WYDZIAŁY
STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓWDziekan (bądz wydziałowa komisja stypendialna ds. doktorantów) może przyznać stypendium dla najlepszych doktorantów: 

 
na pierwszym roku studiów doktoranckich – doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym,


na kolejnych latach studiów doktoranckich – doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie
stypendium spełnił łącznie następujące warunki:

 

uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,

wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej,

podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

 

Więcej szczegółów można znaleźć w regulaminie przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu w Białymstoku (dostepny w zakładce przydatne dokumenty).