WYDZIAŁY

Studia podyplomowe

 

Wydział Biologiczno-Chemiczny

 

Studia Podyplomowe z Biologii                                              

Studia Podyplomowe z Chemii                                            

Studia Podyplomowe Nauczyciel Przyrody                          

 

Wydział Ekonomii i Zarządzania

 

Studia Podyplomowe Menedżerskie                                                               

Studia Podyplomowe Wyceny i gospodarki nieruchomościami                   

Studia Podyplomowe Finansów i rachunkowości przedsiębiorstw  

Studia Podyplomowe Zarządzanie projektami Unii Europejskiej

Studia Podyplomowe Bankowość i rynki finansowe

Studia Podyplomowe Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia Podyplomowe Rachunkowość i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora publicznego

Studia Podyplomowe Celno-Podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego

Studia Podyplomowe Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego

Studia Podyplomowe Psychologia w zarządzaniu

Studia Podyplomowe Zarządzanie placówka medyczną

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Informacji i Ochrona Danych Osobowych

Studia Podyplomowe Dwujęzyczna obsługa firmy na potrzeby rynku międzynarodowego

Studia Podyplomowe Komunikacji i Public Relations

Studia Podyplomowe Statystyczna Analiza Danych Społeczno-Ekonomicznych
Studia Podyplomowe Ubezpieczenia Społeczne

Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe

 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie

 

Studia Podyplomowe Biznes Międzynarodowy

 

Wydział Filologiczny

 

Studia Podyplomowe Animacji czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa

Studia Podyplomowe Logopedyczne                                                                          

Studia Podyplomowe Dwujęzyczna obsługa firmy na potrzeby rynku międzynarodowego

Studia Podyplomowe Literatura i Kultura Podlasia. Edukacja-Animacja-Promocja

Studia Podyplomowe Literatury Dziecięcej i Bibliotekarstwa

 

Wydział Fizyki

 

Studia Podyplomowe Fizyki

 

Wydział Historyczno-Socjologiczny

 

Studia Podyplomowe Historii                        

Studia Podyplomowe Ochrony i Promocji Dziedzictwa Kulturowego

Studia Podyplomowe Genealogiczne  

Studia Podyplomowe Archiwistyki

Studia Podyplomowe Równość kobiet i mężczyzn w edukacji szkolnej

Studia Podyplomowe Doskonalące dla Nauczycieli Szkół Ponadgimnazjalnych

Studia Podyplomowe Wiedzy o Społeczeństwie

 

Wydział Matematyki i Informatyki

 

Studia Podyplomowe Matematyki                                                                                             

Studia Podyplomowe Informatyka dla nauczycieli                                                      

Studia Podyplomowe Metody Statystyczne i Analiza Danych

  

Wydział Pedagogiki i Psychologii

 

Studia Podyplomowe Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

Studia Podyplomowe Pedagogiki Resocjalizacyjnej

Studia Podyplomowe Socjoterapii

Studia Podyplomowe Wczesne Nauczanie Języka Angielskiego

Studia Podyplomowe Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Systemie Edukacji Integracyjnej i Wyłączającej

Studia Podyplomowe Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Terapia i Edukacja Osób ze Spektrum Autyzmu

Studia Podyplomowe Programowanie w Edukacji Wczesnoszkolnej z Wykorzystaniem Gier Strategicznych

Studia Podyplomowe Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Niepełnosprawnością

Studia Podyplomowe Nauczyciel Plastyki

Studia Podyplomowe Terapia Pedagogiczna

 

Wydział Prawa

 

Studia Podyplomowe Administracja Publiczna

Studia Podyplomowe Doradztwo Podatkowe

Studia Podyplomowe Zamówienia publiczne

Studia Podyplomowe Specjalista obsługi celnej

Studia Podyplomowe z zakresu prawa upadłościowego

Studia Podyplomowe z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – interwencja kryzysowa

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Narodowe

Studia Podyplomowe e-administracja

Studia Podyplomowe Kształcenie Tłumaczy Przysięgłych Języka Angielskiego

Studia Podyplomowe Mediatorów Sądowych

Studia Podyplomowe Prawnokarna Ochrona Finansowego Interesu Skarbu Państwa – Skuteczne Odzyskiwanie Mienia

Studia Podyplomowe Prawo i Procedury Administracyjne w Energetyce

Studia Podyplomowe Prawo Własności Intelektualnej & Public Relations w Administracji i Przedsiębiorczości

Studia Podyplomowe Prawo w Rolnictwie i Ochronie Środowiska
Studia Podyplomowe Prawo Ochrony Środowiska

Studia Podyplomowe Międzynarodowa Współpraca Samorządu Terytorialnego

Studia Podyplomowe Egzekucja Administracyjna

 

Centrum Edukacji Ustawicznej

 

Studia Podyplomowe Szkolny doradca zawodowy

Studia Podyplomowe Przywództwo w Społecznościach Lokalnych

Studia Podyplomowe Szachy - edukacją przyszłości

Studia Podyplomowe Przywództwo w oświacie

Studia Podyplomowe Szkoła Guwernantek i Guwernerów

Studia Podyplomowe Nauczyciel Zawodu

Podyplomowe Studia Coaching Rodzinny

Bezpłatne kwalifikacje pedagogiczne - Biologia Bezpłatne kwalifikacje pedagogiczne - Chemia Bezpłatne kwalifikacje pedagogiczne - Filologia angielska Bezpłatne kwalifikacje pedagogiczne - Filologia polska Bezpłatne kwalifikacje pedagogiczne - Filologia rosyjska Bezpłatne kwalifikacje pedagogiczne - Filozofia i etyka Bezpłatne kwalifikacje pedagogiczne - Fizyka Bezpłatne kwalifikacje pedagogiczne - Historia Bezpłatne kwalifikacje pedagogiczne - Informatyka Bezpłatne kwalifikacje pedagogiczne - Matematyka Kwalifikacje pedagogiczne - absolwenci

 

Katedra Teologii Katolickiej

 

Studia Podyplomowe Katechetyczno-Pedagogiczne

 

Katedra Teologii Prawosławnej

 

Studia Podyplomowe Teologia Prawosławna i Ikonografia

 

 

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK-SP)