WYDZIAŁY
ZAPOMOGIZapomoga może być przyznana dwa razy w roku akademickim, doktorantowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej:


śmiercią członka najbliższej rodziny,

długotrwałą chorobą studenta, jego dziecka lub członka najbliższej rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,

pożarem, powodzią lub inną klęską żywiołową,

innym zdarzeniem losowym powodującym pogorszenie się sytuacji materialnej studenta.


Zapomogę przyznaje wydziałowa komisja stypendialna ds. doktorantów na podstawie uzasadnionego wniosku.  Do wniosku doktorant obowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające okoliczności, które stały się przyczyną trudnej sytuacji materialnej.