÓW NA ROK AKADEMICKI 2018/2019  Zapisy wrzesień-październik 2018 r 

GLOTTA - zapisy na kursy języka angielskiego 2018/19

PLANOWANE GRUPY (2018/19)
(zajęcia będą się najprawdopodobniej odbywać przy ul. Świerkowej 20 B)
 

I. TELC B2 (poziom B2+) - kurs egzaminacyjny, 75-godzinny, zajęcia 1 raz w tygodniu po 135 min. (+ 5 min. przerwa),
WTOREK 16:45-19:05 +/- 15 min. LUB
CZWARTEK 16:45-19:05 +/- 15 min.
(podręcznik: TELC B2 Practice tests + kompilacja materiałów z różnych źródeł)
CENA: 450 zł / rok (studenci, doktoranci i pracownicy UwB); 750 zł / rok (osoby spoza UwB)
Cena zostanie ostatecznie potwierdzona pod koniec września.
lektor: mgr Małgorzata Penza-Szachowicz (m.szachowicz@uwb.edu.pl lub m.szachowicz@gmail.com)
Pierwsze zajęcia: WTOREK 9 lub 16 X 2018 / CZWARTEK 11 lub 18 X 2018
Kurs TELC B2 przeznaczony jest również dla osób, które nie planują podchodzenia do egzaminu TELC, a chcą uczęszczać na kurs językowy na poziomie B2+ z elementami konwersacji lub przygotowują się do innych egzaminów na poziomie B2 (np. FCE).

II. B2 (język ogólny) - kurs 75-godzinny, zajęcia 1 raz w tygodniu po 135 min. (+ 5 min. przerwa),
ŚRODA 16:30-18:50 (podręcznik: English File Third Edition Upper-Intermediate)
CENA: 450 zł / rok (studenci, doktoranci i pracownicy UwB); 750 zł / rok (osoby spoza UwB)
Cena zostanie ostatecznie potwierdzona pod koniec września.
lektor: mgr Agnieszka Górska (a.gorska@uwb.edu.pl
Pierwsze zajęcia: 10 lub 17 X 2018

 

III.Telc B2 język rosyjski -kurs 60-godzinny , zajęcia 1 raz w tygodniu 

 szczegóły we wrześniu 2018r. 

 

Przed zapisaniem się do grupy, proponujemy, aby sprawdzić samodzielnie swój poziom językowy.

Na stronie http://www.kul.pl/ogolne/spnjo/testy/longman.html LUB http://www.examenglish.com/leveltest/index.php oraz http://www.examenglish.com/leveltest/listening_level_test.htm znajdują się przykładowe testy plasujące, które pomogą Państwu w określeniu poziomu językowego. Zachęcam również do zapoznania się z opisem poziomów biegłości językowej na stronie https://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/european-language-levels-cefr (Europejskie poziomy biegłości językowej - tabela samooceny). Z kolei na tej stronie http://www.examenglish.com/CEFR/cefr_grammar.htm jest lista i opis zagadnień gramatycznych z każdego z poziomów.

UWAGA! Możliwość zdawania egzaminu TELC na miejscu.
Planowany termin egzaminu: maj / czerwiec 2019 r.
Cena egzaminu: ok. 500 zł
Certyfikat TELC
- jest uznawany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zwalnia np. z egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000261/O/D20180261.pdf)
- jest umieszczony na liście certyfikatów uznawanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20092181695)
- stanowi potwierdzenie kwalifikacji do nauczania języków obcych wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001575

Przykładowe egzaminy TELC:
http://www.telc.net/en/candidates/language-examinations/tests/detail/telc-english-b2.html#t=2
http://www.telc.net/en/candidates/language-examinations/tests/detail/telc-english-b2-school.html#t=2

OPŁATY:

I rata (225 zł) - początek października 2018 r.
II rata (225 zł) - początek stycznia 2019 r.
(Dla osób spoza UwB: I rata - 375 zł, II rata - 375 zł)

Grupy liczą od 15 do 20 osób.

Po otrzymaniu od lektora potwierdzenia o utworzeniu grupy należy wpłacić I ratę na konto Uniwersytetu w Białymstoku:

Dane do przelewu:
Uniwersytet w Białymstoku
ul. Świerkowa 20 B
15-328 Białystok
Bank Millenium S.A. 86 1160 2202 0000 0000 6000 1031
tytuł przelewu: GLOTTA,nazwa kursu,nazwisko prowadzącego kurs 

Wydrukowany dowód wpłaty I raty należy przynieść na pierwsze zajęcia.
Nieprzedstawienie dowodu wpłaty oznacza rezygnację z kursu.
Uwaga! Proszę nie dokonywać wpłat przed otrzymaniem od lektora potwierdzenia o utworzeniu grupy. Musi się zebrać min. 15 osób.

Kursy ruszają w pierwszej połowie października. O terminie pierwszych zajęć zostaną Państwo powiadomieni najpóźniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

UWAGA! Osoby, które wypełnią formularz, a będą musiały zrezygnować z uczestnictwa w kursie, bardzo proszę o jak najszybszy kontakt mailowy (m.szachowicz@uwb.edu.pl, m.szachowicz@gmail.com), aby zwolnić miejsce dla osób z listy rezerwowej.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNIYVoE-cX5Qz3GCwC3a_wpZoYI7UQeCEABUQn43SkDG0Mpg/viewform

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet w Białymstoku, ul. ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok.
  2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, odpowiadającego za prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uwb.edu.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji i wzięcia udziału w kursie językowym GLOTTA.
  4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów oraz art. 6 ust. 1 lit. b tj. - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do rejestracji i wzięcia udziału w kursie językowym.
  6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane podmiotom zewnętrznym.
  7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.
  8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszalności danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Ilekroć zaistnieje okoliczność, że przetwarzanie naruszy przepisy obowiązującego prawa – ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższymi informacjami i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym przez Uniwersytet w Białymstoku dla celów związanych z organizacją kursów językowych GLOTTA.

 

ZGŁOSZENIE DO GRUPY TELC B2 (j. angielski, poziom B2+)

 Wybieram następującą grupę (proszę zaznaczyć X):

 

_____ WTOREK (zajęcia 16:45-19:05 +/- 15min.)

 

_____ CZWARTEK (zajęcia 16:45-19:05 +/- 15 min.)

 

IMIĘ I NAZWISKO: ______________________________

 

ADRES MAILOWY: ______________________________

 

NR TELEFONU KOM: ____________________

 

STATUS (proszę zaznaczyć X):

 

_____ pracownik / doktorant / student UwB

 

_____ osoba spoza UwB (w tym absolwenci)

 

Wypełniony formularz należy przesłać na adres m.szachowicz@uwb.edu.pl lub wydrukowany złożyć w Sekretariacie SPNJO UwB.