Biuro Karier
Aktualności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20b, 15-328 Białystok.
 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, odpowiadającego za prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uwb.edu.pl.
 3. Informacje dla absolwentów UwB:
  1. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu przeprowadzania monitoringu karier zawodowych absolwentów na podstawie art. 352 ust. 14 -16 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668), dlatego podanie danych jest obligatoryjne. Wykorzystane będą do zaproszenia Pani/Pana do wzięcia udziału w badaniach pomagających nam w dostosowaniu programu studiów do potrzeb rynku pracy – udział ten jest dobrowolny i anonimowy.
  2. Dane w celu przeprowadzania monitoringu karier zawodowych absolwentów będą przechowywane przez okres 10 lat. Dane te nie zostaną udostępnione podmiotom zewnętrznym, ani przekazane do państwa trzeciego.
 4. Informacje dla osób zgłaszających się do Dział Spraw Studenckich, Sekcja - Biuro Karier UwB zainteresowanych uzyskaniem doradztwa zawodowego, ofertami pracy, staży i warsztatów:
  1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji promocji zatrudnienia, oraz pośredniczenia w rekrutacji pracowników prowadzonej przez pracodawców współpracujących z Działem Spraw Studenckich, Sekcją - Biuro Karier na podstawie Pani/Pana zgody. Ich podanie jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymywania ofert pracy i wzięcia udziału w rekrutacji prowadzonej przez pracodawców za pośrednictwem Działu Spraw Studenckich, Sekcji - Biuro Karier.
  2. Dane będą przetwarzane do odwołania Pani/Pana zgody. Dane mogą zostać udostępnione potencjalnym pracodawcom współpracującym z Działem Spraw Studenckich, Sekcją - Biuro Karier, ale nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszalności danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 6. Ilekroć zaistnieje okoliczność, że przetwarzanie naruszy  przepisy obowiązującego prawa – ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Przekazane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.