WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji
Współpraca z zagranicą
Erasmus+
WZÓR WYKAZU GODZIN PONADWYMIAROWYCH

Spis efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Uniwersytet w Białymstoku
Uchwała nr 1647 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 grudnia 2014 r.
w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, określających zasady tworzenia programów kształcenia dla określonych kierunków, profili i poziomów kształcenia studiów wyższych
Do pobrania:
Załącznik nr 1 Efekty kształcenia
Załącznik nr 2 Program studiów
Załącznik nr 3 Plan studiów
Załącznik nr 4 Matryca
Załącznik nr 5 Sylabus
Sylabus w języku angielskim
Załącznik nr 6 Minimum kadrowe
Załącznik nr 7 Oświadczenie
Instrukcja do Programu Studiów
- Załącznika nr 2 Uchwały nr 1647 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, określających zasady tworzenia programów kształcenia dla określonych kierunków, profili i poziomów kształcenia studiów wyższych.

Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 września 2014 r. w sprawie studenckich praktyk zawodowych
 
WZÓR MINIMUM KADROWEGO
Uchwała nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat
Zarządzenie nr 5 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 lutego 2013 r.
w sprawie szczegółowych zasad uruchamiania kierunków, specjalności i profili kształcenia.
Do pobrania:
Załącznik
 
Regulamin zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w Uniwersytecie w Białymstoku
wprowadzony Zarządzeniem nr 7 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 czerwca 2012 r.
Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej
Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej
Wzór wykazu godzin ponadwymiarowych
Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku
wprowadzony Uchwałą nr 1225 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 roku
obowiązujący od 1 października 2012 roku
Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku
wprowadzony Uchwałą nr 1226 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 roku
obowiązujący od 1 października 2012 roku
 
W dniu 9 lutego 2012 roku zostało podpisane
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2012 r. 
w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich
 
W dniu 17 stycznia 2012 roku na stronie MNiSW ukazało się:
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.
w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
  
W dniu 7 listopada 2011 roku na stronie MNiSW ukazały się następujące rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia
 
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
 
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r.
w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego
 załącznik nr 1
 załącznik nr 2
  
Szanowni Państwo,
Zachęcamy do lektury podręcznika zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podręcznik jest efektem pracy ekspertów nad budową Krajowych Ram Kwalifikacji zapewniających możliwość porównywalności wykształcenia w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Dokument ten stanowi wydatną pomoc w zakresie budowy nowych i modyfikacji funkcjonujących planów i programów studiów na bazie określonych efektów kształcenia.
Do pobrania:
Krajowe Ramy Kwalifikacji w Szkolnictwie Wyższym Jako Narzędzie Poprawy Jakości Kształcenia
 
Informujemy, że od roku akademickiego 2010/2011 zgodnie z Uchwałą nr 956 Senatu UwB
z dnia 16 czerwca 2010 r. wprowadzony został nowy wzór indywidualnych "kart planowanych obciążeń dydaktycznych pracownika", który jest jednocześnie wzorem "sprawozdania pracownika z wykonania zajęć dydaktycznych". Nadmieniamy, iż wersja elektroniczna arkusza została rozesłana i jest dostępna w sekretariatach poszczególnych Jednostek.
Do pobrania:
wzór karty obciążeń (bez danych osobowych i formuł przeliczeniowych)