WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

Studia podyplomowe

 

Wydział Biologiczno-Chemiczny

 

Studia Podyplomowe  Biologia                                               

Studia Podyplomowe  Chemia                                                

Studia Podyplomowe Nauczyciel Przyrody                            

 

Wydział Ekonomii i Zarządzania

 

Studia Podyplomowe Menedżerskie                                                               

Studia Podyplomowe Wyceny i gospodarki nieruchomościami                      

Studia Podyplomowe Finansów i rachunkowości przedsiębiorstw     

Studia Podyplomowe Zarządzanie projektami Unii Europejskiej

Studia Podyplomowe Bankowość i rynki finansowe

Studia Podyplomowe Informatyczne Systemy w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem

Studia Podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro

Studia Podyplomowe Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia Podyplomowe Analizy gospodarczej i metodologii badań ekonomicznych

Studia Podyplomowe Rachunkowość i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora publicznego

Celno-Podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego

Studia Podyplomowe Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego

Studia Podyplomowe Planowanie działalności MSP na rynku globalnym

Studia Podyplomowe Psychologia w zarządzaniu

Studia Podyplomowe Zarządzanie placówka medyczną

 

Wydział Filologiczny

 

Studia Podyplomowe Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej        

Studia Podyplomowe Animacji czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa

Studia Podyplomowe Logopedyczne                                                         

Studia Podyplomowe Audiodeskrypcji i Retoryki Praktycznej                                

Studia Podyplomowe Wiedzy o Kulturze                                  

Studia Podyplomowe Doskonalenie Warsztatu Zawodowego Nauczyciela Języka Angielskiego

Studia Podyplomowe Dwujęzyczna obsługa firmy na potrzeby rynku międzynarodowego

 

Wydział Fizyki

 

Studia Podyplomowe Fizyki

 

Wydział Historyczno-Socjologiczny

 

Studia Podyplomowe Historii                        

Studia Podyplomowe Ochrony i Promocji Dziedzictwa kulturowego

Studia Podyplomowe Genealogiczne  

Studia Podyplomowe Archiwistyki

Studia Podyplomowe Równość kobiet i mężczyzn w edukacji szkolnej

Studia Podyplomowe Historia, kultura, społeczeństwo

Studia Podyplomowe Etyka i Filozofia

Studia Podyplomowe Zarządzanie wiedzą społeczną w komunikacji rynkowej

Studia Podyplomowe Nauka o społeczeństwie

 

Wydział Matematyki i Informatyki

 

Studia Podyplomowe Matematyki                                                                                             

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli                                                      

Studia Podyplomowe Metody aktywizujące w nauczaniu Matematyki

Studia Podyplomowe Matematyki finansowej

Studia Podyplomowe Rozwoju zawodowego nauczycieli matematyki

Studia Podyplomowe Technologia informacyjna i informatyka

 
Wydział Pedagogiki i Psychologii

 

Studia Podyplomowe Edukacja elementarna

Studia Podyplomowe Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Studia Podyplomowe Pedagogika Resocjalizacyjna

Studia Podyplomowe Socjoterapia

Studia Podyplomowe Terapia pedagogiczna

Studia Podyplomowe Wczesne Nauczanie Języka Angielskiego

Studia Podyplomowe Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe  Ewaluacja w Edukacji

Studia Podyplomowe Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Systemie Edukacji Integracyjnej i Wyłączającej

Studia Podyplomowe Komunikacja Międzykulturowa

Studia Podyplomowe Gerontologia Społeczna z Elementami Geriatrii 

Studia Podyplomowe Wiedza o Kulturze Polskiej

Studia Podyplomowe Kształcenie Artystyczne w Edukacji Elementarnej

 

Wydział Prawa

 

Studia Podyplomowe Doradztwo podatkowe 

Studia Podyplomowe Prawa podatkowego

Studia Podyplomowe Prawo administracyjne

Studia Podyplomowe Zamówienia publiczne

Studia Podyplomowe Administracja Stanu Cywilnego

Studia Podyplomowe Administracji Publicznej

Studia Podyplomowe Specjalista obsługi celnej

Studia Podyplomowe z zakresu prawa upadłościowego

Studia Podyplomowe z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – interwencja kryzysowa

 

Centrum Edukacji Ustawicznej

 

Studia Podyplomowe Szkolny doradca zawodowy

Studia Podyplomowe Przywództwo w Społecznościach Lokalnych

Studia Podyplomowe Szach edukacją przyszłości

Studia Podyplomowe Przywództwo w oświacie

Studia Podyplomowe Szkoła Guwernerek i Guwernerów

Studia Podyplomowe Nauczyciel Zawodu

 

Katedra Teologii Katolickiej

 

Studia Podyplomowe Katechetyczno - Pedagogiczne

Studia Podyplomowe Etyka i Filozofia Religii w Szkole

 

Katedra Teologii Prawosławnej

 

Studia Podyplomowe „Zarządzanie i Administracji Kościelna
Studia Podyplomowe Teologii Prawosławnej