WYDZIAŁY
STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHStypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać doktorant z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Do wniosku, doktorant powinien dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem.


Stypendium jest przyznawane nie dłużej niż na okres ważności orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności określonego w orzeczeniu.


W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności w trakcie trwania roku akademickiego, w celu ponownego uzyskania uprawnień do stypendium, doktorant jest zobowiązany niezwłocznie dostarczyć do wydziałowej komisji stypendialnej ds. doktorantów wniosku o ponowne przyznanie stypendium wraz z aktualnym orzeczeniem wydanym przez właściwy organ.