Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

 

Białostocka Akademia Samorządowa - to projekt realizowany we współpartnerstwie Uniwersytetu w Białymstoku (Wydział Prawa) oraz Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Jego celem jest wzmocnienie potencjału merytorycznego pracowników Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Projekt ma w ten sposób przyczynić się do faktycznego zwiększenia sprawności oraz merytorycznej poprawności wydawanych rozstrzygnięć administracyjnych, a także do wzrostu zaufania społecznego do instytucji samorządowych.

Projekt BAS zakłada też wzmocnienie współpracy pomiędzy sferą nauki i praktyki w obszarze administracji publicznej, a w przyszłości - kooperację w dostosowaniu działalności edukacyjno-szkoleniowej związanej z funkcjonowaniem administracji samorządowej na Podlasiu do potrzeb administracji i mieszkańców regionu.

W ramach projektu przewidziane zostały szkolenia z tak kluczowych dla samorządowców dziedzin wiedzy jak: procedura administracyjna i podatkowa, prawo podatków lokalnych, problemy zamówień publicznych, pomoc publiczna, ochrona środowiska i wiele innych. Realizowane są również zaawansowane kursy komputerowe i językowe oraz studia podyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. 
 

 

Usus est optimus magister – praktyka jest najlepszym nauczycielem

Umowa o dofinansowanie projektu podpisana w dniu 29.09.2010r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie  3.3 „Poprawa jakości kształcenia”, Poddziałanie 3.3.2 „Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe”. Projekt jest realizowany w okresie od 01.08.2010 r. do 31.12.2014 r. Kwota dofinansowania projektu: 13 945 378 PLN. Projekt realizowany przez Uniwersytet w Białymstoku (Wydział Pedagogiki i Psychologii) w partnerstwie z Urzędem Miasta Białystok i Combidata Poland sp. z o.o.

 
Adres strony:
 


Rozwój przez kompetencje

 

Projekt w trakcie podpisania umowy. Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie  3.3 „Poprawa jakości kształcenia”, Poddziałanie 3.3.4 „Modernizacja treści i metod kształcenia-projekty konkursowe”. Projekt jest realizowany w okresie od X. 2009 r. do VIII. 2012 r. Kwota dofinansowania projektu: 19 665 006 PLN. Projekt realizowany przez Uniwersytet w Białymstoku (Wydział Pedagogiki i Psychologii) w partnerstwie Combidata Poland sp. z o.o.
 

 


Nauka i Praca dla rozwoju człowieka, uczelni i regionu

 

Umowa podpisana 16.11.2009. Finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV "Szkolnictwo wyższe i nauka", Działanie 4.1 "Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy", Poddziałanie 4.1.1 "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni". Termin realizacji 01.11.2009-31.10.2013 r. Wartość projektu 8 953 800 PLN. Projekt realizowany przez Wydział Ekonomii i Zarządzania, UwB.
 

 


Absolwent informatyki lub matematyki specjalistą na rynku pracy

 

Projekt zarejestrowany w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr UDA –POKL.04.01.02-00-017/09. Umowa podpisana 16.11.2009r. Finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”,Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Okres realizacji 01.06.2009-30.09.2012. Wartość projektu wynosi 3 806 718,00 PLN. Projekt realizowany jest przez Wydział Matematyki i Informatyki, UwB.
 

 


Dydaktyka i praktyka kluczem do przyszłości

 

Umowa podpisana 15.04.2009. Finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV "Szkolnictwo wyższe i nauka", Działanie 4.1 "Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy", Poddziałanie 4.1.1 "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni". Termin realizacji październik 2009 do czerwiec 2012. Wartość projektu 4 774 913,00 PLN. Projekt realizowany przez Wydział Ekonomii i Zarządzania, UwB.
 

 


 

Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych
 
Projekt zarejestrowany w Ministerstwie Edukacji Narodowej pod nr WND-POKL.03.03.02 - 00 - 033/08 finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia Poddziałanie 3.3.2 ,,Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli” Konkurs :„Uruchomienie nowego typu studiów podyplomowych, przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych”.
Okres realizacji 01.11.2008 - 31.01.2011. Wartość projektu wynosi: 7 602 990 zł.
 

 

 


Opracowanie i wdrożenie programu nauczania prawniczego języka angielskiego z zastosowaniem nowatorskich materiałów dydaktycznych

KSI POKL.04.01.01-00-507/08 finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV "Szkolnictwo wyższe i nauka", Działanie 4.1 "Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy", Poddziałanie 4.1.1 "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni". Okres realizacji 01.05.2009 - 30.11.2011. Wartość projektu wynosi: 1 077 778,00 PLN

Projekt realizowany jest przez Uniwersytet w Białymstoku na Wydziale Prawa http://www.prawo.uwb.edu.pl/page.php?id=705#

 


 


Nowoczesne i efektywne kształcenie we współpracy z przedsiębiorcami

POKL.04.01.01-00-368/08-00 finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV "Szkolnictwo wyższe i nauka", Działanie 4.1 "Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy", Poddziałanie 4.1.1 "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni". Okres realizacji 01.02.2009 - 31.07.2011. Wartość projektu wynosi: 3 118 400,00 PLN

http://e-learning.uwb.edu.pl/