Struktura
Współpraca międzynarodowa

FE_POWER_poziom_pl-1_rgb

 Program stażowy w ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu”

Prosimy o dwustronne drukowanie dokumentów i formularzy - chrońmy środowisko!

 Regulamin rekrutacji na staż - plik do pobrania             Regulamin rekrutacji na staż (wersja dla osób niewidomych i słabowidzących) - plik do pobrania

 Załączniki do regulaminu:

 1.  Formularz rekrutacyjny - plik do pobrania - wypełnia każdy Kandydat
  1a. Formularz rekrutacyjny wersja dla osób niewidomych i słabowidzących - plik do pobrania
 2.  Oświadczenie o niepełnosprawności - plik do pobrania - wypełnia tylko Kandydat posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
  2a. Oświadczenie o niepełnosprawności wersja dla osób niewidomych i słabowidzących - plik do pobrania
 3.  Baza kandydatow i lista rankingowa - plik xlsx do pobrania - załącznik tylko dla Koordynatorów staży

 Dokumenty wypełniane w przypadku zakwalifikowania na staż (wypełniają tylko Kandydaci oznaczeni jako "Zakwailifkowani" na liście rankingowej):

 Deklaracja uczestnictwa w projekcie - plik do pobrania               Wersja dla osób niewidomych i słabowidzących - plik do pobrania

 Załączniki do deklaracji uczestnictwa:

 1. Kwestionariusz osobowy - plik do pobrania                               
  1a. Kwestionariusz osobowy wersja dla osób niewidomych i słabowidzących - plik do pobrania
 2. Oświadczenie uczestnika projektu - plik do pobrania                
  2a. Oświadczenie uczestnika projektu wersja dla osób niewidomych i słabowidzących - plik do pobrania

Umowa ze stażystą na odbycie stażu (wypełniają tylko Kandydaci oznaczeni jako "Zakwailifkowani" na liście rankingowej, po przyznaniu miejsca stażowego w konkretnej firmie lub instytucji)

Instrukcja przygotowania umowy ze Stażystą - plik do pobrania

Umowa ze stażystą w wersji edytowalnej - plik do pobrania        Wersja dla osób niewidomych i słabowidzących - plik do pobrania

Załączniki do umowy ze stażystą w wersji edytowanlnej:

 1. Program stażu - plik do pobrania                                                            
  1a. Program stażu wersja dla osób niewidomych i słabowidzących - plik do pobrania
 2. Dziennik stażu - plik do pobrania                                                            
  2a. Dziennik stażu wersja dla osób niewidomych i słabowidzących - plik do pobrania
 3. Rachunek - plik do pobrania                                                                    
  3a. Rachunek wersja dla osób niewidomych i słabowidzących - plik do pobrania
 4. Ankieta monitorowania losów uczestników projektu - plik do pobrania    
  4a. Ankieta monitorowania losów uczestników wersja dla osób niewidomych i słabowidzących - plik do pobrania
 5. Oświadczenie zleceniobiorcy - plik do pobrania

 

Druga rekrutacja studentów do programu stażowego rozpocznie się w drugim kwartale 2021 roku (kolejna planowana jest w roku 2022), a same staże odbędą się w okresie lipiec-wrzesień (lata 2021-2022).


Edycja staży lipiec - wrzesień 2021 roku

Druga rekrutacja studentów do programu stażowego (drugi kwartał 2021 roku) - szczegółowe informacje:

Wydział Matematyki
Studentów II roku I stopnia studiów stacjonarnych kierunku matematyka obowiązuje rekrutacja dwuetapowa: (1) przesłanie w terminie 6.05-14.05.2021 formularzy rekrutacyjnych na adres koordynatora wydziałowego projektu dr Justyny Makowskiej makowska-at-math.uwb.edu.pl (2) dostarczenie najpóźniej do 30.05.2021  papierowej wersji dokumentów – proszę oczekiwać kontaktu na adres e-mail lub telefon podane w formularzu zgłoszeniowym.
Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do projektu (lista podstawowa i lista rezerwowa) nastąpi 17.05.2021
Osoby zakwalifikowane na staż zostaną poinformowane o dalszych krokach – proszę oczekiwać kontaktu na adres e-mail lub telefon podane w formularzu zgłoszeniowym.
W razie pytań, należy kontaktować się z Koordynatorem Wydziałowym: dr Justyna Makowska – makowska-at-math.uwb.edu.pl

Ogłoszenie dotyczące procesu rekrutacji jest zamieszczone na stronie: https://math.uwb.edu.pl/pl/ogloszenie.php?PKV=386

Staże odbędą się w okresie od lipca do września 2021 roku.

Wydział Prawa

Ze względu na małe zainteresowanie studentów (brak zgłoszeń w wymaganej w ramach POWER, Działanie 3.5, liczbie) program stażowy na kierunkach: administracja, bepieczeństwo i prawo oraz kryminologia został w 2021 roku odwołany.

Studenci II roku I stopnia studiów stacjonarnych kierunku administracja, bezpieczeństwo i prawo (dawniej bezpieczeństwo narodowe) oraz kryminologia będą mogli złożyć wymagane dokumenty w okresie 17.05-1.06.2021 w budynku Wydziału Prawa, poprzez włożenie ich do specjalnie przygotowanego pudełka, które w tych dniach będzie ustawione przy szatni.
W razie pytań, należy kontaktować się z Koordynatorem Wydziałowym: dr Justyna Kulikowska-Kulesza – j.kulikowska-at-uwb.edu.pl


Wydział Chemii
Studenci II roku I stopnia studiów stacjonarnych kierunku chemia zostaną poinformowani o rozpoczęciu rekrutacji drogą e-mailową przez USOSmail (12.05.2021 r.).
Kandydatów z kierunku chemia obowiązuje rekrutacja dwuetapowa: (1) przesłanie w terminie 24.05-28.05.2021 r. formularzy rekrutacyjnych na adres e-mail (przez USOSmail) koordynatorów wydziałowych: dr Joanny Kotyńskiej – joannak-at-uwb.edu.pl i dr hab. Moniki Naumowicz, prof. UwB - monikan-at-uwb.edu.pl.
Informacja o wyniku rekrutacji wysłana zostanie na adres e-mail podany w formularzu w dniu 2.06.2021 r. (2) dostarczenie 7-8.06.2021 r. papierowej wersji dokumentów – proszę oczekiwać kontaktu na adres e-mail lub telefon podane w formularzu zgłoszeniowym.

Osoby zakwalifikowane na staż zostaną poinformowane o dalszych krokach – proszę oczekiwać kontaktu na adres e-mail lub telefon podane w formularzu zgłoszeniowym.
W razie pytań, należy kontaktować się z Koordynatorami Wydziałowymi: dr Joanna Kotyńska – joannak-at-uwb.edu.pl i dr hab. Monika Naumowicz, prof. UwB - monikan-at-uwb.edu.pl

Ogłoszenia dotyczące procesu rekrutacji jest zamieszczone na stronie: https://chemia.uwb.edu.pl/studenci/ogloszenia/

Staże odbędą się w okresie od lipca do września 2021 roku

Wydział Biologii
Studenci II roku I stopnia studiów stacjonarnych kierunku biologia zostaną poinformowani o rozpoczęciu rekrutacji drogą e-mailową przez USOSmail.
Kandydaci będą mogli złożyć wymagane dokumenty w okresie 17.05-28.05.2021 r. w każdy dzień roboczy, w godz. 10.15-12.15 w pokoju 3055 w budynku Wydziału Biologii.
Informacje o zakwalifikowaniu do projektu (lista podstawowa i lista rezerwowa) zostaną przekazane do dnia 4.06.2021 r. na adresy mailowe podane w formularzach rekrutacyjnych.

W razie pytań, należy kontaktować się z Koordynatorem Wydziałowym: dr Maciej Matosiuk – m.matosiuk-at-uwb.edu.pl

Ogłoszenia dotyczące procesu rekrutacji będą też zamieszczane na stronie: https://biologia.uwb.edu.pl/

Staże odbędą się w okresie od lipca do września 2021 roku.

Wydział Ekonomii i Finansów

Studenci II roku I stopnia studiów stacjonarnych kierunku ekonomia zostaną poinformowani o rozpoczęciu rekrutacji drogą e-mailową przez USOSmail.
Każdy kandydat będzie mógł złożyć wymagane dokumenty w okresie 12.05-21.05.2021 w budynku Wydziału Ekonomii i Finansów, poprzez włożenie do specjalnie przygotowanej skrzynki, która w tych dniach będzie ustawiona przy portierni. Dokumenty można składać w dni robocze w godz. 8.00-15.00.

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do projektu (lista podstawowa i lista rezerwowa) nastąpi 25.05.2021

W razie pytań, należy kontaktować się z Koordynatorem Wydziałowym: dr Łukasz Bugowski – l.bugowski-at-uwb.edu.pl

Ogłoszenia dotyczące procesu rekrutacji będą też zamieszczane na stronie: https://weif.uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci

Staże odbędą się w okresie od lipca do września 2021 roku.

Instytut Informatyki
Studenci II roku I stopnia studiów stacjonarnych kierunku informatyka zostaną poinformowani o rozpoczęciu rekrutacji drogą e-mailową przez USOSmail (w dniu 11.05.2021).
Kandydatów z kierunku informatyka obowiązuje rekrutacja kilkuetapowa: (1) przesłanie w terminie 12.05.-21.05.2021 r. skanów wypełnionych formularzy rekrutacyjnych na adres e-mail (przez USOSmail) koordynatora instytutowego projektu dr inż. Wiesława Półjanowicza, (2) poinformowanie o wyniku zakończonej rekrutacji w dniu 25.05.2021r. - ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do projektu (lista podstawowa i lista rezerwowa), (3) dostarczenie w dniu 28.05.2021 (piątek) w godz. 12.00-17.00, Kampus UwB, Instytut Informatyki, pokój 3039 papierowej wersji kompletu dokumentów projektowych przez osoby zakwalifikowane do projektu. Prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego i odległości pomiędzy kandydatami na korytarzu oraz wchodzenie do pokoju pojedynczo w maseczkach ochronnych.

W razie pytań, należy kontaktować się z Koordynatorem Instytutowym: dr inż. Wiesław Półjanowicz - wpoljan-at-uwb.edu.pl

Ogłoszenie dotyczące procesu rekrutacji jest zamieszczane na stronie: https://iist.uwb.edu.pl/nii/?nowosci=program-stazowy-w-ramach-projektu-nowoczesny-uniwersytet-szansa-na-rozwoj-przyszlych-kadr-regionu

Staże odbędą się w okresie od lipca do września 2021 roku.

 


KONTAKT:
Biuro Projektu: Dział Nauki, Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20 B, 15-328 Białystok (pokój nr 8, parter)
E-mail: nowoczesny.uniwersytet@uwb.edu.pl, Tel: 85 745 70 14 lub 85 745 71 21