WYDZIAŁY

Wymogi dotyczące uznawalności świadectw dojrzałości uzyskanych poza Polską

 

I)    Uznanie na podstawie umów międzynarodowych

 

Świadectwo lub inny dokument wydany za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, uznaje się na zasadach przewidzianych w tych umowach:

·     obowiązujące umowy: Austria, Białoruś, Czechy, Francja, Libia, Litwa, Niemcy, Słowacja, Ukraina),

·     państwa objęte Konwencją Praską, dotyczy dyplomów wydanych w okresie obowiązywania Konwencji: Czechosłowacja, Jugosławia (SFRJ), NRD, ZSRR – nieistniejące państwa oraz Armenia, Bośnia i Hercegowina, Estonia, Kazachstan, Kirgistan, Kuba, Libia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Mongolia, Rumunia, Serbia i Czarnogóra, Słowacja, Słowenia, Syria, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan, Węgry, Wietnam.

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia:

·         oryginału świadectwa dojrzałości,

·         oryginału tłumaczenia świadectwa dojrzałości na język polski sporządzonego przez:

·         tłumacza wpisanego przez Ministra Sprawiedliwości RP na listę tłumaczy przysięgłych lub

·    osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim EFTA, lub państwie członkowskim OECD lub

·         konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie wydano świadectwo lub

·      akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo,

·         Apostille świadectwa.

 

 

II) Uznanie z mocy prawa (art. 93 ust 1-2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty)

 

Świadectwo i inny dokument wydany przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach, uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia w Polsce:

·    dotyczy świadectw z państw: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

 

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia:

·         oryginału świadectwa dojrzałości,

·         oryginału tłumaczenia świadectwa dojrzałości na język polski sporządzonego przez:

·         tłumacza wpisanego przez Ministra Sprawiedliwości RP na listę tłumaczy przysięgłych lub

·    osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim EFTA, lub państwie członkowskim OECD lub

·         konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie wydano świadectwo lub

·      akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo,

·         Apostille świadectwa z zapisem, że: „świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w kraju wydania świadectwa”.

 

W przypadku braku powyższego zapisu, zaświadczenie władz oświatowych z państwa, na którego terytorium wydano dokument, że: „świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w kraju wydania świadectwa”.

W przypadku gdy świadectwo nie zawiera informacji o przebiegu kształcenia należy do świadectwa dołączyć wykaz ocen uzyskanych podczas egzaminu warunkującego ukończenie szkoły średniej i skalę ocen waz z tłumaczeniem na język polski.

 

III) Uznanie na podstawie decyzji administracyjnej

 

Świadectwa wydane w państwie nieobjętym umową (np. Rosja) uznawane są w drodze decyzji administracyjnej przez właściwego Kuratora Oświaty .

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia:

·         oryginału świadectwa dojrzałości,

·         oryginału tłumaczenia świadectwa dojrzałości na język polski sporządzonego przez:

·         tłumacza wpisanego przez Ministra Sprawiedliwości RP na listę tłumaczy przysięgłych lub

·    osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim EFTA, lub państwie członkowskim OECD lub

·         konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie wydano świadectwo lub

·       akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

·         oryginału zaświadczenia o legalizacji świadectwa wydane przez:

·    konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub

·         władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub

·  akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, jeżeli świadectwo zostało wydane przez szkołę lub instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej znoszącej wymóg legalizacji

·      Apostille świadectwa z zapisem, że: świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w kraju wydania świadectwa”.

 

W przypadku braku powyższego zapisu, zaświadczenie władz oświatowych z państwa, na którego terytorium wydano dokument, że: „świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w kraju wydania świadectwa”.

W przypadku gdy świadectwo nie zawiera informacji o przebiegu kształcenia należy do świadectwa dołączyć wykaz ocen uzyskanych podczas egzaminu warunkującego ukończenie szkoły średniej i skalę ocen waz z tłumaczeniem na język polski.