WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Studia podyplomowe

 

Wydział Biologiczno-Chemiczny

 

Studia Podyplomowe Biologia                                                

Studia Podyplomowe Chemia                                                 

Studia Podyplomowe Nauczyciel Przyrody                            

 

Wydział Ekonomii i Zarządzania

 

Studia Podyplomowe Menedżerskie                                                               

Studia Podyplomowe Wyceny i gospodarki nieruchomościami                      

Studia Podyplomowe Finansów i rachunkowości przedsiębiorstw     

Studia Podyplomowe Zarządzanie projektami Unii Europejskiej

Studia Podyplomowe Bankowość i rynki finansowe

Studia Podyplomowe Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia Podyplomowe Rachunkowość i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora publicznego

Studia Podyplomowe Celno-Podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego

Studia Podyplomowe Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego

Studia Podyplomowe Psychologia w zarządzaniu

Studia Podyplomowe Zarządzanie placówka medyczną

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Informacji  i Ochrona Danych Osobowych w Sektorze Publicznym

Studia Podyplomowe Dwujęzyczna obsługa firmy na potrzeby rynku międzynarodowego

Studia Podyplomowe Komunikacji i Public Relations

Studia Podyplomowe Statystyczna Analiza Danych Społeczno-Ekonomicznych

 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie

 

Studia Podyplomowe Biznes Międzynarodowy

 

Wydział Filologiczny

 

Studia Podyplomowe Animacji czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa

Studia Podyplomowe Logopedyczne                                                                          

Studia Podyplomowe Dwujęzyczna obsługa firmy na potrzeby rynku międzynarodowego

Studia Podyplomowe Literatura i Kultura Podlasia. Edukacja-Animacja-Promocja

Studia Podyplomowe Literatury Dziecięcej i Bibliotekarstwa

 

Wydział Fizyki

 

Studia Podyplomowe Fizyki

 

Wydział Historyczno-Socjologiczny

 

Studia Podyplomowe Historii                        

Studia Podyplomowe Ochrony i Promocji Dziedzictwa Kulturowego

Studia Podyplomowe Genealogiczne  

Studia Podyplomowe Archiwistyki

Studia Podyplomowe Równość kobiet i mężczyzn w edukacji szkolnej

Studia Podyplomowe Doskonalące dla Nauczycieli Szkół Ponadgimnazjalnych

 

Wydział Matematyki i Informatyki

 

Studia Podyplomowe Matematyki                                                                                             

Studia Podyplomowe Informatyka dla nauczycieli                                                      

Studia Podyplomowe Metody Statystyczne i Analiza Danych

 

 

Wydział Pedagogiki i Psychologii

 

Studia Podyplomowe Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Studia Podyplomowe Pedagogika Resocjalizacyjna

Studia Podyplomowe Socjoterapia

Studia Podyplomowe Wczesne Nauczanie Języka Angielskiego

Studia Podyplomowe Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Systemie Edukacji Integracyjnej i Wyłączającej

Studia Podyplomowe Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Terapia i Edukacja Osób ze Spektrum Autyzmu

Studia Podyplomowe Programowanie Edukacji Wczesnoszkolnej z Wykorzystaniem Gier Strategicznych

Studia Podyplomowe Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Niepełnosprawnością

Studia Podyplomowe Nauczyciel Plastyki

Studia Podyplomowe Wczesne Nauczanie Języka Angielskiego

 

Wydział Prawa

 

Studia Podyplomowe Administracja Publiczna

Studia Podyplomowe Doradztwo Podatkowe

Studia Podyplomowe Zamówienia publiczne

Studia Podyplomowe Specjalista obsługi celnej

Studia Podyplomowe z zakresu prawa upadłościowego

Studia Podyplomowe z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – interwencja kryzysowa

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Narodowe

Studia Podyplomowe e-administracja

Studia Podyplomowe Kształcenie Tłumaczy Przysięgłych Języka Angielskiego

Studia Podyplomowe Mediatorów Sądowych

Studia Podyplomowe Prawnokarna Ochrona Finansowego Interesu Skarbu Państwa – Skuteczne Odzyskiwanie Mienia

Studia Podyplomowe Prawo i Procedury Administracyjne w Energetyce

Studia Podyplomowe Prawo Własności Intelektualnej & Public Relations w Administracji i Przedsiębiorczości

Studia Podyplomowe Prawo w Rolnictwie i Ochronie Środowiska

Studia Podyplomowe Międzynarodowa Współpraca Samorządu Terytorialnego

 

Centrum Edukacji Ustawicznej

 

Studia Podyplomowe Szkolny doradca zawodowy

Studia Podyplomowe Przywództwo w Społecznościach Lokalnych

Studia Podyplomowe Szachy - edukacją przyszłości

Studia Podyplomowe Przywództwo w oświacie

Studia Podyplomowe Szkoła Guwernantek i Guwernerów

Studia Podyplomowe Nauczyciel Zawodu

Podyplomowe Studia Coaching Rodzinny

 

Katedra Teologii Katolickiej

 

Studia Podyplomowe Katechetyczno - Pedagogiczne

 

Katedra Teologii Prawosławnej

 

Studia Podyplomowe Ikonografia