BHP

 

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:  Kształcenie zdalne na uczelniach.


 

Szanowni Państwo, 

Od 1 stycznia 2016 roku nastąpiło wcielenie Samodzielnej Sekcji Multimedialnej do Działu Aplikacji Komputerowych. Ze sprawami związanymi z elearningiem proszę zgłaszać się pod adres: 

Uniwersytet w Białymstoku
Dział Aplikacji Komputerowych, pokój 102
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok
tel: + 48 85 745 76 52  


Szanowni Państwo,

Wobec zbliżającej się sesji egzaminacyjnej przypominam, że §2. pkt 5. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, ma brzmienie:

„ Uczelnia (…) musi (…) zapewnić bieżącą kontrolę postępów w nauce studentów, weryfikację wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, w tym również poprzez przeprowadzenie zaliczeń i egzaminów kończących zajęcia dydaktyczne z danego przedmiotu w siedzibie uczelni.”

W świetle tego zapisu nie możemy przeprowadzać egzaminów i zaliczeń wyłącznie w formie testów na platformie bez obecności osób z kadry dydaktycznej Uczelni. Jeśli zdawanie takiego egzaminu odbywa się w warunkach pozauczelnianych, nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że studenci testy wypełniali samodzielnie. Poza tym nie prowadzimy pełnego kształcenia e-learningowego, a kształcenie w formie blended learning, w proporcji godzin odbywanych stacjonarnie do online mniej więcej 50% na 50%. Tym bardziej nie możemy sprawdzać wiedzy i zaliczać przedmiotów wyłącznie drogą zdalną. W scenariuszach zajęć wpisujemy sposób zaliczenia części stacjonarnej przedmiotu, części online i kryteria zaliczenia całego przedmiotu. Nie może to być wyłącznie działalność studenta na platformie.

Z poważaniem

dr Anna Rybak