Przedstawiciele Wydziału Prawa UwB z wizytą w USA

Data wydarzenia 06-12-2016

Przedstawiciele Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku wizytowali w listopadzie dwie amerykańskie uczelnie - Uniwersytet w Yale oraz Uniwersytet Loyola w Nowym Orleanie. Dziekan Wydziału Prawa prof. Emil Pływaczewski wygłosił na obu wykłady, nasi prawnicy wzięli też udział w spotkaniu Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminologii (American Society of Criminology) w Nowym Orleanie. Rozmawiano

o możliwościach współpracy między UwB a amerykańskimi uniwersytetami, na wielu płaszczyznach.
 

W dniach 14-19 listopada 2016 r. prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski (dziekan Wydziału Prawa UwB), dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk, prof. UwB (prodziekan ds. nauki Wydziału Prawa UwB) oraz mgr Emilia Truskolaska (asystentka w Katedrze Prawa Karnego) odbyli wizytę studyjną w USA.

Pierwszym miejscem, które odwiedzili, był Uniwersytet w Yale, założony już w 1701 r., przez co jest trzecim najstarszym uniwersytetem w USA. Uczelnia ta przoduje w rankingach najlepszych szkół wyższych na świecie. Tamtejszy Wydział Prawa (Yale Law School) został założony w 1824 r. i również zajmuje najwyższe miejsca w wielu rankingach. Prof. Emil Pływaczewski na zaproszenie prof. Michaela J. Wishnie – dziekana ds. edukacji Wydziału Prawa Uniwersytetu Yale oraz kierownika jednej z najstarszych (ponad czterdziestoletniej) kliniki prawa w USA, wygłosił specjalny wykład pt. „Challenges of Transformation from Central European Perspective: Crime, Migration and their Control”. Omówił z punktu widzenia Centralnej Europy: tendencje przestępczości, problem migracji oraz aspekty związane z kontrolą przestępczości. Prof. Pływaczewski tego dnia wziął również udział w rozprawie sądowej, w której reprezentantami stron byli studenci Yale Law School, a także spotkał się ze studentami i pracownikami, z którymi rozmawiał o możliwościach podjęcia współpracy naukowej w ramach realizacji projektów badawczych (była mowa m.in. o planowanym projekcie badawczym mającym na celu opracowanie modelu ochrony Puszczy Białowieskiej).
Profesor Michael J. Wishnie przyjął zaproszenie od dziekana Wydziału Prawa UwB do udziału w pracach Rady Naukowej Wydawnictwa Temida2 oraz Rady Naukowej Białostockich Studiów Prawniczych.

15 listopada 2016 r. profesor Emil W. Pływaczewski wygłosił wykład „Crime and Its Control from a Central European Perspective” na Wydziale Kryminologii i Sprawiedliwości Uniwersytetu Loyola w Nowym Orleanie. 

Natomiast w dniach 16-19 listopada 2016 r. prof. Pływaczewski, dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk, prof. UwB oraz mgr Emilia Truskolaska wzięli udział w spotkaniu Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminologii (American Society of Criminology) w Nowym Orleanie. Tegoroczna edycja poświęcona była analizie różnych aspektów przestępczości i sprawiedliwości (ang. „The Many Colors of Crime & Justice”). Pierwszego dnia obrad w sesji dedykowanej nielegalnemu handlowi ludźmi, prof. Pływaczewski oraz prof. E. M. Guzik-Makaruk wygłosili referat poświęcony handlowi ludzkimi organami w Polsce (ang. „Trafficking in Human Organs in Poland – Legal and Criminological Aspects”). W sesji poświęconej kryminologii międzynarodowej głos w dyskusji zabrała mgr Emilia Truskolaska, która dodatkowo wygłosiła komunikat na temat idei tegorocznego I Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów oraz zaprosiła do udziału w jego drugiej edycji w 2018 r.