STUDENCI CUDZOZIEMCY

 

Studenci cudzozimcy zainteresowani podjeciem, w trakcie odbywania studiów:

pracy stałej lub dorywczej

pracy w ramach praktyk zawodowych - bezpłatnych

pracy w ramach praktyk zawodowych - płatnych

mogą wykonywać powierzoną im pracę bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, w przypadku gdy:

– są studentami studiów stacjonarnych lub uczestnikami stacjonarnych studiów doktoranckich, odbywanych na terenie RP lub

– są studentami szkół wyższych państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej, którzy wykonują pracę w ramach praktyk zawodowych przewidzianych regulaminem studiów lub programem nauczania, pod warunkiem uzyskania skierowania na taką praktykę ze szkoły wyższej.


Studentów cudzoziemców zainteresowanych podjęciem pracy prosimy o osobisty kontakt z Biurem Karier UwB oraz zapoznanie się z aktualnymi ofertami pracy znajdującymi się na stronie Biura.


Zgodnie z Regulaminem przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom UwB student może ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenta, pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenckim przysługuje studentowi, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej,
Decyzję w sprawie przyznania miejsca w domu studenckim podejmuje dziekan właściwego wydziału.

Termin składania wniosku o przyznanie miejsca w domu studenta na rok akademicki 2018/2019:

- studenci kontynuujący studia składają na wydziale wypełniony wniosek w terminie do 30 czerwca 2018 r.

- kandydaci przyjęci na pierwszy rok studiów składają na wydziale wypełniony wniosek w terminie do 25 września 2018 r.


Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta
Obowiązkowe oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych - RODO


 e-Składka – proste płatności do ZUS


Od dnia 1 stycznia 2018 r. zmieniły się zasady rozliczeń z ZUS. Studeni cudzoziemcy, posiadajacy dobrowolne ubezpiecznie zdrowotne,  otrzymli informację o nowym indywidualnym numerze rachunku składkowego (NSR). Dotychczasowy numer rachunku, na który były opłacane składki, przestał być aktywny. Więcej informacji na
www.zus.pl/eskladka oraz telefonicznie 22 560 16 00.


Obraz1_ZUS


Kształcenie na Uniwersytecie w Białymstoku

 

Studia pierwszego stopnia (studia 3 letnie) – tytuł licencjata

Studia stacjonarne lub studia niestacjonarne

Studia drugiego stopnia (studia 2 letnie) – tytuł magistra

Studia stacjonarne lub studia niestacjonarne

 

Jednolite studia magisterskie – kierunek prawo (studia 5 letnie) – tytuł magistra 

 


Studia na zasadach obywateli polskich

 

Na zasadach obywateli polskich mogą realizować kształcenie:

1.    obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej (np. Litwa, Łotwa, Estonia), Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, posiadający prawo stałego pobytu a także członkowie ich rodzin

2.    obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej (np. Litwa, Łotwa, Estonia), Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, pracownicy migrujący a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

3.    posiadacze ważnej Karty Polaka z Białorusi, Rosji, Ukrainy lub Litwy

4.    cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały

5.    cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej

6.    cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

7.    cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

8.    cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt czasowy udzielony przez Rzeczpospolitą Polską w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650), tzn.:

       8.1 cudzoziemcy, którym udzielono pobytu czasowego w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

       8.2 cudzoziemcy, którym udzielono pobytu czasowego w celu połączenia się z rodziną, będący członkiem rodziny cudzoziemca:

              – posiadającego zezwolenie na pobyt stały

              – posiadającego zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

              – posiadającego statusu uchodźcy

              – przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej

              – co najmniej przez okres 2 lat na podstawie kolejnych zezwoleń na pobyt czasowy, w tym bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny – na podstawie zezwolenia wydanego mu na okres pobytu nie krótszy niż rok

              – przebywającego na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemca, który jest naukowcem, którego celem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie umowy o przyjęciu go w celu realizacji projektu badawczego zawartej z jednostką naukową o której mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki – zatwierdzona w tym celu przez ministra nauki szkolnictwa wyższego

              – na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, cudzoziemca posiadającego dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady nr 1030/2002, z adnotacją „naukowiec” wydany przez inne państwo członkowskie UE dla obywateli państw trzecich

              – w związku z udzieleniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych

       8.3 cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone rzez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz członkowie ich rodzin

9.    cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

10.   obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej (np. Litwa, Łotwa, Estonia), Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, niemieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, posiadają prawo do ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów, lecz nie posiadają prawa do ubiegania się o stypendia o charakterze socjalnym, tzn.: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.

 


Warunki finansowe studentów realizujących studia na zasadach obywateli polskich

 

Bezpłatne studia stacjonarne

Odpłatne studia niestacjonarne

Możliwość ubiegania się o stypendia przewidziane przez system pomocy materialnej, stypendia:

– stypendium rektora dla najlepszych studentów (za średnią ocen lub za osiągnięcia naukowe lub za osiągnięcia artystyczne lub za wysokie wyniki sportowe)

– stypendium socjalne i zapomogi

– stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

– stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Studia na innych zasadach

 

Na innych zasadach mogą realizować kształcenie osoby nie spełniające warunków do podejmowania studiów na zasadach obywateli polskich, przyjęte na podstawie decyzji Rektora Uniwersytetu w Białymstoku na zasadach odpłatności, lub skierowane przez BUWIWM lub Szkołę Języka Polskiego podległą MNISW na zasadach stypendysty strony polskiej.

 

Warunki finansowe studentów realizujących studia na innych zasadach

 

Odpłatne studia stacjonarne

Odpłatne studia niestacjonarne

Brak możliwości ubiegania się o stypendia przewidziane przez system pomocy materialnej, stypendia:

– rektora dla najlepszych studentów

– socjalne i zapomogi

– specjalne dla osób niepełnosprawnych

– ministra za wybitne osiągnięcia

 


Legalizacja pobytu studentów cudzoziemców

 

Dokumenty legalizujące pobyt w Polsce cudzoziemca odbywającego studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia doktoranckie.

 

1. Wiza krajowa oznaczona symbolem „D”.

Wiza wydawana jest na okres od 90 do 365 dni, w zależności od rodzaju studiów:

-– w celu odbycia studiów stacjonarnych (cel wydania wizy wskazany na naklejce wizowej: 09) lub

– w celu kształcenia się w innej formie, na przykład na studiach niestacjonarnych (cel wydania wizy wskazany na naklejce wizowej: 11).

 

2. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach.

Zezwolenia udziela Urząd Wojewódzki cudzoziemcowi, gdy celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest podjęcie lub kontynuacja stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich, także wtedy, gdy studia te stanowią kontynuację lub uzupełnienie studiów podjętych przez cudzoziemca na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, oraz gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

– cudzoziemiec przedłoży:

a) zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów,

b) dowód uiszczenia opłaty, jeżeli podejmuje lub kontynuuje studia odpłatne;

– cudzoziemiec posiada:

a) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz kosztów studiów.

 

Zezwolenia na pobyt czasowy udziela się na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie dłuższy jednak niż 3 lata.

Pierwszego zezwolenia udziela się na okres 15 miesięcy.

 

3. Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobyt obywatela UE – którego pobyt w Polsce trwa powyżej 3 miesięcy

Obywatel Unii Europejskiej może przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres do 3 miesięcy – jeżeli pobyt trwa przez okres dłuższy niż 3 miesiące, obywatel Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować swój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarejestrowanie pobytu następuje na wniosek obywatela Unii Europejskiej.

 

Wniosek składa się osobiście w Urzędzie Wojewódzkim, nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokumenty wymagane do dokonania rejestracji pobytu obywatela Unii Europejskiej:

– 1 egzemplarz wniosku wypełnionego czytelnie w języku polskim,

– 2 ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo,

– zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów,

– dokument potwierdzający objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym lub uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

– pisemne oświadczenie i dowód potwierdzający posiadanie wystarczających środków finansowych do utrzymania na terenie Polski.

________________________

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

ul. Mickiewicza 3 pok. 103

Petenci przyjmowani są:

- poniedziałki godz. 7.00 – 17.00

- wtorki, czwartki i piątki godz. 7.30 – 15.00

- środa nieczynne

tel. 85-743-92-51, 85-743-92-53, 85-743-94-32

 


Ubezpieczenie zdrowotne studentów cudzoziemców

I – EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Studenta/doktorant cudzoziemiec, będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) uprawniony jest do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej na terenie Polski w placówkach, które posiadają aktualną umowę o świadczeniu takich usług z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dokumentem potwierdzającym uprawnienia ubezpieczonego w kraju pochodzenia jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, w którą student powinien zaopatrzyć się przed przyjazdem na studia do Polski we właściwej instytucji państwa członkowskiego UE/EFTA.

Zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego UE, Karta EKUZ umożliwia wizytę u lekarza rodzinnego bez konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów potwierdzających prawo do opieki zdrowotnej.

II – DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA

Dobrowolne ubezpieczenie studenta nieposiadającego polskiego pochodzenia

Student/doktorant niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz nieposiadający pochodzenia polskiego może ubezpieczyć się dobrowolnie podpisując umowę w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz opłacając składkę zdrowotną w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Podpisanie umowy z NFZ oraz opłacanie składek w ZUS umożliwia korzystanie z bezpłatnej opieki zdrowotnej na terenie Polski w placówkach, które posiadają aktualną umowę o świadczeniu takich usług z NFZ. Procedura umożliwia wizytę u lekarza rodzinnego za okazaniem umowy z NFZ oraz potwierdzenia dokonania wpłaty składki do ZUS za poprzedni miesiąc.

III – DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA

Dobrowolne ubezpieczenie studenta posiadającego Kartę Polaka lub polskie pochodzenie

Student/doktorant niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) uznany za osobę pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji na podstawie decyzji konsula może ubezpieczyć się dobrowolnie w Narodowym Funduszu Zdrowia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami składkę zdrowotną opłaca za studenta Uniwersytet w Białymstoku. Podpisanie umowy z NFZ oraz opłacanie składek przez UwB umożliwia korzystanie z bezpłatnej opieki zdrowotnej na terenie Polski w placówkach, które posiadają aktualna umowę o świadczenie takich usług z NFZ.

 

Procedura postępowania:

1) Podpisanie przez studenta umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Procedura wymaga od studenta dostarczenia wypełnionego wniosku o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ oraz podania o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym NFZ, dodatkowo wymagane jest ksero paszportu oraz legitymacja studencka.

2) Dostarczenie do dziekanatu Wydziału UwB: kopii umowy z NFZ, wypełnienie oświadczenia studenta UwB do uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego.

3) Osobiste dostarczenie przez studenta do Sekcji Podatków i Ubezpieczeń UwB (budynek Rektoratu pokój 804) wypełnionego (przez studenta i Wydział UwB) oświadczenia studenta UwB do uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego. Dodatkowo na miejscu sporządzany jest drukiem ZUS ZZA, który wymaga poświadczenia przez studenta.

Wybór lekarza pierwszego kontaktu następuje w wybranej przez studenta przychodni lekarskiej, która posiada kontrakt z NFZ na podstawie złożenia deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 

________________________
Narodowy Fundusz Zdrowia
Wydział Spraw Świadczeniobiorców 
Dział Ubezpieczenia Dobrowolne
ul. Pałacowa 3
I piętro, pokój 113
tel. 085-745-95-93


_____________________________________________________________________________________________


Cudzoziemiec, to określenie zgodnie z Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, odnosi się do każdego, kto nie posiada obywatelstwa Polskiego.

 

Osoba posiadająca obywatelstwo innego państwa oraz obywatelstwo Polskie, w trakcie podejmowania i realizacji studiów, traktowana jest nie jak cudzoziemiec lecz jak obywatel Polski.