WYDZIAŁY
Warunki na jakich podejmowane są studia
 
Wysokość opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem na kierunkach studiów realizowanych w językach obcych, wnoszonych przez obywateli polskich, cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, cudzoziemców podejmujących studia na zasadach pełnej odpłatności, rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2018/2019:

 Studia pierwszego stopnia

Wydział i kierunek studiów / specjalność

Opłata roczna (zł)

Opłata za pełny cykl kształcenia (zł)

I rok

II rok

III rok

2018/2019

2019/2020

2020/2021

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

Филология: русская филология

11 000

11 000

11 000

33 000

Филология: русская филология - языковая коммуникация в сфере бизнеса

11 000

11 000

11 000

33 000

WYDZIAŁ FIZYKI

Physics; Medical Physics

27 480

30 550

26 750

84 780

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

Computer Science

17 000

17 600

17 500

52 100

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

Pedagogy; Creativity, Art, Media /

Педагогика: Креативность, Искусство, Информационные системы

11 200

13 800

15 000

40 000

 

Studia drugiego stopnia
 

Wydział i kierunek studiów / specjalność

Opłata roczna (zł)

Opłata za pełny cykl kształcenia (zł)

I rok

II rok

2018/2019

2019/2020

WYDZIAŁ BIOLOGICZNO - CHEMICZNY

Environmental Protection

14 450

10 250

24 700

WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZADZANIA

International Economic Relations

10 000

10 200

20 200

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

Philology; English Philology

12 000

12 000

24 000

WYDZIAŁ HISTORYCZNO - SOCJOLOGICZNY

International Relations

11 000

11 000

22 000

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

Informatyka; Internet and Mobile Technologies

17 600

17 000

34 600

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

Pedagogy; Cultural Animation

11 500

11 500

23 000Zasady kwalifikacji na oferowane kierunki studiów
 
Kwalifikacja na studia pierwszego stopnia prowadzone w języku obcym odbywa się na podstawie:
-   świadectwa maturalnego/ świadectwa dojrzałości oraz
-   dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego, w którym prowadzone są studia.
 
 
Rekrutacja
 
Niezbędnym warunkiem rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 jest przesłanie ankiety zgłoszeniowej na adres mailowy studyinuwb@uwb.edu.pl
 
 
 
 
e-mail: studyinuwb@uwb.edu.pl
 
 
Rekrutacja krok po kroku
 
Krok 1. Przesłanie ankiety zgłoszeniowej na adres e-mail: studyinuwb@uwb.edu.pl:
 
  • do dnia 6 lipca 2018 r. – studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie,
  • do dnia 20 lipca 2018 r. – studia drugiego stopnia.
 
Krok 2. Przygotowanie i przesłanie na adres e-mail: studyinuwb@uwb.edu.pl następujących dokumentów:
1)  skan oryginału świadectwa dojrzałości lub dyplom IB (International Baccalaureate) lub dyplom EB (European Baccalaureate) lub świadectwa wydanego za granicą uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wydania,
2)  skan oryginał dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego, w którym prowadzone są studia np.:
Certyfikat języka angielskiego FCE
Certyfikat języka angielskiego CAE
Certyfikat języka angielskiego CPE
Certyfikat języka angielskiego TOEFL 87 pkt (iBT)
Certyfikat języka angielskiego TOEFL 180 pkt. (CBT) dodatkowo minimum 50 pkt (TSE)
Certyfikat języka angielskiego TOEFL 510 pkt. (PBT) dodatkowo minimum 5,5 pkt (TWE)
Certyfikat języka angielskiego BEC poziom VANTAGE minimum Pass
Certyfikat języka angielskiego BEC poziom HIGHER
Certyfikat języka angielskiego IELTS - wynik minimum 6.0
Certyfikat języka angielskiego CEIBT
 
Krok 3. Ogłaszanie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego:
 
  • 16 lipca 2018 r. – studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie,
  • 25 lipca 2018 r. – studia drugiego stopnia.
 
Krok 4. Dostarczenie przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęciana I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów:
1)    ankieta osobowa, zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
2) oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości lub dyplom IB (International Baccalaureate) lub dyplom EB (European Baccalaureate),
3)   oryginał dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego, w którym prowadzone są studia,
4)   poświadczona przez uczelnię kopia dowodu osobistego,
5)  podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi).
 
  • 17-19 lipca 2018 r. – studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie,
  • 26-27 lipca 2018 r. – studia drugiego stopnia.
 
Dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego
 
Kandydat może być przyjęty na studia prowadzone w języku obcym, jeżeli legitymuje się dokumentem potwierdzającym, znajomość języka obcego, w którym prowadzone są studia, wymienionym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.
 
Załącznik nr 2
Rodzaje dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego
1. Dyplomy ukończenia:
1) studiów na kierunku filologia w zakresie języków obcych lub lingwistyki stosowanej;
2) nauczycielskiego kolegium języków obcych;
3) KSAP.
2. Wydany za granicą dokument potwierdzający uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego - uznaje się język wykładowy instytucji prowadzącej kształcenie.
3. Dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych lub podyplomowych prowadzonych za granicą lub w Rzeczypospolitej Polskiej - uznaje się język wykładowy, jeżeli językiem wykładowym był wyłącznie język obcy.
4. Wydany za granicą dokument uznany za równoważny świadectwu dojrzałości - uznaje się język wykładowy.
5. Dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma).
6. Dyplom Matury Europejskiej (European Baccalaureate).
7. Zaświadczenie o zdanym egzaminie resortowym:
1) w Ministerstwie Spraw Zagranicznych;
2) w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki, Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Ministerstwie Handlu Zagranicznego oraz Ministerstwie Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej;
3) w Ministerstwie Obrony Narodowej - poziom 3333, poziom 4444 według STANAG 6001.
8. Certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego, wydany przez KSAP w wyniku lingwistycznego postępowania sprawdzającego.
9. Wydane przez KSAP świadectwo potwierdzające kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym.
10. Dokument potwierdzający wpis na listę tłumaczy przysięgłych.
11. Certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych co najmniej na poziomie B2 w skali globalnej biegłości językowej według "Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) - Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ)":
1) Certyfikaty wydane przez instytucje stowarzyszone w Association of Language Testers in Europe (ALTE) - poziomy ALTE Level 3 (B2), ALTE Level 4 (C1), ALTE Level 5 (C2), w szczególności certyfikaty:
First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE), Business English Certificate (BEC) Vantage - co najmniej Pass, Business English Certificate (BEC) Higher, Certificate in English for International Business and Trade (CEIBT).
2) Certyfikaty następujących instytucji:
a) Educational Testing Service (ETS) - w szczególności certyfikaty: Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - co najmniej 87 pkt w wersji Internet-Based Test (iBT); Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - co najmniej 180 pkt w wersji Computer-Based Test (CBT) uzupełnione o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE); Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - co najmniej 510 pkt w wersji Paper-Based Test (PBT) uzupełnione o co najmniej 3,5 pkt z Test of Written English (TWE) oraz o co najmniej 50 pkt z Test of Spoken English (TSE); Test of English for International Communication (TOEIC) - co najmniej 700 pkt; Test de Français International (TFI) - co najmniej 605 pkt,
b) European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL),
c) City & Guilds, City & Guilds Pitman Qualifications, Pitman Qualifications Institute - w szczególności certyfikaty: English for Speakers of Other Languages (ESOL) - First Class Pass at Intermediate Level, Higher Intermediate Level, Advanced Level; International English for Speakers of Other Languages (IESOL) - poziom "Communicator", poziom "Expert", poziom "Mastery" City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Communicator (B2) 500/1765/2; City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Expert (C1) 500/1766/4; City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Mastery (C2) 500/1767/6; Spoken English Test (SET) for Business - Stage B poziom "Communicator", Stage C poziom "Expert", Stage C poziom "Mastery" English for Business Communications (EBC) - Level 2, Level 3; English for Office Skills (EOS) - Level 2,
d) Edexcel, Pearson Language Tests, Pearson Language Assessments - w szczególności certyfikaty: London Tests of English, Level 3 (Edexcel Level 1 Certificate in ESOL International); London Tests of English, Level 4 (Edexcel Level 2 Certificate in ESOL International); London Tests of English, Level 5 (Edexcel Level 3 Certificate in ESOL International),
e) Education Development International (EDI), London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board - w szczególności certyfikaty: London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) - English for Business Level 2, English for Business Level 3, English for Business Level 4; London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) - Foundation Certificate for Teachers of Business English (FTBE); London Chamber of Commerce and Industry Examinations (LCCI) - English for Tourism Level 2 - poziom "Pass with Credit", poziom "Pass with Distinction",
f) University of Cambridge ESOL Examinations, British Council, IDP IELTS Australia - w szczególności certyfikaty: International English Language Testing System IELTS - powyżej 6 pkt,
g) Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) - w szczególności certyfikaty: Diplôme de Français des Affaires 1er degré (DFA 1) (B2), Diplôme de Français Professionnel (DFP) Affaires B2, Diplôme de Français des Daffaires 2čme degre (DFA 2) (C1), Diplôme de Français Professionnel (DFP) Affaires C1,
h) Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina,
i) Uniwersytet Warszawski; Rada Koordynacyjna ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW.
3) telc GmbH, WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH - w szczególności certyfikaty: B2 Certificate in English - advantage, B2 Certificate in English for Business Purposes - advantage, Certificate in English for Technical Purposes (B2), telc English B2, telc English B2 Business, telc English B2 Technical, telc English C1; telc Pyccкий язык B2.
 
Inne dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego

Dokumentami potwierdzającymi znajomości języka obcego są również świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w jakim kandydat będzie odbywał studia, w Polsce.