Struktura
Współpraca międzynarodowa

Wschodni Ośrodek Transferu Technologii z dniem 10.05.2017r. ogłasza konkurs wspierający  prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy w ramach programu Inkubator Innowacyjności+. 

Środki finansowe na realizację zadań w ramach programu „Inkubator Innowacyjności +” przyznane zostały ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Realizacja konkursu przyczyni się do rozwoju innowacyjności, komercjalizacji wyników badań naukowych pracowników i zespołów badawczych IIiT PB, UMB i UwB, promocji osiągnięć naukowych oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. 

Wydatki przeznaczone na dostosowanie technologii do zapotrzebowania rynkowego poprzez podniesienie jej poziomu TRL, w szczególności na przeprowadzanie prac przedwdrożeniowych będą podlegały dofinansowaniu ze środków projektu Inkubator Innowacyjności+.

Nabór, ocena i wybór wniosków projektowych prac przedwdrożeniowych kierowanych do dofinansowania odbywać się będzie w sposób ciągły do wyczerpania środków. Szczegółowy regulamin uczestnictwa w projekcie znajduje się w odnośnikach poniżej.

WOTT jako jednostka nadzorująca projekt, zapewnia kompleksową obsługę organizacyjno–administracyjną konkursu, a także prowadzi nadzór nad jego realizacją. Podpisany wniosek projektowy oraz oświadczenie o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem i nieubieganiu się o ich finansowanie z innych źródeł, należy przesłać w formie elektronicznej, na adres e-mail podany poniżej, do Koordynatora Naukowego Projektu, którym jest dr Karina Sachpazidu- Wójcicka-dyrektor WOTT. 
 
Koordynator Naukowy Projektu ze strony UwB:
Karina Sachpazidu-Wójcicka (wott@uwb.edu.pl)

Więcej informacji o projekcie znajduje się:
http://iiplus.instytutpb.com/#_KONKURS 


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój