WYDZIAŁY

Struktura bezrobocia w województwie podlaskim

Z wyników badań nad strukturą bezrobocia płyną dość ciekawe informacje związane z aktywnością zawodową w naszym województwie. Jak wygląda statystycznie osoba bezrobotna województwa podlaskiego?

Wg ostatnich badań stopa bezrobocia w naszym województwie wynosi 9,1%. Jest ona wyższa od średniej krajowej o 2 punkty procentowe. Nadal utrzymuje się tendencja spadkowa, jeśli chodzi o ilość osób pozostających bez pracy. Stale wzrasta za to przeciętne wynagrodzenie.

Wyniki badań wskazują na to, że bez pracy pozostaje więcej mężczyzn, niż kobiet. W 2016 roku 54,4% osób bezrobotnych to mężczyźni. Kobiety stanowiły 45,6% tej grupy. Tendencja ta jest niezmienna od co najmniej 5 lat.

Pracodawcy chętnie zatrudniają osoby młode. Stopa bezrobocia w ciągu ostatnich lat systematycznie malała, jeśli chodzi o bezrobocie w grupie wiekowej 24 lata i mniej. W 2016 roku wyniosła 14,6%. W kolejnej grupie wiekowej (25 – 34 lata) również można zaobserwować tendencję spadkową. Nie jest jednak tak silna.

Posiadanie wyższego wykształcenia zdecydowanie zwiększa prawdopodobieństwo znalezienia pracy. Najmniejsza stopa bezrobocia występuje wśród osób, które ukończyły studia wyższe. W 2016 r. wyniosła 14,5%. Taka tendencja trwa od co najmniej 5 lat. Największa stopa bezrobocia utrzymuje się wśród grupy osób: z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej (27,4%), zasadniczym zawodowym (23,7%) oraz policealnym i średnim zawodowym (22,9%).

Wyniki pochodzą z realizacji badania pt. „Potrzeby pracodawców w zakresie wsparcia w kształceniu ustawicznym w zawodach deficytowych w województwie podlaskim” przeprowadzony na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Pełny raport dostępny jest na stronie: link.

dr Szymon C. Czupryński