Promocje habilitacyjne i doktorskie na UwB

Data wydarzenia 02-03-2016

2 marca 2016 r. (środa) o godz. 12.00 w Auli dydaktyczno-widowiskowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku odbędzie się uroczystość promocji habilitacyjnych i doktorskich.

Dyplomy odbiorą naukowcy, którzy awans naukowy osiągnęli w minionym roku kalendarzowym, a był to rok rekordowy jeśli chodzi o liczbę uzyskanych na UwB stopni. 

Stopień doktora habilitowanego uzyskało na Uniwersytecie w Białymstoku 16 osób. 11 z nich to pracownicy największej podlaskiej uczelni, 5 - to naukowcy spoza UwB. Doktoraty obroniło na Uniwersytecie w Białymstoku 49 młodych badaczy. Blisko połowa – 22 osoby - jest zatrudniona na uczelni.

Liczba habilitacji i doktoratów odzwierciedla stały rozwój naukowy Uniwersytetu w Białymstoku. Uczelnia systematycznie zdobywa kolejne uprawnienia do nadawania stopni. W 2015 roku uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie fizyka zdobył Wydział Fizyki. Tym samym lista uprawnień habilitacyjnych obejmuje już 6 pozycji (oprócz fizyki są to dyscypliny: prawo, ekonomia, biologia, historia,  chemia).

Uniwersytet w Białymstoku ma też 10 uprawień do doktoryzowania. Dotyczą stopni doktora w dyscyplinach: ekonomii, prawa, pedagogiki, historii, socjologii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, fizyki, biologii, chemii.

Uprawienia do doktoryzowania i habilitowania przyznaje Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów. Są one dowodem wysokiego poziomu merytorycznego realizowanych przez jednostki UwB badań i prac naukowych. Aż 4 z 9 wydziałów Uniwersytetu w Białymstoku uzyskały najwyższą kategorię A w wyniku ostatniej (2013) oceny jednostek naukowych dokonanej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN). To Wydział Prawa, Wydział Fizyki, Wydział Biologiczno-Chemiczny oraz Wydział Historyczno-Socjologiczny. Pozostałe wydziały mają kategorię B.

Uniwersytet w Białymstoku zatrudnia aktualnie 779 nauczycieli akademickich. 72 z nich to profesorowie tytularni, 175 osób ma stopień doktora habilitowanego, a 384 – stopień doktora.