WYDZIAŁY
Struktura
Wschodni Ośrodek Transferu Technologii
Kuźnie Kompetencji


Zamawiający

Uniwersytet w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok

 

2. Opis przedmiotu zamówienia
2.1.  Przedmiotem zamówienia jest usługa rzecznika patentowego obejmująca przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, zgłoszenie oraz prowadzenie sprawy do wydania decyzji przed Urzędem Patentowym w USA (USPTO). Kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień 79120000-1 Usługi doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich
2.2.  Zgłoszenie patentowe należy dokonać do dnia 30.06.2017 r
2.3.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:


I etap - opracowanie kompletnej dokumentacji i dokonanie zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego w USA (USPTO)
II etap - opracowanie i wysłanie odpowiedzi na pisma z Urzędu Patentowego w USA (USPTO)
III etap - obsługa decyzji o przyznaniu patentu

 

W ramach zadań opisanych w pkt 3 uwzględnia się również:

  • świadczenie pomocy prawnej i technicznej zgodnie z Ustawą z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (tj. Dz.U.2011r. Nr 155 poz. 925),
  • prowadzenie procedury w imieniu Zamawiającego oraz dozorowanie terminów realizacji procedury,
  • powiadamianie o otrzymanych pismach urzędowych zarówno formalnych jak i merytorycznych,
  • dozorowanie i informowanie o terminach płatności za postępowanie,
  • niezwłoczne przekazywanie Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących wyników postępowania zgłoszeniowego.


2.4. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały w postaci elektronicznej.
2.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

3. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania I etapu przedmiotu zamówienia: 30.06.2017 r., kolejne terminy zgodnie z realizacją poszczególnych etapów procedury.

 

4. Warunki składania ofert
 

4.1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
4.2. Termin składania ofert upływa dnia 2.06.2017 r.
4.3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej poprzez pocztę elektroniczną na adres: wott@uwb.edu.pl
4.4. Wymagany jest co najmniej 30-dniowy termin związania ofertą licząc od terminu składania ofert.

 

5. Warunki udziału

5.1. W postępowaniu ofertowym mogą uczestniczyć wyłącznie podmioty, które:

·      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zgłoszeniach wynalazków na rynkach zagranicznych oraz dysponują osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia, posiadają rzecznika patentowego specjalizującego się w zgłoszeniach z zakresu fizyki.

Warunek uznany zostanie za spełniony, jeżeli oferent przedstawi, że wykonywał usługi rzecznika patentowego na rynkach zagranicznych (m.in. w USA) prowadzące do zgłoszenia  wynalazków z zakresu fizyki w okresie 3 lat przed terminem złożenia ofert.

5.2. złożą oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z zamawiającym

 

6. Cena składanych ofert

6.1. Zamawiający wymaga określenia ceny zamówienia w PLN.
6.2. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
6.3. Cena oferty nie ulegnie zmianie przez okres realizacji zamówienia.

 

7. Umowa zostanie zawarta z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę tzn.:

- przedstawi cenę konkurencyjną w porównaniu z innymi podmiotami – kryterium „cena” - 100%

 

8. Warunki wynagrodzenia wykonawcy

Zamawiający zakłada wynagrodzenie płatne w częściach zależnych od stopnia realizacji usługi.

 

9. Informacje dodatkowe
 

9.1.  Zamawiający, w dowolnym momencie bez podania przyczyny, może unieważnić i nie rozstrzygnąć postępowania ofertowego.
9.2.  Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu ofertowym ponosi podmiot składający ofertę.
9.3.   Dodatkowe informacje można uzyskać składając zapytanie pocztą elektroniczną na adres: wott@uwb.edu.pl
9.4.   Niniejsze postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem Ustawy Pzp (art. 4 pkt. 8 Pzp).

 

 Postępowanie zakończone.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój