Białystok 15.09.2020 r.

                                                                        OGŁOSZENIE                                                                                           

Zgodnie z § 2 ust.1 Zarządzenia  nr 76 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dn. 14.09.2020 r. w sprawie określenia zasad składania wniosku o przyznanie wynagrodzenia motywacyjnego nauczycielowi akademickiemu ogłaszam termin składania wniosku o wynagrodzenie motywacyjne do 2 października 2020 r.

Wnioski należy składać do Działu Spraw Osobowych zgodnie z załącznikiem nr 1 lub 2 zarządzenia nr 76 Rektora UwB z dn. 14.09.2020 r.

Rektor Uniwersytetu w Białymstoku

Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski

Pobierz treść ogłoszenia


Ogłaszam, że w dniu 9 lipca 2020 roku - w toku trzeciego terminu wyborów senatorów spośród pracowników niebędących nauczycielami wybrano dwóch przedstawicieli do Senatu UwB:

- panią Anetę Aleksandrowicz -  132 głosy (na 245 ważnie oddanych),
- pana Kamila Kobosko - 158 głosów (na 245 ważnie oddanych),

Informacja dodatkowa:
- pan Piotr Rode uzyskał 118 głosów (na 245 ważnie oddanych) i nie został przedstawicielem do Senatu UwB

Na tym wybory zakończono.

Białystok dnia 09 lipca 2020 roku - Robert Łazewski - Przewodniczący 23 OKW


OGŁOSZENIE WYBORCZE - aktualizacja (03.07.2020 r.)

w sprawie harmonogramu  wyboru dwóch przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z grupy pracowników nie będących nauczycielami - w formie zdalnej, przy pomocy technologii teleinformatycznych

trzeci termin

Pierwsza część ZDALNEGO zebrania wyborczego w TRZECIM  terminie - zgłaszanie kandydatów na przedstawicieli do Senatu UwB z grupy pracowników nie będących nauczycielami - sala 208 Rektorat UwB

06.07.2020 r. w godz.
8,00 - 10,00
składanie do Przewodniczącego OKW nr 23 Roberta Łazewskiego (Rektorat pok. 6B) - przez zgłoszonych w dniu 06.07.2020 r. kandydatów - pisemnych zgód na kandydowanie wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków, o których mowa w § 38 ust.1 i 2 Statutu oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 9 08.07.2020 r. do godz. 13,00
Głosowanie zdalne w TRZECIM terminie- po kliknięciu w link otrzymany na służbową skrzynkę poczty elektronicznej system pozwoli dokonać aktu glosowania w systemie ANKIETER. 
Uwaga: Przy nazwiskach kandydatów można będzie zaznaczyć swój głos za danym  kandydatem - poprzez kliknięcie (zaznaczenie) pola wyboru (Checkboxa) umieszczonego obok imienia i nazwiska tejże osoby. Kliknąć (zaznaczyć) pole wyboru można przy maksymalnie DWÓCH nazwiskach. Przełożeni pracowników nie mających dostępu do stanowisk komputerowych powinni zapewnić taką mozliwość wraz ze wsparciem pracownika od strony informatycznej.
09.07.2020 r. od godz.
8,00 do 11,00
Ogłoszenie wyników głosowania ZDALNEGO w TRZECIM terminie na stronie internetowej. 09.07.2020 r. o godz. 14,00

 


PROTOKÓŁ
Okręgowej Komisji Wyborczej nr 23
z wyboru senatora z dnia 03.07.2020 r.


OGŁOSZENIE WYBORCZE

w sprawie harmonogramu  wyboru trzech przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z grupy pracowników nie będących nauczycielami - w formie zdalnej, przy pomocy technologii teleinformatycznych

drugi termin

Pierwsza część ZDALNEGO zebrania wyborczego w DRUGIM  terminie - zgłaszanie kandydatów na przedstawicieli do Senatu UwB z grupy pracowników nie będących nauczycielami – Komisja Wyborcza nr 23 przyjmuje pisemne zgłoszenia kandydatów w sali 208 Rektorat UwB

30.06.2020 r. w godz.
8,00 - 10,00
składanie do Przewodniczącego OKW nr 23 Roberta Łazewskiego (Rektorat pok. 6B) - przez zgłoszonych w dniu 30.06.2020 r. kandydatów - pisemnych zgód na kandydowanie wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków, o których mowa w § 38 ust.1 i 2 Statutu oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 9 02.07.2020 r. do godz. 13,00
Głosowanie zdalne w DRUGIM terminie- po kliknięciu w link otrzymany na służbową skrzynkę poczty elektronicznej system pozwoli dokonać aktu glosowania w systemie ANKIETER.
Uwaga: Przy nazwiskach kandydatów można będzie zaznaczyć swój głos za danym  kandydatem - poprzez kliknięcie (zaznaczenie) pola wyboru (Checkboxa) umieszczonego obok imienia i nazwiska tejże osoby. Kliknąć (zaznaczyć) pole wyboru można przy maksymalnie trzech nazwiskach. Przełożeni pracowników nie mających dostępu do stanowisk komputerowych powinni zapewnić taką mozliwość wraz ze wsparciem pracownika od strony informatycznej.
03.07.2020 r. od godz.
8,00 do 11,00
Ogłoszenie wyników głosowania ZDALNEGO w DRUGIM terminie na stronie internetowej. 03.07.2020 r. o godz. 14,00
trzeci termin

Pierwsza część ZDALNEGO zebrania wyborczego w TRZECIM  terminie - zgłaszanie kandydatów na przedstawicieli do Senatu UwB z grupy pracowników nie będących nauczycielami - Komisja Wyborcza nr 23 przyjmuje pisemne zgłoszenia kandydatów w sali 208 Rektorat UwB

06.07.2020 r. w godz.
8,00 - 10,00
składanie do Przewodniczącego OKW nr 23 Roberta Łazewskiego (Rektorat pok. 6B) - przez zgłoszonych w dniu 06.07.2020 r. kandydatów - pisemnych zgód na kandydowanie wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków, o których mowa w § 38 ust.1 i 2 Statutu oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 9 08.07.2020 r. do godz. 13,00
Głosowanie zdalne w TRZECIM terminie- po kliknięciu w link otrzymany na służbową skrzynkę poczty elektronicznej system pozwoli dokonać aktu glosowania w systemie ANKIETER.
Uwaga: Przy nazwiskach kandydatów można będzie zaznaczyć swój głos za danym  kandydatem - poprzez kliknięcie (zaznaczenie) pola wyboru (Checkboxa) umieszczonego obok imienia i nazwiska tejże osoby. Kliknąć (zaznaczyć) pole wyboru można przy maksymalnie trzech nazwiskach. Przełożeni pracowników nie mających dostępu do stanowisk komputerowych powinni zapewnić taką mozliwość wraz ze wsparciem pracownika od strony informatycznej.
09.07.2020 r. od godz.
8,00 do 11,00
Ogłoszenie wyników głosowania ZDALNEGO w TRZECIM terminie na stronie internetowej. 09.07.2020 r. o godz. 14,00

OGŁOSZENIE (8.05.2020 r.) – zmiany dotyczące wniosków ZFŚS

Uprzejmie informujemy, że w terminie do 15 czerwca 2020 r. można składać wnioski o:
- dopłatę do wczasów pracownika oraz dopłatę do działalności kulturalno-oświatowej i sportowej,
- dopłaty do wypoczynku i świadczenia socjalne dla dzieci:
a) w wieku 3-25 lat - w formie wczasów turystycznych lub zorganizowanego wypoczynku,
b) w wieku 3-13 lat - w formie świadczenia rzeczowego w ramach limitu na dziecko/paczka/.

Wnioski składać należy wyłącznie w  wersji papierowej, w holu budynku przy ul. Świerkowej 20 B (Rektorat), do przeznaczonego w tym celu pojemnika „Oświadczenie uprawnionego do dopłat i świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu w Białymstoku”.

Do czasu weryfikacji Państwa wniosków w Sekcji Spraw Socjalnych pracodawca wypłaca świadczenia w wysokości ustalonej dla dopłaty najniższej, uzgodnionej ze związkami zawodowymi. Termin uzgodnienia ze związkami zawodowymi tabel dopłat zostaje przesunięty do 15 lipca 2020 r. Na wezwanie pracodawcy i w terminie przez niego wskazanym wnioskodawca będzie mógł przedłożyć do wglądu w Sekcji Spraw Socjalnych:
- złożone roczne deklaracje podatkowe PIT za 2019 r.,
- w przypadku działalności rolniczej, opodatkowanej podatkiem rolnym (powyżej 1 Ha fizycznego), aktualne zaświadczenie lub decyzje podatkowe z Urzędu Gminy oraz z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dopłatach bezpośrednich z funduszy europejskich,
- w przypadku ubiegania się o dopłaty na dzieci, które ukończyły 18 rok życia (zgodnie z datą urodzenia) legitymacji szkolnej/studenta/doktoranta lub dołączenie stosownego zaświadczenia wystawionego przez szkołę (uczelnię).

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie osoba uprawniona otrzymuje dopłatę w najniższej wysokości. (Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 9 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu ZFŚS UwB).

Druki oświadczenia z wnioskami można pobrać ze strony internetowej lub pobrać w holu budynku przy ul. Świerkowej 20 B (Rektorat).

Prosimy o wyliczenie średniego miesięcznego przychodu przypadającego na osobę w rodzinie za rok 2019, uzyskanego z przychodów wnioskodawcy i współmałżonka (patrz § 9 w: Zarządzenie nr 9 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu ZFŚS UwB oraz Zarządzenie nr 50 z 30 grudnia 2019 r.), przy czym bez udokumentowania jest to kwota od 6001 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie w Sekcji Spraw Socjalnych:
poniedziałek-czwartek godz. 7.30-15.00
piątek 8.00-14.00
tel. 85-745-70-55, 85-745-71-22
e-mail: ac-dss@uwb.edu.pl 


PROTOKÓŁ Okręgowej Komisji Wyborczej nr 23 z wyboru elektora z dnia 05.03.2020 r.


PROTOKÓŁ Okręgowej Komisji Wyborczej nr 23 z wyboru elektora z dnia 25.02.2020 r.


PROTOKÓŁ Okręgowej Komisji Wyborczej nr 23 z wyboru senatora z dnia 25.02.2020 r.


OGŁOSZENIE O PONOWNYM ZEBRANIU WYBORCZYM

Okręgowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że w dniu 05.03.2020 r. o godzinie 08.30 w auli dydaktyczno-widowiskowej im. Janusza Korczaka Wydziału Nauk o Edukacji przy ul. Świerkowej 20 w Białymstoku w Okręgu nr 23 odbędą się wybory uzupełniające 6 przedstawicieli do Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Białymstoku.

pełna treść ogłoszenia

Uchwała nr 2 w sprawie szczegółowego trybu czynności wyborczych w Uniwersytecie w Białymstoku


Szanowni Państwo,

Przewodniczący komisji wyborczej dla grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi przypomina, iż w dniu 17 lutego 2020 roku ogłoszono informację o zebraniu wyborczym wyznaczonym na dzień 25 lutego 2020.

 

Robert Łazewski
Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej

pełna treść ogłoszenia 

 


 

Sanowni Państwo,

 

Przypominamy pracownikom Uniwersytetu w Bialymstoku, że wnioski o dopłaty i świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wraz z oświadczeniami o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej składane są w Sekcji Spraw Socjalnych do dnia 15 maja 2019 r.

mgr Alicja Kotowicz

Kierownik Sekcji Spraw Socjalnych


Szanowni Państwo, członkowie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (PKZP) Uniwersytetu w Białymstoku

W dniach 06.11.18 r. – 08.11.18 r. odbędą się wybory kandydatów na delegatów na Walne Zebranie Delegatów
Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Uniwersytetu w Białymstoku na kadencję 2018-2022.

Członkowie PKZP głosują w następujących lokalizacjach:

 • Administracja Ogólnouczelniana oraz SPNJO– portiernia budynku Rektoratu
 • Biblioteka Uniwersytecka przy ul. Akademickiej – Repozytorium (II piętro, p. 201)
 • Domy Studenta przy ul. Żeromskiego i przy ul. Pogodnej – portiernia Domu Studenta przy ul. Pogodnej
 • Emeryci – portiernia budynku przy placu NZS 1
 • Kampus – Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki
 • Wydział Ekonomii i Zarządzania – Biblioteka Wydziału (parter, p. 116)
 • Wydział Filologiczny oraz Wydział Historyczno-Socjologiczny – portiernia budynku Wydziałów przy placu NZS 1
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii oraz SWFiS – portiernia budynku Wydziału PiP
 • Wydział Prawa – portiernia budynku Wydziału
 • Na karcie zgłoszeniowej można wskazać maksymalnie 30 nazwisk kandydatów.

Zarząd ZNP Pracowników UWB
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” UwB
ZZBiPB „Bibliotekarze Polscy” – Związek Zawodowy UwB

Plik do pobrania:

Regulamin obrad WZD

Regulamin wyborów delegatów na WZD

Statut PKZP

 


 

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż przedstawicielami NSZZ „Solidarność” UwB w Wydziałowych Komisjach Oceniających oraz w Radach Wydziałów - w roku akademickim 2018/2019 - są następujące osoby:

Wydział Biologiczno-Chemiczny - mgr Joanna Chołostiakow-Gromek
Wydział Filologiczny  - dr Barbara Olech
Wydział Fizyki - dr hab. Marek Kisielewski, prof. UwB
Wydział Matematyki i Informatyki -  dr Maciej Horowski
Wydział Pedagogiki i Psychologii - dr hab. Krzysztof Arcimowicz, prof. UwB
Wydział Prawa - dr hab. Stanisław Bożyk, prof. UwB


 

Szanowni Państwo, Pracownicy UwB - przedstawiany protokół z zebrania wyborczego Społecznych Inspektorów Pracy w Uniwersytecie na kadencję 2018-2022 oraz sprawozdania z działalności SIP w latach 2014-2018.

Protokół z zebrania wyborczego SIP 2018-2022

H.Reniewicz Sprawozdanie z działalności SIP za okres 2014_2018

O.Aleksandrowicz Sprawozdanie z działalności SIP za okres 2014_2018


 

Szanowni Państwo - na funkcję Społecznych Inspektorów Pracy w UwB na kadencję 2018-2022

wybrane zostały poniższe osoby:

 • Urszula Andrejewicz:
  - uandre@poczta.onet.pl
  - tel. 504170770,
  Wydział Filologiczny , Instytut Filologii Polskiej, Zakład Współczesnego Języka Polskiego, p. 141
  Obszar działania: Wydział Historyczno-Socjologiczny, Wydział Filologiczny, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Biblioteka Uniwersytecka przy ul. Akademickiej
 • Urszula Anna Pawluczuk:
  - ulpaw0505@wp.pl
  - tel. 85 745 75 19,
  Wydział Historyczno-Socjologiczny, Instytut Historii i Nauk Politycznych, Katedra Historii Europy
  Środkowo-Wschodniej, p. 123
  Obszar działania: Wydział Historyczno-Socjologiczny, Wydział Filologiczny, Wydział Prawa
 • Piotr Rode:
  - piotrbrode@wp.pl
  - tel. 85 738 7378,
  Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Biologii, p. 3047
  Obszar działania: Kampus, Stacja Terenowa IB w Gugnach
 • Tomasz Włodarczyk:
  t.wlodar@uwb.edu.pl
  tel. 85 738 8416,
  Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Biologii, p. 2008
  Obszar działania: Wydział Pedagogiki i Psychologii, administracja centralna, akademiki i hotele

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Ustawą o SIP, w której opisane są kompetencje Społecznych Inspektorów Pracy.

Związek Nauczycielstwa Polskiego Pracowników Uniwersytetu w Białymstoku
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu w Białymstoku
Związek Zawodowy Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek „Bibliotekarze Polscy” – Związek Zawodowy Uniwersytetu w Białymstoku

 

Szanowni Pracownicy Uniwersytetu

W związku ze świętem Uczelni i planowanymi z tej okazji nagrodami Rektora dla pracowników UwB informujemy, że istnieją regulaminy przyznawania nagród pracownikom UwB.

 1. Uchwała nr 501 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora Uniwersytetu w Białymstoku
 2. Zarządzenie nr 3 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi nagród Rektora Uniwersytetu w Białymstoku

Oba regulaminy dostępne są w zakładce wewnętrzne akty prawne, ikona BIP (biuletyn informacji publicznej).

Regulamin nagród - nauczyciele

Regulamin nagród - Nienauczyciele

Na niektórych wydziałach opracowane są regulaminy wewnętrzne/wydziałowe, uwzględniające specyfikę pracy na danym wydziale.

Związek Nauczycielstwa Polskiego Pracowników Uniwersytetu w Białymstoku

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu w Białymstoku

Związek Zawodowy Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek „Bibliotekarze Polscy” – Związek Zawodowy Uniwersytetu w Białymstoku

 


 

Szanowni Pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku,

W wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 27-09-2018 r. Społecznymi Inspektorami Pracy w UwB na kadencję 2018-2022 zostali:

Urszula Andrejewicz – Wydział Filologiczny

Urszula Pawluczuk – Wydział Historyczno-Socjologiczny

Piotr Rode – Wydział Biologiczno-Chemiczny

Tomasz Włodarczyk – Wydział Biologiczno-Chemiczny