Struktura
Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

 

Informacje 

 

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UwB

Od roku akademickiego 2019/2020 dotychczasowe studia doktoranckie zostają zastąpione kształceniem doktorantów w nowych instytucjach - szkołach doktorskich. W wyniku reformy szkolnictwa wyższego wprowadzanej przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli tzw. Ustawy 2.0 osoby zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych oraz uzyskaniem kwalifikacji III stopnia, czyli doktora, mogą aplikować do szkół doktorskich.

W Uniwersytecie w Białymstoku powołano trzy szkoły doktorskie zgodnie z Zarządzeniem nr 8 Rektora UwB z dnia 27.03.2019 r. w sprawie utworzenia szkół doktorskich::

- Szkołę Doktorską Nauk Humanistycznych;

- Szkołę Doktorską Nauk Społecznych;

- Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.


Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych kształci doktorantów w zakresie dyscyplin:

- nauki biologiczne

- nauki chemiczne  

- nauki fizyczne 


Organizację kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych działającej na Uniwersytecie w Białymstoku określa Regulamin. Obecnie w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UwB kształci się dziewięciu doktorantów w ramach trzech dyscyplin.


Władze 

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Uniwersytetu w Białymstoku

dr hab. Monika Naumowicz, prof. UwB


Rada Naukowa

 

Rada Szkoły Doktorskiej Nauk Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Kadencja:  od 01.09.2020 r.

dr hab. Monika Naumowicz, prof. UwB - Przewodnicząca Rady

dr hab. Andrzej Bajguz, prof. UwB - dyscyplina nauki biologiczne

prof. dr hab. Joanna Karpińska - dyscyplina nauki chemiczne

dr hab. Dariusz Satuła, prof. UwB - dyscyplina nauki fizyczne

Kompetencje Rady: 

  • Opiniowanie projektu regulaminu szkoły doktorskiej
  • Opiniowanie projektu zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej
  • Opiniowanie projektu programu kształcenia, zaopiniowanego przez rady jednostek, które reprezentują dyscypliny wchodzące w skład danej szkoły
  • Opiniowanie kandydatów do komisji przeprowadzających oceny śródokresowe
  • Opiniowanie kandydatów do komisji odwoławczej ds. ocen śródokresowych
  • Opiniowanie wniosków doktorantów o wyznaczenie promotora, promotorów albo promotora i promotora pomocniczego oraz wniosków w zakresie ich zmian
  • Opiniowanie sprawozdań rocznych doktorantów

Komisja ds. jakości kształcenia

 

Decyzja nr 1 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

dr hab. Monika Naumowicz, prof. UwB – Przewodnicząca Komisji

prof. dr hab. Joanna Karpińska

dr hab. Andrzej Bajguz, prof. UwB

dr hab. Dariusz Satuła, prof. UwB

mgr Izabela Kurowska – przedstawiciel doktorantów

 

 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANIA SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

W SZKOLE DOKTORSKIEJ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 

 


Wydziały konstytuujące Szkołę Doktorską

Wydział Biologii  

Wydział Chemii 

Wydział Fizyki