Biuro Karier

Legalizacja pobytu studentów cudzoziemców

 

Dokumenty legalizujące pobyt w Polsce cudzoziemca odbywającego studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia doktoranckie.

 

1. Wiza krajowa oznaczona symbolem „D

Wiza wydawana jest na okres od 90 do 365 dni, w zależności od rodzaju studiów:

– w celu odbycia studiów stacjonarnych (cel wydania wizy wskazany na naklejce wizowej: 09) lub

– w celu kształcenia się w innej formie, na przykład na studiach niestacjonarnych (cel wydania wizy wskazany na naklejce wizowej: 11).

 

2. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach

Zezwolenia udziela Urząd Wojewódzki cudzoziemcowi, gdy celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest podjęcie lub kontynuacja stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich, także wtedy, gdy studia te stanowią kontynuację lub uzupełnienie studiów podjętych przez cudzoziemca na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, oraz gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

– cudzoziemiec przedłoży:

a) zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów,

b) dowód uiszczenia opłaty, jeżeli podejmuje lub kontynuuje studia odpłatne;

– cudzoziemiec posiada:

a) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz kosztów studiów.

 

Zezwolenia na pobyt czasowy udziela się na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie dłuższy jednak niż 3 lata.

Pierwszego zezwolenia udziela się na okres 15 miesięcy.

Do pobrania:

Informacja PUW - zezwolenie na pobyt czasowy, kształcenie na studiach

 

3. Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobyt obywatela UE – którego pobyt w Polsce trwa powyżej 3 miesięcy

Obywatel Unii Europejskiej może przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres do 3 miesięcy – jeżeli pobyt trwa przez okres dłuższy niż 3 miesiące, obywatel Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować swój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarejestrowanie pobytu następuje na wniosek obywatela Unii Europejskiej.

 

Wniosek składa się osobiście w Urzędzie Wojewódzkim, nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokumenty wymagane do dokonania rejestracji pobytu obywatela Unii Europejskiej:

– 1 egzemplarz wniosku wypełnionego czytelnie w języku polskim,

– 2 ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo,

– zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów,

– dokument potwierdzający objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym lub uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

– pisemne oświadczenie i dowód potwierdzający posiadanie wystarczających środków finansowych do utrzymania na terenie Polski.

Do pobrania:

Informacja PUW - Rejestracja pobytu Obywatela UE

 

4. Zezwolenie na pobyt czasowy absolwenat polskiej uczlelni poszukującego pracy na terytorium RP

Zezwolenia na pobyt czasowy udziela cudzoziemcowi Urząd Wojewódzki, jeżeli jest absolwentem polskiej uczelni oraz poszukuje na terytorium RP pracy, jeżeli posiada:

- ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz

- ma zapewnione na terytorium RP miejsce zamieszkania

a okoliczność, która jest podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadnia jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Zezwolenia na pobyt czasowy udziela się na okres 1 roku – jednorazowo, bezpośrednio po zakończeniu studiów.

Do pobrania:

Informacja PUW - zezwolenie na pobyt czsowy, absolwenta polskiej uczelni poszukującego pracy na terytorium RP

 

________________________

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

ul. Mickiewicza 3 pok. 103

Petenci przyjmowani są:

- poniedziałki godz. 7.15 – 16.45

- wtorki, czwartki i piątki godz. 7.45 – 15.15

- środa nieczynne

tel. 85-743-92-51, 85-743-92-53, 85-743-94-32