WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji
Instrukcja przygotowania systemu USOS do rozliczenia pensum dydaktycznego 2017

WZÓR WYKAZU GODZIN PONADWYMIAROWYCH


Spis efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Uniwersytet w Białymstoku
Uchwała nr 1647 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 grudnia 2014 r.
w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, określających zasady tworzenia programów kształcenia dla określonych kierunków, profili i poziomów kształcenia studiów wyższych
Do pobrania:
Załącznik nr 1 Efekty kształcenia
Załącznik nr 2 Program studiów
Załącznik nr 3 Plan studiów
Załącznik nr 4 Matryca
Załącznik nr 5 Sylabus
Sylabus w języku angielskim
Załącznik nr 6 Minimum kadrowe
Załącznik nr 7 Oświadczenie
Instrukcja do Programu Studiów
- Załącznika nr 2 Uchwały nr 1647 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, określających zasady tworzenia programów kształcenia dla określonych kierunków, profili i poziomów kształcenia studiów wyższych.

Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 września 2014 r. w sprawie studenckich praktyk zawodowych
 
WZÓR MINIMUM KADROWEGO
Uchwała nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat
Zarządzenie nr 5 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 lutego 2013 r.
w sprawie szczegółowych zasad uruchamiania kierunków, specjalności i profili kształcenia.
Do pobrania:
Załącznik
 
Regulamin zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w Uniwersytecie w Białymstoku
wprowadzony Zarządzeniem nr 7 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 czerwca 2012 r.
Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej
Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej
Wzór wykazu godzin ponadwymiarowych
Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku
wprowadzony Uchwałą nr 1225 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 roku
obowiązujący od 1 października 2012 roku
Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku
wprowadzony Uchwałą nr 1226 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 roku
obowiązujący od 1 października 2012 roku
 
W dniu 9 lutego 2012 roku zostało podpisane
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2012 r. 
w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich
 
W dniu 17 stycznia 2012 roku na stronie MNiSW ukazało się:
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.
w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
  
W dniu 7 listopada 2011 roku na stronie MNiSW ukazały się następujące rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia
 
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
 
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r.
w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego
 załącznik nr 1
 załącznik nr 2
  
Szanowni Państwo,
Zachęcamy do lektury podręcznika zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podręcznik jest efektem pracy ekspertów nad budową Krajowych Ram Kwalifikacji zapewniających możliwość porównywalności wykształcenia w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Dokument ten stanowi wydatną pomoc w zakresie budowy nowych i modyfikacji funkcjonujących planów i programów studiów na bazie określonych efektów kształcenia.
Do pobrania:
Krajowe Ramy Kwalifikacji w Szkolnictwie Wyższym Jako Narzędzie Poprawy Jakości Kształcenia
 
Informujemy, że od roku akademickiego 2010/2011 zgodnie z Uchwałą nr 956 Senatu UwB
z dnia 16 czerwca 2010 r. wprowadzony został nowy wzór indywidualnych "kart planowanych obciążeń dydaktycznych pracownika", który jest jednocześnie wzorem "sprawozdania pracownika z wykonania zajęć dydaktycznych". Nadmieniamy, iż wersja elektroniczna arkusza została rozesłana i jest dostępna w sekretariatach poszczególnych Jednostek.
Do pobrania:
wzór karty obciążeń (bez danych osobowych i formuł przeliczeniowych)