WYDZIAŁY
Studia trzeciego stopnia (doktoranckie)

 

Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która:

˗          posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”,

˗          posiada predyspozycje do pracy naukowo-badawczej,

˗          spełniła ustalone przez uczelnię warunki rekrutacji.

Rekrutacja na bezpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu.

 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie składają następujące dokumenty:

1)    ankietę pobraną z systemu  IRK z zaznaczeniem formy studiów (studia stacjonarne, studia niestacjonarne), ze wskazaniem dziedziny/dyscypliny naukowej, w ramach której kandydat zamierza przygotować rozprawę doktorską,

2)    poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami,

3)    podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta [kolorowe zdjęcie do ELD  w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi].

4)    życiorys ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań naukowych, dotychczasowego dorobku naukowego, udziału w konferencjach, stażach, studenckim ruchu naukowym, stypendiach itp.,

5)    odpis dyplomu ukończenia studiów, a w przypadku ukończenia kilku kierunków studiów – odpis dyplomu ukończenia każdego z nich,

6)    aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (1 szt.),

7)    oświadczenie pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o możliwości sprawowania opieki naukowej nad kandydatem (nie dotyczy kandydatów na studia doktoranckie w zakresie biologii oraz humanistyczno-społeczne w zakresie historii, filozofii i socjologii),

8)    dodatkowo można dołączyć dokument potwierdzający znajomość języka obcego,

9)    ponadto kandydaci składają w przypadku:

a)    studiów doktoranckich w zakresie biologii

˗          zaświadczenie wskazujące średnią ocen uzyskanych przez kandydata podczas kolejnych lat studiów na jednolitych studiach magisterskich lub studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz podczas całego okresu studiów,

˗          zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów doktoranckich,

b)    studiów doktoranckich w zakresie chemii

˗          zaświadczenie wskazujące średnią ocen uzyskanych przez kandydata podczas kolejnych lat studiów na jednolitych studiach magisterskich lub studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz podczas całego okresu studiów,

˗          dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje oraz osiągnięcia naukowe (publikacje), pisemną opinię o predyspozycjach do pracy naukowej, sporządzoną przez opiekuna pracy magisterskiej,

˗          zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów doktoranckich,

c)    studiów doktoranckich w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa

˗          odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych z obszaru nauk humanistycznych,

d)    studiów doktoranckich w zakresie nauk prawnych

˗          odpis dyplomu ukończenia jednolitych magisterskich studiów prawniczych, studiów administracyjnych drugiego stopnia lub innych kierunków drugiego stopnia w obszarze nauk społecznych (wraz z suplementem),

˗          zaświadczenie o ocenach, jakie kandydat uzyskał podczas studiów
z przedmiotu odpowiadającego dziedzinie prawa, w zakresie której zamierza przygotować rozprawę doktorską,

˗          zaświadczenie wskazujące średnią ocen uzyskanych z przebiegu studiów.

W przypadku dostarczenia niekompletnej dokumentacji WKR wzywa kandydata do jej uzupełnienia. Jeżeli dokumentacja nie zostanie uzupełniona w wyznaczonym terminie, kandydat wyłączany jest z postępowania kwalifikacyjnego.