Biuro Karier
Aktualności

 

STUDENCI CUDZOZIEMCY

 

Wybieramy najlepszego studenta zagranicznego w Polsce 2022!

To już XII edycja konkursu Interstudent, w którym nagradzamy najlepszych zagranicznych studentów zdobywających wykształcenie na polskich uczelniach. Szukamy – jak co roku – ludzi ambitnych, dobrych studentów, ale przede wszystkim aktywnych, zaangażowanych, budujących mosty między kulturami. I co roku, dzięki współpracy z uczelniami, znajdujemy wielu znakomitych kandydatów.

Chociaż w ostatnich dwóch latach to zadanie stało się trudniejsze, udało nam się pokazać zagranicznych studentów, którzy mimo obaw i utrudnień wynikających z epidemii pozostali w naszym kraju. Studiują, działają społecznie, angażują się w życie swoich społeczności. Są przykładem dla kolegów i ambasadorami polskich uczelni w swoich krajach.

Nagrody przyznamy tradycyjnie w trzech podstawowych kategoriach: studia licencjackie, studia magisterskie i studia doktoranckie. Kapituła może także przyznać Nagrodę Specjalną na szczególne osiągnięcia i zaangażowanie.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu Interstudent 2022 nastąpi w styczniu 2022 podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2022”, której gospodarzem będzie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów: zagranicznych studentów uczelni publicznych i niepublicznych ze wszystkich stopni studiów, wszystkich kierunków i krajów. Czekamy na kandydatury młodych ludzi, którzy nie tylko dobrze radzą sobie na studiach, ale też wykazują „ponadnormatywne” zaangażowanie społeczne, naukowe, sportowe.

Na kandydatury czekamy do 17 grudnia 2021 roku.

Wypełnione i podpisane ankiety prosimy przesyłać na adres e-mail: m.chrostna@perspektywy.pl

Więcej na http://studyinpoland.pl/interstudent

 

FUNDUSZ STYPENDIALNY UE 

 

The European Union under the "EU4Belarus: Solidarity with the people of Belarus" programme is launching a call for proposals for EU4Belarus – SALT (Support for Advanced Learning and Training) scholarships for Belarusian students who are already studying at universities in Lithuania, Latvia,Czechia, and Poland, as well as for those who will start their studies in the academic years 2021/22 and 2022/23.

The scholarship is available for the entire period of study at the bachelor's or master's level and is worth 450 EUR per month paid from September to June. Additionally, a one-time reimbursement of travel expenses will be provided. Students of Lithuanian, Latvian, Czech, and Polish universities and those who have applied for the academic year 2021/22 and fulfil at least one of the following criteria may apply:

 1. Those who have suffered repression during the protests related to the 2020 presidential election and have been forced to leave Belarus;
 2. Those experiencing financial difficulties or who does not have enough funds to live in one of the four countries listed;
 3. Those who have a disability.

 Application deadline is September 6, 2021.

 Please find more information and a list of required documents at http://eu4belarus.info

"EU4Belarus: Solidarity with the People of Belarus" is a set of special measures adopted by the European Union in response to the political crisis following the presidential elections in Belarus. Its overall objective is to contribute towards reinforcing resilience to achieve civic empowerment and sustainable economic growth in Belarus. The EU4Belarus – SALT programme is administered by the Central Project Management Agency and implemented in cooperation with the Education Office at Svetlana Tikhanovskaya's cabinet.

#studyinlt #studyinpl #studyinlv #studyinczechia #eu4belarus #scholarships #education #solidaritywithbelarus #cpma #EUinBelarus

________________________________________________________________________

NAWA uruchamia zapisy na kurs języka polskiego jako obcego w formule online w ramach inicjatywy "Solidarni z Białorusią".

W ramach zajęć online uczestnicy będą mieli możliwość zarówno pracy samodzielnej, jak i z lektorem. Kurs da możliwość nie tylko intensywnej nauki, poznawania języka polskiego, Polski i Polaków, ale także poznania innych osób zainteresowanych językiem polskim oraz wspólnych gier i dyskusji.

By wziąć udział w procedurze aplikacyjnej, kandydaci muszą wypełnić i wysłać formularz dostępny na stronie NAWA. Dodatkowe punkty zostaną przyznane za znalezienie się na liście rekomendowanych przez Ambasadę RP w Mińsku, Instytut Polski w Mińsku lub polską wyższą uczelnię.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 października, do godz. 15:00 czasu lokalnego w Warszawie. Kurs jest bezpłatny i będzie trwał od 20 października do 20 listopada 2020 r. Liczba miejsc jest ograniczona.

Ukończenie kursu zostanie uhonorowane certyfikatem.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz formularz aplikacyjny dostępne są tutaj

________________________________________________________________________

 

Studenci cudzozimcy zainteresowani podjeciem, w trakcie odbywania studiów:

pracy stałej lub dorywczej

pracy w ramach praktyk zawodowych - bezpłatnych

pracy w ramach praktyk zawodowych - płatnych

mogą wykonywać powierzoną im pracę bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, w przypadku gdy:

– są studentami studiów stacjonarnych lub uczestnikami stacjonarnych studiów doktoranckich, odbywanych na terenie RP lub

– są studentami szkół wyższych państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej, którzy wykonują pracę w ramach praktyk zawodowych przewidzianych regulaminem studiów lub programem nauczania, pod warunkiem uzyskania skierowania na taką praktykę ze szkoły wyższej.


Studentów cudzoziemców zainteresowanych podjęciem pracy prosimy o osobisty kontakt z Biurem Karier UwB oraz zapoznanie się z aktualnymi ofertami pracy znajdującymi się na stronie Biura.


Zgodnie z Regulaminem przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom UwB student może ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenta, pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenckim przysługuje studentowi, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej,
Decyzję w sprawie przyznania miejsca w domu studenckim podejmuje dziekan właściwego wydziału.

Termin składania wniosku o przyznanie miejsca w domu studenta na rok akademicki 2018/2019:

- studenci kontynuujący studia składają na wydziale wypełniony wniosek w terminie do 30 czerwca 2019 r.

- kandydaci przyjęci na pierwszy rok studiów składają na wydziale wypełniony wniosek w terminie do 25 września 2019 r.


Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta
Obowiązkowe oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych - RODO


 e-Składka – proste płatności do ZUS


Od dnia 1 stycznia 2018 r. zmieniły się zasady rozliczeń z ZUS. Studeni cudzoziemcy, posiadajacy dobrowolne ubezpiecznie zdrowotne, otrzymli informację o nowym indywidualnym numerze rachunku składkowego (NSR). Dotychczasowy numer rachunku, na który były opłacane składki, przestał być aktywny. Więcej informacji na
www.zus.pl/eskladka oraz telefonicznie 22 560 16 00.


Obraz1_ZUS


Kształcenie na Uniwersytecie w Białymstoku

 

Studia pierwszego stopnia (studia 3 letnie) – tytuł licencjata

Studia stacjonarne lub studia niestacjonarne

Studia drugiego stopnia (studia 2 letnie) – tytuł magistra

Studia stacjonarne lub studia niestacjonarne

 

Jednolite studia magisterskie – kierunek prawo (studia 5 letnie) – tytuł magistra 

 

Stypendia studentów cudzoziemców na Uniwersytecie w Białymstoku

 

Cudzoziemcy, którzy podjęli kształcenie na mocy przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183), a rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 była prowadzona na podstawie przepisów tej ustawy, są uprawnieni do pomocy materialnej na zasadach dotychczasowych, określonych w tej ustawie, aż do momentu ukończenia danego poziomu studiów (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich). Uprawnienia wynikające z art. 324 Konstytucja Dla Nauki przysługują wyłącznie cudzoziemcom przejętym na kształcenie na podstawie przepisów nowej ustawy, tj. począwszy od roku akademickiego 2019/2020.

 

Studia rozpoczęte przed rokiem akademckim 2019/2020 (rekrutacja w roku akademickim 2018/2019 i wcześniej)

 

Na zasadach obywateli polskich mogą realizować kształcenie:

 1. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej (np. Litwa, Łotwa, Estonia), Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, posiadający prawo stałego pobytu a także członkowie ich rodzin
 2. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej (np. Litwa, Łotwa, Estonia), Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, pracownicy migrujący a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 3. posiadacze ważnej Karty Polaka z Białorusi, Rosji, Ukrainy lub Litwy
 4. cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały
 5. cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej
 6. cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 7. cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
 8. cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt czasowy udzielony przez Rzeczpospolitą Polską w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650), tzn.:

8.1 cudzoziemcy, którym udzielono pobytu czasowego w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

8.2 cudzoziemcy, którym udzielono pobytu czasowego w celu połączenia się z rodziną, będący członkiem rodziny cudzoziemca:

              – posiadającego zezwolenie na pobyt stały

              – posiadającego zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

              – posiadającego statusu uchodźcy

              – przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej

– co najmniej przez okres 2 lat na podstawie kolejnych zezwoleń na pobyt czasowy, w tym bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny – na podstawie zezwolenia wydanego mu na okres pobytu nie krótszy niż rok

– przebywającego na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemca, który jest naukowcem, którego celem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie umowy o przyjęciu go w celu realizacji projektu badawczego zawartej z jednostką naukową o której mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki – zatwierdzona w tym celu przez ministra nauki szkolnictwa wyższego

– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, cudzoziemca posiadającego dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady nr 1030/2002, z adnotacją „naukowiec” wydany przez inne państwo członkowskie UE dla obywateli państw trzecich

 – w związku z udzieleniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych

8.3 cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone rzez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz członkowie ich rodzin

 1. cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 2. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej (np. Litwa, Łotwa, Estonia), Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,niemieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, posiadają prawo do ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów, lecz nie posiadają prawa do ubiegania się o stypendia o charakterze socjalnym, tzn.: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.

 

Warunki finansowe studentów realizujących studia rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 na zasadach obywateli polski

Bezpłatne studia stacjonarne

Odpłatne studia niestacjonarne

Możliwość ubiegania się o stypendia przewidziane przez system pomocy materialnej, stypendia:

– stypendium rektora dla najlepszych studentów (za średnią ocen lub za osiągnięcia naukowe lub za osiągnięcia artystyczne lub za wysokie wyniki sportowe)

– stypendium socjalne i zapomogi

– stypendium dla osób niepełnosprawnych

– stypendium ministra za znaczące osiągnięcia

Warunki finansowe studentów realizujących studia rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 na innych zasadach

Na innych zasadach mogą realizować kształcenie osoby nie spełniające warunków do podejmowania studiów na zasadach obywateli polskich, przyjęte na podstawie decyzji Rektora Uniwersytetu w Białymstoku na zasadach odpłatności, lub skierowane przez BUWIWM/NAWA lub Szkołę Języka Polskiego podległą MNISW na zasadach stypendysty strony polskiej.

Warunki finansowe studentów realizujących studia na innych zasadach

Odpłatne studia stacjonarne

Odpłatne studia niestacjonarne

Brak możliwości ubiegania się o stypendia przewidziane przez system pomocy materialnej, stypendia:

– rektora dla najlepszych studentów

– socjalne i zapomogi

– stypendium dla osób niepełnosprawnych

– ministra za znaczące osiągnięcia

 

Warunki finansowe studentów realizujących studia jako stypendyści NAWA

 

Bezpłatne studia stacjonarne

Brak możliwości ubiegania się o stypendia przewidziane przez system pomocy materialnej, stypendia:

– rektora dla najlepszych studentów

– socjalne i zapomogi

– stypendium dla osób niepełnosprawnych

– ministra za znaczące osiągnięcia

 

Studia rozpoczęte począwszy od roku akademickiego 2019/2020

 

Cudzoziemcy, o których mowa w art. 324. ust. 2 ustawy PSWiN (kategorie poniżej)

 

Warunki fianansowe

– zwolnieni są z obowiązku wnoszenia opłaty za usługę edukacyjną, o której mowa w art. 79 ust. 1 pkt 5 ustawy – kształceniem na studiach stacjonarnych w języku polskim

– wnoszą opłaty, o których mowa w art. 79 ust. pkt 2 i 4 ustawy, tj.: powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce, realizacją zajęć nieobjętych programem studiów

1) cudzoziemiec – obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

3) cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771),

3.1) cudzoziemcy, którym udzielono pobytu czasowego w celu połączenia się z rodziną, będący członkiem rodziny cudzoziemca:

        – posiadającego zezwolenie na pobyt stały

        – posiadającego zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

        – posiadającego statusu uchodźcy

        – przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej

– co najmniej przez okres 2 lat na podstawie kolejnych zezwoleń na pobyt czasowy, w tym bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny – na podstawie zezwolenia wydanego mu na okres pobytu nie krótszy niż rok

– przebywającego na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemca, który jest naukowcem, którego celem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie umowy o przyjęciu go w celu realizacji projektu badawczego zawartej z jednostką naukową o której mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki – zatwierdzona w tym celu przez ministra nauki szkolnictwa wyższego

– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, cudzoziemca posiadającego dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady nr 1030/2002, z adnotacją „naukowiec” wydany przez inne państwo członkowskie UE dla obywateli państw trzecich

              – w związku z udzieleniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych

3.2) cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone rzez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz członkowie ich rodzin

4) cudzoziemiec, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

5) cudzoziemiec – posiadacz certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,

6) posiadacz Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,

7) cudzoziemiec będący małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Warunki stypendialne studentów o których mowa w art. 324. ust. 2 ustawy PSWiN realizujących studia rozpoczęte począwszy od roku akademickiego 2019/2020

 

Możliwość ubiegania się o stypendia przewidziane przez system pomocy materialnej, stypendia:

– stypendium rektora (za średnią ocen lub za osiągnięcia naukowe lub za osiągnięcia artystyczne lub za wysokie wyniki sportowe)

– stypendium socjalne i zapomogi

– stypendium dla osób niepełnosprawnych

– stypendium ministra za znaczące osiągnięcia

 

Studenci cudzoziemcy o których mowa w art. 323. ust. 1 pkt 6 ustawy PSWiN przyjęci na podstawie decyzji Rektora Uniwersytetu w Białymstoku, studia rozpoczęte począwszy od roku akademickiego 2019/2020

 

Warunki finansowe

– wnoszenie opłaty za usługę edukacyjną o której mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy – kształceniem na studiach niestacjonarnych lub studiach stacjonarnych w języku polskim

– wnoszenie opłat o których mowa w art. 79 ust. pkt 2 i 4 ustawy, tj.: powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce, realizacją zajęć nieobjętych programem studiów

Warunki stypendialne

Brak możliwości ubiegania się o stypendium socjalne

Możliwość ubiegania się o stypendia przewidziane przez system pomocy materialnej, stypendia:

– stypendium rektora (za średnią ocen lub za osiągnięcia naukowe lub za osiągnięcia artystyczne lub za wysokie wyniki sportowe)

– zapomoga

– stypendium dla osób niepełnosprawnych

– stypendium ministra za znaczące osiągnięcia

 

Studenci cudzoziemcy, stypendyści Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej o których mowa w art. 324. ust. 1 pkt 2 ustawy PSWiN

 

Warunki fianansowe

– zwonienie z obowiązku wnoszenia opłaty za usługę edukacyjną o której mowa w art. 79 ust. 1 pkt 5 ustawy – kształceniem na studiach stacjonarnych w języku polskim,

– zwolnienie z obowiązku wnoszenia opłaty o której mowa w art. 79 ust. pkt 2 tj.: powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce,

– wnoszenie opłaty o której mowa w art. 79 ust. pkt 4 ustawy, tj.: realizacja zajęć nieobjętych programem studiów

Warunki stypendialne

Brak możliwości ubiegania się o stypendium socjalne (na podstawie zapisów regulaminu programu NAWA pkt 15 „W ramach Programu Beneficjentom nie przysługują żadne inne świadczenia poza wyżej wymienionym” stypendium, zasiłek na zagospodarowanie i obronę pracy dyplomowej).

Brak możliwości ubiegania się o stypendia przewidziane przez system pomocy materialnej, stypendia:

– stypendium rektora (za średnią ocen lub za osiągnięcia naukowe lub za osiągnięcia artystyczne lub za wysokie wyniki sportowe)

– zapomoga

– stypendium dla osób niepełnosprawnych

– stypendium ministra za znaczące osiągnięcia

 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

UWAGA: Podstawę przyznania stypendium dla osób niepełnosprawnych stanowią wyłącznie orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.) – orzeczenie wydane przez polski organ orzekający.

Dokument potwierdzający status osoby niepełnosprawnej w świetle ustawodawstwa innego kraju mógłby być uznany za równoważny z orzeczeniem polskiego organu jedynie w przypadku istnienia przepisów pozwalających na takie wzajemne uznawanie dokumentów (np. umowy dwustronnej między państwami).

Stosowne informacje na ten temat podawane są na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Obecnie w prawie wspólnotowym brak jest regulacji prawnej dotyczącej wzajemnego „przekładania" orzeczeń o niepełnosprawności, a Rzeczpospolita Polska nie jest stroną umowy międzynarodowej pozwalającej na wzajemne uznawanie dokumentów potwierdzających status osoby niepełnosprawnej innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Oznacza to, że osoba legitymująca się dokumentem o niepełnosprawności wydanym przez inne państwo Unii, nie może być traktowana, w świetle przepisów prawa polskiego, jak osoba niepełnosprawna, a zatem nie może skutecznie ubiegać się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych.


_____________________________________________________________________________________________
Cudzoziemiec, to określenie zgodnie z Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, odnosi się do każdego, kto nie posiada obywatelstwa Polskiego.

Osoba posiadająca obywatelstwo innego państwa oraz obywatelstwo Polskie, w trakcie podejmowania i realizacji studiów, traktowana jest nie jak cudzoziemiec lecz jak obywatel Polski.