Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)
Krajowe Centrum Nanostruktur Magnetycznych do Zastosowań w Elektronice Spinowej-SPINLAB

 

Umowa podpisana w październiku 2009r. Projekt koordynowany przez Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu. Partnerem w konsorcjum wśród 6 jednostek uczestniczących w projekcie jest Zakład Fizyki Magnetyków UwB. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II „Infrastruktura sfery B+R”, Działanie 2.2 „Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych”. Całkowity budżet projektu 36 844 600,00 w tym kwota dofinansowania w wysokości 31 317 910,00. Okres realizacji projektu: 01.01.2010-31.12.2011.
 

Kształtowanie postaw ekologicznych z wykorzystaniem bazy edukacyjnej Uniwersyteckiego Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu w Białymstoku

 

Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy realizowało w latach 2011 – 2013 Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa V,  działanie 5.1
 
„Kształtowanie postaw ekologicznych z wykorzystaniem bazy edukacyjnej Uniwersyteckiego Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu w Białymstoku”.
 
Podstawowym celem realizowanego Projektu,  zgodnie z celem głównym i celami szczegółowymi RPOWP 2007-2013, było zwiększenie zasobów wystawowych oraz zwiększenie dostępności i atrakcyjności formy edukacji ekologicznej dla osób odwiedzających nasze wystawy.
 
Założone cele Projektu zostały osiągnięte poprzez zakup nowych kolekcji i okazów oraz zwiększenie oferty edukacyjnej Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego.
 
Osiągnięto zakładane wskaźniki produktu poprzez:
  • Wyposażenie nowej wystawy roślin chronionych i charakterystycznych Podlasia (60 plansz  graficznych montowanych w szkle);
  • Wyposażenie nowej ścieżki multimedialnej w 3 infokioski do prezentacji multimedialnych z zakresu edukacji ekologicznej.
  • Doposażenie – 1 szt.  laptop z oprogramowaniem (w tym graficznym) stanowiący nierozerwalną część projektu.
  • Wyposażenie nowej wystawy skamieniałości zwierzęcych (25) i roślinnych (30).
  • Wyposażenie nowej wystawy minerałów (30 okazów z grupy krzemionki, węglanu, siarczanu, rud żelaza) i skał (24 okazy magmowe, metamorficzne I osadowe).
  • Doposażenie wystawy przyrody regionalnej w eksponaty dermoplastyczne ssaków chronionych: żubra i wilka oraz łownych: jelenia, łosia, dzika.
  • Wyposażenie nowej ścieżki edukacyjnej – lapidarium (15 magmowych głazów narzutowych).
 
Osiągnięto rownież wskaźniki rezultatu:
  • Liczba osób korzystających z edukacji ekologicznej w oparciu o bazę edukacyjną Uniwersyteckiego Muzeum Przyrodniczego, w tym z ICT – wzrost od 2011 roku z 2.700 osób do 5.056 osób w roku 2013  (zakładano wzrost osób odwiedzających nasze wystawy o 1300 osób);
  • Powstało 5 nowych ścieżek edukacyjnych i multimedialnych oraz doposażono 1 istniejącą wystawę (oferta edukacyjna wzbogaciła się o 6 nowych i rozszerzonych wystaw).
 
Budżet Projektu:
Koszty ogólne Projektu: 324.777,98 PLN
Dofinansowanie z RPOWP na lata 2007-2013: 276.030,66 PLN