WYDZIAŁY
STYPENDIUM SOCJALNEStypendium socjalne może być przyznane doktorantowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i którego dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza wysokości dochodu ustalonego na dany rok akademicki przez rektora uczelni. Doktorant powinien złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego wraz z wymaganymi dokumentami (tj. zaświadczenia i oświadczenia doktoranta i członków rodziny doktoranta o dochodach w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym został złożony wniosek) na wydziale do Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów. 


Ustalanie wysokości dochodu


Wydziałowa Komisja Stypendialna ds. Doktorantów ustala wysokość dochodu rodziny doktoranta uwzględniając dochody osiągnięte przez:

 

doktoranta,

 

małżonka doktoranta, a także będące na utrzymaniu doktoranta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeśli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,

              

rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych doktoranta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeśli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

 


Doktorant może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych w przypadku gdy:


nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:ukończył 26 rok życia,

pozostaje w związku małżeńskim,

ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,

osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, lub

 

jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:


posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

jego miesięczny dochód w ostatnim roku podatkowym i roku bieżącym, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

nie prowadził wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.
 


Dochody z gospodarstwa

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód rodziny doktoranta ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego. W przypadku uzyskiwania dochodu z gospodarstwa rolnego oraz dochodu pozarolniczego dochody te sumuje się.

 

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

Doktorant studiów stacjonarnych, którego dochód nie przekracza najniższego przedziału dochodowego ustalonego na dany rok akademicki przez rektora, może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania  w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie. Doktorant studiów stacjonarnych, może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.