WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji

W terminie od 07 maja do 08 czerwca 2018 r. odbędzie się rekrutacja pracowników na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ (STA i STT) na rok akademicki 2018/2019. Wyjazd może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 września 2018  a zakończyć nie później niż 30 września 2019.  Zasady kwalifikacji na wyjazdy wraz z obowiązującymi dokumentami są dostępne w zakładkach "Wykłady" i "Szkolenia". Podpisane dokumenty można składać bezpośrednio w Dziale Współpracy Międzynarodowej lub przesyłać drogą elektroniczną na incoming@uwb.edu.pl (wyjazdy STA) lub e.szpiganowicz@uwb.edu.pl (wyjazdy STT).


Pracownicy uczelni mogą w ramach programu Erasmus+ aplikować na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz w celach szkoleniowych. Wyjazdy te są dobrą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych umiejętności, umożliwiają nawiązywanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicowanie interesującej współpracy między jednostkami uczelni i instytucji partnerskich.

Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznych uczelniach (STA)

Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do zagranicznych szkół wyższych, z którymi uczelnia ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną. Uczelnia wysyłająca i przyjmująca musi posiadać Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego.

Indywidualny program nauczania musi zostać zatwierdzony przez instytucję wysyłającą i przyjmującą. Nauczyciel jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych.

Wyjazdy w celach szkoleniowych (STT)

Pracownicy szkół wyższych mogą wyjeżdżać do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.). Wyjazdy na konferencje nie są uprawnione.

 

Uczelnia finansuje wyjazdy trwające od 2 dni do tygodnia.  Stypendium pozwala na pokrycie części kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą.

 

Strona programu: http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze 

 

Informacji udziela Dział Współpracy Międzynarodowej

M. Skłodowskiej-Curie 14, pokój 808, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:30

tel.: 85 745 70 51, 85 745 70 89

e-mail: incoming@uwb.edu.pl, e.szpiganowicz@uwb.edu.pl