Współpraca z zagranicą
Erasmus+

 

W kwestiach związanych z ochroną własności intelektualnej należy kontaktować się ze Wschodnim Ośrodkiem Transferu Technologii UwB.

 

Publikacje:
Ochrona rozwiązań o charakterze technicznym 

Procedura komercjalizacji technologii
Współpraca sektoru publicznego i prywatnego
OSInt - Studium przypadku
 
Dokumenty udostępnił Gdański Park Naukowo-Technologiczny:
System komercjalizacji nowoczesnych technologii
Procedura zarządzania własnością intelektualną