WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

WYDZIAŁ BIOLOGICZNO-CHEMICZNY
INSTYTUT BIOLOGII
1. dr Ada Wróblewska, Rola wielokierunkowej presji selekcyjnej w ewolucji strategii oszustwa pokarmowego u storczyków z rodzaju Dactylorhiza. OPUS
2. dr hab. Andrzej Bajguz, Oddziaływanie auksyn, brassinosteroidów i cytokin na glony z rodzaju Scenedesmus traktowane ołowiem (własny) OPUS
3. dr Marek Bartoszewicz, Bacillus cereus sensu lato – sześć odrębnych czy jeden polimorficzny gatunek bakterii? (własny) OPUS
4. mgr Ewa Żebrowska, Mechanizmy dostosowawcze owsa (Avena sativa L.) do warunków niedoboru fosforanów w podłożu. PRELUDIUM
5. mgr Justyna Drewnowska, Polimorfizm genetyczny środowiskowych izolatów Bacillus cereus i Bacillus thuringiensis syntetyzujących melaninę. PRELUDIUM
6. mgr Urszula Czyżewska, Charakterystyka profili białkowych Malassezia pachydermatis w aspekcie diagnostyki z wykorzystaniem elektroforezy dwukierunkowej. (własny) PRELUDIUM
7. dr  hab. Paweł Robert Brzęk, Stres oksydacyjny podczas termogenezy u myszy laboratoryjnych o genetycznie zróżnicowanym poziomie metabolizmu maksymalnego i podstawowego: rola białka UCP1 OPUS
8. dr hab. Izabela Święcicka prof. UwB, Dynamika pangenomu i proteomu wybranych przedstawicieli Bacillus cereus sensu lato ze srodowiska pierwotnego i zmienionego antropologicznie. OPUS
9. prof. dr hab. Marek Konarzewski, Wielkość mózgu oraz zdolność kognitywne myszy laboratoryjnych selekcjonowanych na zróżnicowane tempo metabolizmu podst OPUS
 

INSTYTUT CHEMII
1. mgr Monika Turkowicz-Letko, Zawartość koenzymu Q10 i kwasu liponowego w wybranych produktach spożywczych oraz oszacowanie ich dziennego pobrania. (własny) PRELUDIUM
2. prof. dr hab. Jacek W. Morzycki, Zastosowanie metatezy olefin w chemii produktów naturalnych. (Maestro)
3. mgr Elżbieta Regulska, Nowe nanokompozyty na bazie tlenku tytanu (IV) i pochodnych fulereny jako fotoaktywne katalizatory. (własny) PRELUDIUM
4. dr Marta Płońska-Brzezińska, Nanocebulki węglowe jako nowa matryca do materiałów gromadzących ładunek elektryczny oraz układów fotowoltaicznych – synteza i charakterystyka właściwości fizykochemicznych. SONATA BIS
5. prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, prof. UwB, Nowoczesne metody badania specjacji chromu w próbkach środowiskowych wykorzystujące selektywne materiały sorpcyjne z odwzorowanymi jonami chromu. OPUS
6. dr Krzysztof Brzeziński, Enzymologia strukturalna hydrolazy S-adenozylo-L-homocysteiny: poszukiwania nowych celów strukturalnych dla selektywnych inhibitorów. (własny) OPUS
7. mgr Justyna Kapelewska, Odcieki ze składowisk odpadów komunalnych jako potencjalne źródło zanieczyszczenia srodowiska wodnego związkami endokrynnie czynnymi (własny) PRELUDIUM
8. mgr Elżbieta Regulska, Otrzymywanie i zastosowanie nowych nanokompozytów na bazie pochodnych fulerenu C60 i tlenku tytanu jako potencjalnych fotokataliza torów (stypendium doktorskie)
9. prof.  dr hab. Valery Isidorov, Badania nad działaniem na wybrane czynniki etiologiczne bakteriozy pszczoły miodnej ekstraktów roślinnych oraz nad zależnością ich aktywności od składu chemicznego OPUS
10. mgr Karolina Halina Markiewicz, Tworzenie nowych materiałów na bazie nanorurek węglowych i polimerów z odwzorowanymi jonami metali (CNT-IIP) PRELUDIUM
11. dr Aneta Nodzewska, Synteza i zastosowanie nowych katalizatorów poliaminowych w homo- i heterogenicznych reakcjach C-H utleniania SONATA
12. mgr Urszula Wykowska,  Nanocząstki wielowarstwowe modyfikowane związkami fosforowymi PRELUDIUM
13. prof. dr hab. Ryszard Ireneusz Łaźny, Enancjoselektywna reakcja retro-aza-Michaela z polimerowymi reagentami i w układzie przepływowym do asymetrycznej syntezy 8-członowych pierścieni karbocyklicznych OPUS
14. prof. dr hab. Beata Izabella Godlewska-Żyłkiewicz, Nowe metodyki analityczne w analizie specjacyjnej nanosrebra i nanozłota OPUS
15. prof. dr hab. Jacek Morzycki, Synteza alkaloidów Solanum i ich analogów ze steriodowych sapogenin OPUS
16. mgr Róża Bagan, Ocena prozdrowotnych właściwości homogenatu czerwiu trutowego pszczoły miodnej. PRELUDIUM
17. mgr Marta Malinowska, Nowe katalizatory metatezy olefin zawierające grupę nitrową w ligandzie N-heterocyklicznym. PRELUDIUM

 

WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA
1. dr hab. Ewa Roszkowska, prof. UwB, Modelowanie i wspomaganie słabo ustrukturyzowanych problemów negocjacyjnych. (własny) OPUS
2. mgr Monika Fiedorczyk, Ewolucja systemu nadzoru korporacyjnego w Rosji (własny) PRELUDIUM
3. mgr Renata Budlewska, Tax expenditures jako forma publicznego wsparcia przedsiębiorstw w Polsce (własny) PRELUDIUM
4. mgr Karina Sachpazidu-Wójcicka, Transfer technologii a przewaga przedsiębiorstw w Polsce. PRELUDIUM
 

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ
1. dr Grzegorz M. Czerwiński, Literatura polsko-tatarska po 1918 roku. (własny) OPUS
2. dr hab. Anna Barbara Wydrycka, Elzenbergowie. Trzy pokolenia twórców kultury, nauki, historii. OPUS

INSTYTUT FILOLOGII WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ
Katedra Bioetyki i Antropologii Filozoficznej
1. dr hab. Joanna Usakiewicz, Polemika Gassendiego z Descartes'em-badania na podstawie tektów źródłowych wraz z przekładem trzech tekstów na język polski. (własny) OPUS
 

WYDZIAŁ HISTORYCZNO-SOCJOLOGICZNY
INSTYTUT HISTORII I NAUK POLITYCZNYCH
1. dr Marzena Liedke, Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1638-1655. Przygotowanie edycji źródła (własny) OPUS
2. dr Justyna Olędzka, Modele legitymizacji przywództwa państwowego na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw. (staz podoktorski) FUGA
3. dr hab. Stanisław Czerep, Polaci i osoby Polskiego pochodzenia z Królestwa Polskiego w armii i flocie rosyjskiej w latach 1914-1915. Skala uczestnictwa, piastowane funkcje, udział w wojnie i poniesione straty. OPUS
INSTYTUT SOCJOLOGII
1. dr Sławomir Bartnicki, Uwarunkowania reelekcji egzekutywy gminnej po 2002 roku w Polsce (własny) SONATA

WYDZIAŁ FIZYKI
1. dr hab. Andrzej Stupakiewicz, Koherentne wzbudzanie spinów femtosekundowymi impulsami światła w magnetycznych heterostrukturach metal/dielektryk. (własny) OPUS
2. prof. dr hab. Andrzej Maziewski, Modyfikacja magnetycznych właściwości ultracienkich struktur z wykorzystaniem promieniowania elektromagnetycznego w szerokim zakresie spektralnym. (HARMONIA)
3. dr hab. Maria Tekielak, Wpływ struktury i domieszkowania wielowarstwowych układów ferromagnetyk/wczesny metal prejściowy na ich właściwości magnetostatyczne i magnetotransportowe OPUS
4. prof. dr hab. Piotr Jaranowski, Udział Polski w projekcie Advanced Virgo (HARMONIA 6)

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI
INSTYTUT INFORMATYKI
1. dr Karol Pąk, Algorytmy poprawy czytelności rozumowań w systemie naturalnej dedukcji. (własny) PRELUDIUM
2. dr Karol Pąk, Emulator środowiska systemu Mizar w systemie Isabelle jako narzędzie umożliwiające niezależną weryfikację bazy MML. SONATA
INSTYTUT MATEMATYKI

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII
1. mgr Łukasz Kalisz, Funkcja społeczna szkół salezjańskich w Okręgu Szkolnym Wileńskim w okresie Drugiej Rzeczypospolitej (własny) PRELUDIUM
2. mgr Karol Konaszewski, Zasoby odpornościowe młodzieży nieprzystosowanej społecznie. PRELUDIUM
 

WYDZIAŁ PRAWA
1. dr hab. Andrzej Sakowicz, prof UwB, Standard ochrony prawa do milczenia w procesie karnym. (własny) OPUS
2. mgr Urszula Kinga Zawadzka-Pąk , Prawne instrumenty równoważenia finansów publicznych – wnioski dla Polski z doświadczeń zagranicznych. (własny) PRELUDIUM
3. mgr Diana Dajnowicz, Porwania rodzicielskie w świetle polskiego orzecznictwa karnego – aspekty prawne i kryminologiczne. (własny) PRELUDIUM
4. dr Urszula Kinga Zawadzka-Pąk, Budżetowanie partycypacyjne – sukces czy kryzys demokracji lokalnej? Studium prawnoporównawcze. (własny) SONATA
5.prof. dr hab. Cezary Kulesza, Czy polski model postępowania odwoławczego w sprawach karnych jest rzetelny? (własny) OPUS