WYDZIAŁY

Wymogi dotyczące uznawalności dyplomów uzyskanych poza Polską

 

I) Uznanie na podstawie umów międzynarodowych

Kandydaci zakwalifikowani na studia, posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany poza Polską w kraju, z którym kwestie uznawalności wykształcenia regulują umowy o równoważności lub ekwiwalencji dokumentów będących podstawą do kontynuacji kształcenia np.: Austria, Czechy, Białoruś, Francja, Litwa, Niemcy, Słowacja, Ukraina,

 

II) Uznanie z mocy prawa (art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym)

Kandydaci zakwalifikowani na studia, posiadający dyplom wydany przez uprawnioną uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego: państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) potwierdzający ukończenie:

1) trzyletnich studiów lub studiów pierwszego stopnia trwających co najmniej trzy lata – potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wyższego wykształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia,

2) studiów drugiego stopnia – potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wyższego wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia,

3) co najmniej czteroletnich studiów jednolitych – potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wyższego wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia, jeżeli jest uważany za równorzędny dyplomowi ukończenia studiów drugiego stopnia w kraju wydania.

 ·         dotyczy dyplomów z państwa: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

 

III) Uznanie dyplomów nie objętych umowami międzynarodowymi

Kandydaci zakwalifikowani na studia, posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany poza Polską w kraju, z którym kwestie uznawalności wykształcenia nie regulują umowy o równoważności lub ekwiwalencji dokumentów o wykształceniu np. Rosja.

 Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia:

·         oryginału dyplomu,

·     oryginału tłumaczenia dyplomu na język polski sporządzonego przez:

–     tłumacza wpisanego przez Ministra Sprawiedliwości RP na listę tłumaczy przysięgłych lub

–   osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim EFTA, lub państwie członkowskim OECD lub

–     konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium wydano dyplom lub

–     akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium wydano dyplom,

·           Apostille oraz

·   oryginał opinii ogólnej o zagranicznym dyplomie ukończenia studiów wyższych (lub zaświadczenia imiennego o dyplomie ukończenia studiów wyższych) potwierdzającej jego równoważność z odpowiednim polskim dyplomem, uprawnienia posiadacza dyplomu do kontynuacji kształcenia na polskiej uczelni wystawionej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP.