WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji

      1. Termin rekrutacji: 11-25 wrzesień 2017 r. do godz. 12.00.

2. Warunki wyboru uczestników projektu zgodne z regulaminem rekrutacji do Projektu:

  • statut studenta na 2 ostatnich semestrach studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Historyczno – Socjologicznym na kierunkach: Stosunki międzynarodowe, Historia, Socjologia lub Wydziale Filologicznym na kierunkach: Filologia: angielska, jęz. angielski stosowany z hiszpańskim, jęz. angielski stosowany z jęz. rosyjskim, jęz. francuski (od podstaw) z angielskim – profil tłumaczeniowy, rosyjska komunikacja językowa w sferze biznesu, Polska, Kulturoznawstwo lub Wydziale Pedagogiki i Psychologii na kierunkach: Praca Socjalna, Pedagogika;
  • bezwzględne pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnością;
  • średnia ocen kandydata/ki za rok akademicki 2016/2017 (waga 100%). W przypadku osób o tej samej średniej będzie brana pod uwagę średnia ocen ze wszystkich lat.
       3. Rekrutacja będzie miała charakter otwarty, a na wypadek rezygnacji uczestników z projektu utworzona zostanie lista rezerwowa.

       4. Etapy rekrutacji:

  • etap I – w terminie 11-25 wrzesień 2017 r. do godz. 12.00 studenci zainteresowani uczestnictwem w Projekcie wypełnią formularz aplikacyjny - elektroniczne zgłoszenie do Projektu za pośrednictwem strony: http://kuzniauwb.pl/ oraz prześlą na adres email Eksperta ds. współpracy z pracodawcami ze swojego Wydziału: Historyczno – Socjologicznego lub Filologicznego lub Pedagogiki i Psychologii skan wydruku z USOS zawierający imię i nazwisko, numer albumu, wykaz przedmiotów i ocen w roku akademickim 2016/2017 i wyliczoną na jego podstawie średnią ocen (na dole wydruku z USOS proszę umieścić deklarowaną średnią ocen wraz z podpisem studenta/tki) przedstawioną przez studenta/kę w formularzu aplikacyjnym,
  • etap II – na podstawie przesłanych formularzy aplikacyjnych utworzona zostanie lista rankingowa (zgodnie z przyjętymi kryteriami w regulaminie). Na jej podstawie powstaną listy: Uczestników Projektu oraz lista rezerwowa. W terminie do 27 września 2017 r. studenci zostaną poinformowani (w sposób mailowy) o wynikach rekrutacji do Projektu,
  • etap III– w terminie 28-29 września 2017 r. studenci zakwalifikowani do Projektu zgłoszą się osobiście do Eksperta ds. współpracy z pracodawcami z Wydziału Historyczno – Socjologicznego lub Wydziału Filologicznego lub Wydziału Pedagogiki i Psychologii w celu:

                      - złożenia: papierowej wersji Karty zgłoszeniowej (możliwa do pobrania ze strony www Projektu lub w siedzibie Biura Projektu) wraz z wydrukiem z USOS dokumentu informującego o średniej ocen z sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2016/2017 bądź innego dokumentu informującego o średniej ocen potwierdzonego pieczątką i podpisem pracownika Dziekanatu,

-        wypełnienia i podpisania dokumentów potwierdzających udział w Projekcie dostępnych u Eksperta ds. współpracy z pracodawcami z Wydziału Historyczno – Socjologicznego lub Wydziału Filologicznego lub Wydziału Pedagogiki i Psychologii.

W przypadku niezgłoszenia się w terminie któregoś z Uczestników do udziału w Projekcie kwalifikują się kolejni studenci z listy rezerwowej.

 

Kontakt e-mail do Ekspertów ds. współpracy z pracodawcami z poszczególnych Wydziałów:

Wydział Historyczno-Socjologiczny oraz Wydział Filologiczny- dr Ewelina Waśko-Owsiejczuk
Wydział Pedagogiki i Psychologii-  dr Barbara Dudel


Wydział Filologiczny - kuznia_wfil@uwb.edu.pl

Wydział Historyczno – Socjologiczny - kuznia_whs@uwb.edu.pl

Wydział Pedagogiki i Psychologii - kuznia_wpip@uwb.edu.pl

 

Dyżury Ekspertów ds. współpracy z pracodawcami (dotyczy etapu III rekrutacji) w dniach 28-29 września 2017r. z poszczególnych Wydziałów::

  • Wydział Historyczno - Socjologiczny, ul. Plac NZS 1, pok. 106, godzina 9:00-15:00
  • Wydział Filologiczny, ul. Plac NZS 1, pok. 106, godzina 9:00-15:00
  •      Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Świerkowa 20, pokój 101, godzina 9:00 – 15:00