WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji
Współpraca z zagranicą
Erasmus+

WYDZIAŁ BIOLOGICZNO-CHEMICZNY
INSTYTUT BIOLOGII
1. dr Ada Wróblewska, Rola wielokierunkowej presji selekcyjnej w ewolucji strategii oszustwa pokarmowego u storczyków z rodzaju Dactylorhiza. OPUS
2. mgr Ewa Żebrowska, Mechanizmy dostosowawcze owsa (Avena sativa L.) do warunków niedoboru fosforanów w podłożu. PRELUDIUM
3. mgr Urszula Czyżewska, Charakterystyka profili białkowych Malassezia pachydermatis w aspekcie diagnostyki z wykorzystaniem elektroforezy dwukierunkowej. (własny) PRELUDIUM
4. dr  hab. Paweł Robert Brzęk, Stres oksydacyjny podczas termogenezy u myszy laboratoryjnych o genetycznie zróżnicowanym poziomie metabolizmu maksymalnego i podstawowego: rola białka UCP1 OPUS
5. dr hab. Izabela Święcicka prof. UwB, Dynamika pangenomu i proteomu wybranych przedstawicieli Bacillus cereus sensu lato ze srodowiska pierwotnego i zmienionego antropologicznie. OPUS
6. prof. dr hab. Marek Konarzewski, Wielkość mózgu oraz zdolność kognitywne myszy laboratoryjnych selekcjonowanych na zróżnicowane tempo metabolizmu podstawowego lub maksymalnego OPUS
7. prof. Andrew Dzialowski, Mechanizmy wpływające na przepływ materii i energii od fitoplanktonu do zooplanktonu w ekosystemach słodkowodnych, OPUS
8. dr Aneta Książek, Kompromis między opieką rodzicielską a odpowiedzią immunologiczną u myszy laboratoryjnych selekcjonowanych w kierunku zróżnicowania BMR: test hipotezy o ograniczeniach w utracie ciepła, OPUS

INSTYTUT CHEMII
1. dr Krzysztof Brzeziński, Enzymologia strukturalna hydrolazy S-adenozylo-L-homocysteiny: poszukiwania nowych celów strukturalnych dla selektywnych inhibitorów, OPUS
2. mgr Justyna Kapelewska, Odcieki ze składowisk odpadów komunalnych jako potencjalne źródło zanieczyszczenia środowiska wodnego związkami endokrynnie czynnymi, PRELUDIUM
3. mgr Karolina Halina Markiewicz, Tworzenie nowych materiałów na bazie nanorurek węglowych i polimerów z odwzorowanymi jonami metali (CNT-IIP), PRELUDIUM
4. dr hab. Marta Eliza Płońska-Brzezińska, Nanocebulki węglowe jako nowa matryca do materiałów gromadzących ładunek elektryczny oraz układów fotowoltaicznych - synteza i charakterystyka właściwości fizykochemicznych, SONATA BIS
5. dr Aneta Nodzewska, Synteza i zastosowanie nowych katalizatorów poliaminowych w homo- i heterogenicznych reakcjach C-H utleniania, SONATA
6. mgr Urszula Klekotka, Nanocząstki wielowarstwowe modyfikowane związkami fosforowymi, PRELUDIUM
7. prof. dr hab. Beata Izabella Godlewska-Żyłkiewicz, Nowe metodyki analityczne w analizie specjacyjnej nanosrebra i nanozłota, OPUS
8. prof. dr hab. Ryszard Ireneusz Łaźny, Enancjoselektywna reakcja retro-aza-Michaela z polimerowymi reagentami i w układzie przepływowym do asymetrycznej syntezy 8-członowych pierścieni karbocyklicznych, OPUS
9. dr Piotr Olejnik, Nanocebulki węglowe/nanorurki polianilinowe - nanokompozyt dla superkondensatorów i bioczujników, FUGA
10. prof. dr hab. Jacek Witold Morzycki, Synteza alkaloidów Solanum i ich analogów ze steroidowych sapogenin, OPUS
11. mgr Marta Malinowska, Nowe katalizatory metatezy olefin zawierające grupę nitrową w ligandzie N-heterocyklicznym, PRELUDIUM
12. mgr Róża Bagan, Ocena prozdrowotnych właściwości homogenatu czerwiu trutowego pszczoły miodnej, PRELUDIUM
13. prof. dr hab. Krzysztof Winkler, Materiały elektroaktywne o strukturze mezoporowej w urządzeniach magazynujących energię elektryczną, OPUS
14. dr Agnieszka Zofia Wilczewska, Nowe wrażliwe na bodźce kopolimery do kontrolowanego dostarczania leków, OPUS
15. mgr Iwona Misztalewska-Turkowicz, Nowe nanocząstki o właściwościach superparmagnetycznych jako heterogeniczne katalizatory palladowe do reakcji prowadzonych w wodzie, PRELUDIUM

WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA
1. mgr Renata Budlewska, Tax expenditures jako forma publicznego wsparcia przedsiębiorstw w Polsce, PRELUDIUM
2. mgr Karina Sachpazidu-Wójcicka, Transfer technologii a przewaga przedsiębiorstw w Polsce, PRELUDIUM
3. mgr Renata Budlewska, Tax expenditures jako forma publicznego wsparcia przedsiębiorstw w Polsce, ETIUDA
4. dr hab. Ewa Roszkowska, prof. UwB, Wspomaganie negocjacji dwustronnych z uwzględnieniem myślenia heurystycznego oraz ograniczeń poznawczych negocjatorów, OPUS

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ
1. dr hab. Anna Barbara Wydrycka, Elzenbergowie. Trzy pokolenia twórców kultury, nauki, historii. OPUS

WYDZIAŁ HISTORYCZNO-SOCJOLOGICZNY
INSTYTUT HISTORII I NAUK POLITYCZNYCH
1. dr Justyna Olędzka, Modele legitymizacji przywództwa państwowego na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw. (staz podoktorski) FUGA
2. dr hab. Stanisław Czerep, Polaci i osoby Polskiego pochodzenia z Królestwa Polskiego w armii i flocie rosyjskiej w latach 1914-1915. Skala uczestnictwa, piastowane funkcje, udział w wojnie i poniesione straty. OPUS

INSTYTUT SOCJOLOGII
1. dr Sławomir Bartnicki, Uwarunkowania reelekcji egzekutywy gminnej po 2002 roku w Polsce, SONATA

WYDZIAŁ FIZYKI
1. dr hab. Maria Tekielak, Wpływ struktury i domieszkowania wielowarstwowych układów ferromagnetyk/wczesny metal prejściowy na ich właściwości magnetostatyczne i magnetotransportowe OPUS
2. prof. dr hab. Piotr Jaranowski, Udział Polski w projekcie Advanced Virgo, HARMONIA (Partner Konsorcjum)
3. dr hab. Marek Nikołajuk, Polski wkład w przygotowanie i przeprowadzenie programu badawczego projektu CTA w pierwszej fazie działania HARMONIA (Partner Konsorcjum)
4. dr hab. Andrei Stupakevich, prof. UwB, Dynamika magnetyzacji w mikrodrutach amorficznych, HARMONIA  (Lider Konsorcjum)

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI
INSTYTUT INFORMATYKI

1. dr Karol Pąk, Emulator środowiska systemu Mizar w systemie Isabelle jako narzędzie umożliwiające niezależną weryfikację bazy MML. SONATA

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII
1. mgr Karol Konaszewski, Zasoby odpornościowe młodzieży nieprzystosowanej społecznie. PRELUDIUM
 

WYDZIAŁ PRAWA
1. dr hab. Andrzej Sakowicz, prof UwB, Standard ochrony prawa do milczenia w procesie karnym. (własny) OPUS
2. mgr Diana Dajnowicz-Piesiecka, Porwania rodzicielskie w świetle polskiego orzecznictwa karnego – aspekty prawne i kryminologiczne. (własny) PRELUDIUM
3. dr Urszula Kinga Zawadzka-Pąk, Budżetowanie partycypacyjne – sukces czy kryzys demokracji lokalnej? Studium prawnoporównawcze. (własny) SONATA
4. prof. dr hab. Cezary Kulesza, Czy polski model postępowania odwoławczego w sprawach karnych jest rzetelny? (własny) OPUS