Chemicy z Polski i zagranicy rozmawiali o termodynamice związków koordynacyjnych

Blisko 150 uczestników z 13 krajów, m.in. Włoch, Hiszpanii, Polski i Węgier, wzięło udział w Międzynarodowym Sympozjum „Termodynamika związków koordynacyjnych” (International Symposium on Themodynamics of Metal Complexes - ISMEC). Gospodarzem naukowego spotkania, jakie odbyło się w dniach 17-18 czerwca w formule online, był Wydział Chemii Uniwersytetu w Białymstoku.

Podczas Sympozjum ISMEC 2021 prezentowane były wykłady, komunikaty ustne oraz plakaty dotyczące najnowszych osiągnięć naukowych z zakresu termodynamiki i kinetyki kompleksów w dziedzinie chemii analitycznej, biomedycznej, środowiskowej, nieorganicznej i fizycznej. Tematyka spotkania obejmowała takie zagadnienia, jak termodynamika i kinetyka reakcji kompleksowania, równowagi w roztworach, chemia koordynacyjna czy wpływ metali na procesy chorobowe - transport, homeostaza i toksyczność.

- Zakład Chemii Analitycznej na UwB od wielu lat prowadzi badania w zakresie analizy specjacyjnej metali istotnych fizjologicznie, toksycznych oraz metali szlachetnych w próbkach biologicznych i środowiskowych. Opracowywane są nowe metody badawcze, które następnie stosowane są w analizie rzeczywistych próbek. Niedawno do naszej grupy badawczej dołączyła dr Sofia Gama, związana z grupą ISMEC, uzupełniając naszą tematykę badań o zagadnienia z zakresu chemii koordynacji i termodynamiki chemicznej. Jej zainteresowania naukowe skoncentrowane są na badaniu równowag chemicznych i specjacji związków naturalnych (w szczególności metaloforów, czyli naturalnych związków organicznych posiadających zdolność do kompleksowania jonów metali). Badania te mają na celu wykorzystanie danych termodynamiki roztworu do wyjaśnienia roli metaloforów w mechanizmach homeostazy metali. Badania takie wykonywane są głównie przy użyciu klasycznych technik, takich jak miareczkowanie potencjometryczne i spektrofotometryczne oraz dedykowane programy obliczeniowe. Głównym celem jest zastosowanie termodynamiki chemicznej, modelowania, analizy równowagi i chemii roztworów do bardzo złożonych układów (np. biologicznych). To podejście jest cennym uzupełnieniem naszych badań opartych na bardziej zaawansowanych metodach pomiarowych, takich jak sprzężone techniki rozdzielania i oznaczania indywiduów metali (np. HPLC-ICP MS), czy single particle ICP-MS oraz synteza i zastosowanie w badaniach specjacyjnych nowych selektywnych sorbentów polimerowych (np. polimerów z odwzorowanymi jonami) – mówi prof. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, kierownik zakładu Chemii Analitycznej.

Sympozja ISMEC organizowane są co roku przez International Group for the Thermodynamics of Complexes (ISMEC Group). Tegoroczne było już 47. edycją tej serii spotkań, które rozpoczęły się we Florencji w 1974 roku jako doroczny kongres włoskiej grupy „Gruppo di Termodinamica dei Complessi”.

W tym roku (w lipcu) po raz pierwszy odbędzie się też międzynarodowa letnia szkoła SOLvE – Advances in SOLution Equilibria, poświęcona metodom wyznaczania, analizy i zastosowania danych termodynamicznych w badaniach równowag w roztworach (Training School on the Determination, Analysis and Use of Thermodynamic Data), organizowana przede wszystkim z myślą o studentach i młodych badaczach. Grupa ISMEC organizuje ją wspólnie z siecią Network for Equilibria and Chemical Thermodynamics Advanced Research (NECTAR). Uniwersytet w Białymstoku jest partnerem przedsięwzięcia.