Wykaz umów o bezpośredniej współpracy z partnerami zagranicznymi

Procedury Zawierania Umów

Na mocy Art.48 ust.1 obowiązującej ustawy o szkolnictwie wyższym, „Senat posiada kompetencje do wyrażania zgody na zawieranie przez Rektora umów z zagranicznymi instytucjami naukowymi”.

Jednostka wnioskująca o zawarcie umowy winna dostarczyć na posiedzenie Senatu następującą dokumentację:

- proponowany tekst umowy,
- wyciąg z posiedzenia Rady Wydziału potwierdzający zgodę na zawarcie umowy z uczelnią zagraniczną,
- określenie źródła finansowania kosztów realizacji umowy,
- korespondencję z uczelnią zagraniczną potwierdzającą ewentualne zawarcie umowy.

Po dopełnieniu wspomnianych formalności oraz podjęciu przez Senat decyzji w tej sprawie, Dział Współpracy Międzynarodowej zajmuje się:

- poinformowaniem zainteresowanej jednostki o decyzji Senatu,
- opracowaniem ostatecznej wersji umowy w języku polskim i obcym,
- przedstawieniem projektu umowy Rektorowi do podpisu.

Do pobrania:
Wzór umowy o współpracy w zakresie badań naukowych i kształcenia w języku angielskim
Wzór umowy o współpracy w zakresie badań naukowych i kształcenia w języku polskim
Wzór umowy o współpracy w zakresie badań naukowych i kształcenia w języku rosyjskim

Lista partnerów Uniwersytetu w Białymstoku