Biuro Karier
Szanowni studenci - mieszkańcy Domu Studenta,

uprzejmie informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją Jego Magnificencja Rektor podjął decyzję
o zakazie przyjmowania i kwaterowania gości oraz osób z zewnątrz do odwołania.

MIEJSCA W DOMU STUDENTA 


Zasady przyznawania miejsc w domu studenta reguluje § 31 Zarządzenia nr 30 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku.

Student może ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim uczelni. Prawo to przysługuje również małżonkowi studenta i dziecku studenta.

Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenckim przysługuje studentowi, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

Decyzję w sprawie przyznania miejsca w domu studenckim, w ramach limitów miejsc przyznanych studentom poszczególnych wydziałów w domach studenckich, podejmuje dziekan.

Wniosek o przynanie miejsca w domu studenckim, student kontynujący studia składa w terminie do 30 czerwca, a kandydat przyjęty na studia w terminie do 10 września.

Miejsca w domach studenta cudzoziemcom oraz studentom przyjeżdzającym do UwB w ramach wymiany przyznaje dziekan w ramach przyznanego wydziałowi limitu.

 

Terminy składania wniosku na rok akademicki 2019/2020:

  • studenci kontynuujący studia składają na wydziale wypełniony wniosek w terminie do 30 czerwca,
  • kandydaci przyjęci na pierwszy rok studiów składają na wydziale wypełniony wniosek w terminie do 10 września. 

Pliki do pobrania:


  Kliknij: Przejście na stronę Domu Studenta