Struktura
Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

 

Informacje 

 

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UwB

Od roku akademickiego 2019/2020 dotychczasowe studia doktoranckie zostają zastąpione kształceniem doktorantów w nowych instytucjach - szkołach doktorskich. W wyniku reformy szkolnictwa wyższego wprowadzanej przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli tzw. Ustawy 2.0 osoby zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych oraz uzyskaniem kwalifikacji III stopnia, czyli doktora, mogą aplikować do szkół doktorskich.

W Uniwersytecie w Białymstoku powołano trzy szkoły doktorskie zgodnie z Zarządzeniem nr 8 Rektora UwB z dnia 27.03.2019 r. w sprawie utworzenia szkół doktorskich::

- Szkołę Doktorską Nauk Humanistycznych;

- Szkołę Doktorską Nauk Społecznych;

- Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.


Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych kształci doktorantów w zakresie dyscyplin:

- filozofia

- historia

- językoznawstwo

- literaturoznawstwo


Władze 

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Uniwersytetu w Białymstoku

prof. dr hab. Urszula Sokólska

 

Rada Naukowa

Rada Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych 1.09.2020-31.08.2024

przewodniczący:

prof.  dr  hab.  Urszula  Sokólska  −  Dyrektor  Szkoły  Doktorskiej  Nauk
Humanistycznych

członkowie:
prof.  dr  hab.  Wioletta  Małgorzata  Kowalska 
prof.  dr  hab.  Irena  Szczepankowska
dr  hab.  Elżbieta  Konończuk,  prof.  UwB 
dr  hab.  Krystyna  Barbara  Szelągowska,  prof.  UwB


Rada Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych 2019/2020

przewodniczący:

prof.  dr  hab.  Urszula  Sokólska 

członkowie:

prof. dr hab. Leonarda Dacewicz

prof. dr hab. Dariusz Kulesza

prof. dr hab. Halina Święczkowska

dr hab. Krystyna Szelągowska, prof. UwB

 

 

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA