WYDZIAŁY

   www.uwb.edu.pl/pliki/file/Zarz%C4%85dzenie.pdf

 

 Zarządzenie nr 7 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 lutego 2015 r.

w sprawie zasad organizacji i rozliczenia konferencji

  • nowy wzór zgłoszenia konferencji naukowej organizowanej w Uniwersytecie w Białymstoku;
  • nowe rozliczenie budżetu konferencji;
  • wzór opisu artykułu do materiałów konferencyjnych oraz oświadczenie autora tekstu

 

 


NOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DOKTORANTOM

 

2014 R.

 

WRAZ Z WZORAMI WNIOSKÓW

 

znajduje się w zakładce

AKTY PRAWNE -> AKTY PRAWNE UWB


 * Przy wypełnianiu wniosków elektornicznie proszę zachować formatowanie docelowe.


 

Termin na składania wniosków mija 15 października 2015 r. 

 

Wnioski sładamy do dziekanatów Studiów Doktoranckich na Wydziałach.

Wyjątkiem jest wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych (załącznik nr 2). Wniosek ten należy złożyć do pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych: uwb.edu.pl/studenci.php

 

 


Wysokości stawek stypendiów w roku akademickim 2014/2015

 

 

Stypendium socjalne (wypłacane raz na miesiąc): 

                                                                                                                      wysokość stypendium

I próg dochodowości - do 456,99 zł                                                                    - 400 zł

II próg dochodowości - 457 - 550,99 zł                                                              - 300 zł

III próg dochodowości - 551 - 650,99 zł                                                             - 200 zł

IV próg dochodowości - 651-770,00 zł                                                               - 100 zł


Zwiększenie stypendium (przy dochodzie netto na osobę do 456,99 zł) z tytułu:

zamieszkania w domu studenckim lub w innym obiekcie niż dom studencki: 60 zł,

zamieszkania w domu studenta lub w obiekcie innym niz dom studenta z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem: 100 zł (60 zł z doktorant + 40 zł małżonek / dziecko).


Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (wypłacane raz na miesiąc):

lekki stopień niepełnosprawności                                              - 150 zł,

umiarkowany stopień niepełnosprawności                                - 200 zł,

znaczny stopień niepełnosprawności                                        - 250 zł

 

Stypendium dla najlepszych doktorantów (wypłacane raz na miesiąc):

I rok studiów                                                                             - 200 zł

II-IV rok studiów:

60-79,99 pkt.                                                               - 500 zł

80-100 pkt.                                                                  - 800 zł

 

Zapomoga (wypłacana jednorazowo):

500 zł