WYDZIAŁY
W wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 17 września 2014roku wybrano na czteroletnia kadencję Zarząd PKZP w składzie:
 
Przewodnicząca – Aleksandra Odzijewicz
Wydział Matematyki i Informatyki, ul. Akademicka 2 ,pokój 116;  tel.  75-62

Sekretarz
– Małgorzata Sielachowska
Administracja ogólnouczelniana, Dział Inwentaryzacji, pok. 807; tel. 70-63
 
Skarbnik – Stanisław Żukowski
Wydawnictwo UwB;  pokój  306; tel. 71-59
 
Członek – Teresa Dziemiańczuk
Wydział Historyczno-Socjologiczny, Sekretariat Instytutu Historii, pokój 136; tel. 74-44
 
Członek – Anna Roszkowska
Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Biologii, pokój  524 ; tel. 73-66
 
Księgowa PKZP – Sylwia Maciejczuk
Administracja Ogólnouczelniana, pokój 902; tel. 70-35
 
Kasa PKZP – Urszula Pigiel
Administracja Ogólnouczelniana, pokój 913; tel. 71-42
 
Komisja Rewizyjna:
 
Przewodniczący – Halina Stefanowicz
Administracja Ogólnouczelniana, pokój 707; tel. 70-58
 
Sekretarz – Anna Jarzęmbska
Administracja Ogólnouczelniana, pokój 907; tel. 70-33
 
Członek  - Teresa Mioduszewska
Administracja Ogólnouczelniana, pokój 903; tel./fax  70-50