WYDZIAŁY
Poprzednia wersja strony

 Wymagane dokumenty: 

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:

1)    ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku inny numer ewidencyjny, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,

2)    poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału) kopia świadectwa dojrzałości, a w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia również poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich oraz inne dokumenty - zgodnie z wymogami zasad rekrutacji (w przypadku, gdy świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów nie można uznać za równoważne na podstawie umów międzynarodowych – oryginały dokumentów wraz z zaświadczeniami o nostryfikacji i tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego),

3)    orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranej specjalności (dotyczy kierunków: chemia, biologia i ochrona środowiska),

4)    aktualna fotografia kandydata, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (1 szt.),

5)    poświadczona przez uczelnię kopia dowodu osobistego na podstawie przedłożonego oryginału  lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia
w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami,

6)    podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej [kolorowe zdjęcie do ELS
w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi],

7)    deklaracja językowa (do pobrania na stronie IRK) – dotyczy kierunków studiów, na których lektorat języka obcego obowiązuje od I roku studiów,

8)    oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (do pobrania na stronie głównej IRK) – dotyczy kandydatów na studia stacjonarne.